Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • AquaBiota Report
   • Daphne
   • Fåglar i Jämtland-Härjedalen
   • Kvarkenrådets publikationer
   • Länsstyrelsen, Älvsborgs län, Naturvårdsenheten (Opphørt 2015-12-09)
   • Länsstyrelsen, Älvsborgs län (Opphørt 2015-12-09)
   • Länsstyrelsen i Kalmar län informerar
   • Länsstyrelsen i Stockholms län FAKTA
   • Länsstyrelsen i Stockholms län RAPPORT
   • Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar (Opphørt 2015-12-09)
   • Länsstyrelsen i Värmlands län
   • Länsstyrelsen i Västmanlands län
   • Länsstyrelsen i Västmanlands län informerar
   • Länsstyrelsens i Västernorrlands län författningssamling
   • Länsstyrelsens meddelandeserie, Länsstyrelsen, Uppsala län
   • Länsstyrelsen Västernorrlands län
   • Malmöhus län i utveckling (Opphørt 2015-12-09)
   • Meddelande / Länsstyrelsen, Jönköpings län
   • Meddelande / Länsstyrelsen i Hallands län
   • Meddelande / Länsstyrelsen i Kronobergs län
   • Meddelande / Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Planeringsavd. (Opphørt 2015-12-09)
   • Meddelande / Miljö- och planenheten, Länsstyrelsen i Älvsborgs län (Opphørt 2015-12-09)
   • Meddelande från Hornborgasjöns fältstation
   • Meddelande från Planeringsavdelningen
   • Meddelanden från Göteborgs naturhistoriska museum
   • Meddelanden från Länsstyrelsen, Uppsala län
   • Meddelanden från Länsstyrelsen, Västerbottens län
   • Miljö i Jönköpings län / Länsstyrelsen, Miljövårdsenheten (Opphørt 2015-12-09)
   • Miljövårdsrapport / Länsstyrelsen, Göteborgs och Bohus län (Opphørt 2015-12-09)
   • Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län / Länsstyrelsen, Miljövårdsenheten (Opphørt 2015-12-09)
   • Publikation / Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län (Opphørt 2015-12-09)
   • Publikation / Länsstyrelsen i Kronobergs län
   • Publikation / Länsstyrelsen Västra Götaland
   • Rapport / Fjällforskningsinstitutet, Mitthögskolan
   • Rapport / Länsstyrelsen, Södermanlands län
   • Rapport / Länsstyrelsen Gävleborg
   • Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten
   • Rapport / Miljö- och planenheten, Länsstyrelsen i Älvsborgs län (Opphørt 2015-12-09)
   • Rapport / Naturvårdsverket
   • Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård
   • Rapporter (Länsstyrelsen Blekinge län)
   • Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län
   • Rapporter om natur och miljö
   • Rapport - Kalmarsundslaboratoriet (Opphørt 2000-12-31)
   • Skåne i utveckling
   • SMED Rapport
   • Sörmlandsbilder
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • A Balanced Marine Environ­ment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos (Opphørt 2023-12-01)
   • A Good Built Environment (Opphørt 2023-12-01)
   • Allemansrätten
   • A Magnificent Mountain Landscape (Opphørt 2023-12-01)
   • A Protective Ozone Layer (Opphørt 2023-12-01)
   • Arter och artskydd
   • A Varied Agricultural Landscape (Opphørt 2023-12-01)
   • Avfall
   • Avfall
   • Avlopp
   • Bara naturlig försurning (Opphørt 2023-12-01)
   • Biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter (Opphørt 2023-12-01)
   • Biologiska mätdata - metaller (Opphørt 2023-12-01)
   • Biologiska mätdata - organiska ämnen (Opphørt 2023-12-01)
   • Biologisk mångfald
   • Buller
   • Climate change
   • Coast and sea (Opphørt 2023-12-01)
   • Contaminated areas
   • Effekter av metaller och organiska miljögifter (Opphørt 2023-12-01)
   • Environmental Objectives (Opphørt 2023-12-01)
   • Ett rikt växt- och djurliv (Opphørt 2023-12-01)
   • Exponering - livsmedel (Opphørt 2023-12-01)
   • Finance (Opphørt 2023-12-01)
   • Fjäll (Opphørt 2023-12-01)
   • Flodmynningar (Opphørt 2023-12-01)
   • Flourishing Lakes and Streams (Opphørt 2023-12-01)
   • Forskningsanslag (Opphørt 2023-12-01)
   • Freshwater (Opphørt 2023-12-01)
   • Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi (Opphørt 2023-12-01)
   • Friluftsliv
   • Frisk luft (Opphørt 2023-12-01)
   • Fysikaliska mätdata (Opphørt 2023-12-01)
   • Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd (Opphørt 2023-12-01)
   • Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby (Opphørt 2023-12-01)
   • Giftfri miljö (Opphørt 2023-12-01)
   • Good-Quality Groundwater (Opphørt 2023-12-01)
   • Grundvatten trend- och omdrevsstationer (Opphørt 2023-12-01)
   • Gruvor och täkter
   • Hazardous substances
   • Health (Opphørt 2023-12-01)
   • Heltäckande satellitövervakning (Opphørt 2023-12-01)
   • Hunting
   • Integrerad kustfiskövervakning (Opphørt 2023-12-01)
   • Invasive alien species
   • Jordbruksmark (Opphørt 2023-12-01)
   • Kalkeffektuppföljning (IKEU) (Opphørt 2023-12-01)
   • Klimatomställning
   • Konsumtion
   • Krondroppsnätet (Opphørt 2023-12-01)
   • Landscape (Opphørt 2023-12-01)
   • Luft
   • Luft (Opphørt 2023-12-01)
   • Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter (Opphørt 2023-12-01)
   • Luftföroreningar - exponeringsstudier (Opphørt 2023-12-01)
   • Luft och klimat
   • Makrofauna mjukbotten (Opphørt 2023-12-01)
   • Marknära ozon (Opphørt 2023-12-01)
   • Mark och grödoinventeringen (Opphørt 2023-12-01)
   • Mark- och vattenanvändning
   • Markpackning (Opphørt 2023-12-01)
   • Metaller i luft och nederbörd (Opphørt 2023-12-01)
   • Metaller i mossa (Opphørt 2023-12-01)
   • Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljöforskning (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljöföroreningar
   • Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljögifter, insamling och provbankning (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljögifter i biota (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljögifter i urban miljö (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljöledning
   • Miljömål
   • Miljömålsprojekt (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljöprovbank (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljöövervakning (Opphørt 2023-12-01)
   • Miljöövervakningens undersökningstyper, miljöövervakningsmetoder (Opphørt 2023-12-01)
   • Myllrande våtmarker (Opphørt 2023-12-01)
   • National (Opphørt 2023-12-01)
   • Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) (Opphørt 2023-12-01)
   • Observationsfält på åkermarkmark (Opphørt 2023-12-01)
   • Organiska miljögifter i luft och nederbörd (Opphørt 2023-12-01)
   • Ozonskiktets tjocklek (Opphørt 2023-12-01)
   • Partiklar i luft (Opphørt 2023-12-01)
   • Partiklar och klimatpåverkande ämnen på Svalbard (Opphørt 2023-12-01)
   • Pesticider (Opphørt 2023-12-01)
   • Pesticider i luft och nederbörd (Opphørt 2023-12-01)
   • Plastic
   • Pollinering
   • Protected areas
   • Reduced Climate Impact (Opphørt 2023-12-01)
   • Regional (Opphørt 2023-12-01)
   • Samhällsplanering
   • Screening (Opphørt 2023-12-01)
   • Sjöar omdrev (Opphørt 2023-12-01)
   • Sjöar trendstationer (Opphørt 2023-12-01)
   • Skog (Opphørt 2023-12-01)
   • SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
   • Spridningsberäkningar med MATCH-modellen (Opphørt 2023-12-01)
   • Stora sjöarna (Opphørt 2023-12-01)
   • Sträckfågelräkning vid Falsterbo (Opphørt 2023-12-01)
   • STRÅNG - UV-indikator (Opphørt 2023-12-01)
   • Sustainable Forests (Opphørt 2023-12-01)
   • Svensk dagfjärilsövervakning (Opphørt 2023-12-01)
   • Svensk fågeltaxering (Opphørt 2023-12-01)
   • Svensk sjöfågelinventering (Opphørt 2023-12-01)
   • Säker strålmiljö (Opphørt 2023-12-01)
   • Säl och havsörn (Opphørt 2023-12-01)
   • Textil
   • Toxic (Opphørt 2023-12-01)
   • Typområden på jordbruksmark (Opphørt 2023-12-01)
   • Utredningar, analys och infrastruktur (Opphørt 2023-12-01)
   • Utredningar, analys och infrastruktur (Opphørt 2023-12-01)
   • Vattendrag trendstationer (Opphørt 2023-12-01)
   • Vegetationsklädda bottnar (Opphørt 2023-12-01)
   • Viltforskning (Opphørt 2023-12-01)
   • Vindkraft
   • Vägledningar, handledningar, metoder (Opphørt 2023-12-01)
   • Våtmark
   • Våtmark (Opphørt 2023-12-01)
   • Water
   • Zero Eutrophication (Opphørt 2023-12-01)
   • Återkommande mätkampanjer (Opphørt 2023-12-01)
   • Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper
   Bla
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use