Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • AquaBiota Report
   • Daphne
   • Fåglar i Jämtland-Härjedalen
   • Kvarkenrådets publikationer
   • Länsstyrelsen, Älvsborgs län, Naturvårdsenheten (Upphörd 2015-12-09)
   • Länsstyrelsen, Älvsborgs län (Upphörd 2015-12-09)
   • Länsstyrelsen i Kalmar län informerar
   • Länsstyrelsen i Stockholms län FAKTA
   • Länsstyrelsen i Stockholms län RAPPORT
   • Länsstyrelsen i Södermanlands län informerar (Upphörd 2015-12-09)
   • Länsstyrelsen i Värmlands län
   • Länsstyrelsen i Västmanlands län
   • Länsstyrelsen i Västmanlands län informerar
   • Länsstyrelsens i Västernorrlands län författningssamling
   • Länsstyrelsens meddelandeserie, Länsstyrelsen, Uppsala län
   • Länsstyrelsen Västernorrlands län
   • Malmöhus län i utveckling (Upphörd 2015-12-09)
   • Meddelande / Länsstyrelsen, Jönköpings län
   • Meddelande / Länsstyrelsen i Hallands län
   • Meddelande / Länsstyrelsen i Kronobergs län
   • Meddelande / Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Planeringsavd. (Upphörd 2015-12-09)
   • Meddelande / Miljö- och planenheten, Länsstyrelsen i Älvsborgs län (Upphörd 2015-12-09)
   • Meddelande från Hornborgasjöns fältstation
   • Meddelande från Planeringsavdelningen
   • Meddelanden från Göteborgs naturhistoriska museum
   • Meddelanden från Länsstyrelsen, Uppsala län
   • Meddelanden från Länsstyrelsen, Västerbottens län
   • Miljö i Jönköpings län / Länsstyrelsen, Miljövårdsenheten (Upphörd 2015-12-09)
   • Miljövårdsrapport / Länsstyrelsen, Göteborgs och Bohus län (Upphörd 2015-12-09)
   • Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län / Länsstyrelsen, Miljövårdsenheten (Upphörd 2015-12-09)
   • Publikation / Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län (Upphörd 2015-12-09)
   • Publikation / Länsstyrelsen i Kronobergs län
   • Publikation / Länsstyrelsen Västra Götaland
   • Rapport / Fjällforskningsinstitutet, Mitthögskolan
   • Rapport / Länsstyrelsen, Södermanlands län
   • Rapport / Länsstyrelsen Gävleborg
   • Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten
   • Rapport / Miljö- och planenheten, Länsstyrelsen i Älvsborgs län (Upphörd 2015-12-09)
   • Rapport / Naturvårdsverket
   • Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård
   • Rapporter (Länsstyrelsen Blekinge län)
   • Rapporter från Länsstyrelsen i Dalarnas län
   • Rapporter om natur och miljö
   • Rapport - Kalmarsundslaboratoriet (Upphörd 2000-12-31)
   • Skåne i utveckling
   • SMED Rapport
   • Sörmlandsbilder
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • Avfall
   • Bara naturlig försurning
   • Begränsad klimatpåverkan
   • Biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter
   • Biologiska mätdata - metaller
   • Biologiska mätdata - organiska ämnen
   • Effekter av metaller och organiska miljögifter
   • Ett rikt odlingslandskap
   • Ett rikt växt- och djurliv
   • Exponering - livsmedel
   • Farliga ämnen
   • Finansiering
   • Fjäll
   • Flodmynningar
   • Forskningsanslag
   • Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi
   • Frisk luft
   • Fysikaliska mätdata
   • Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby
   • Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd
   • Giftfri miljö
   • God bebyggd miljö
   • Grundvatten av god kvalitet
   • Grundvatten trend- och omdrevsstationer
   • Hav i balans samt levande kust och skärgård
   • Heltäckande satellitövervakning
   • Hälsorelaterad miljöövervakning
   • Ingen övergödning
   • Integrerad kustfiskövervakning
   • Jordbruksmark
   • Kalkeffektuppföljning (IKEU)
   • Krondroppsnätet
   • Kust och hav
   • Landskap
   • Levande sjöar och vattendrag
   • Levande skogar
   • Luft
   • Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter
   • Luftföroreningar - exponeringsstudier
   • Luft och klimat
   • Makrofauna mjukbotten
   • Marknära ozon
   • Mark och grödoinventeringen
   • Markpackning
   • Metaller i luft och nederbörd
   • Metaller i mossa
   • Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material
   • Miljöforskning
   • Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen
   • Miljögifter, insamling och provbankning
   • Miljögifter i biota
   • Miljögifter i urban miljö
   • Miljögiftssamordning
   • Miljömålsprojekt
   • Miljöprovbank
   • Miljöövervakning
   • Miljöövervakningens undersökningstyper, miljöövervakningsmetoder
   • Myllrande våtmarker
   • Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)
   • Nationell miljöövervakning
   • Observationsfält på åkermarkmark
   • Organiska miljögifter i luft och nederbörd
   • Ozonskiktets tjocklek
   • Partiklar i luft
   • Partiklar och klimatpåverkande ämnen på Svalbard
   • Pesticider
   • Pesticider i luft och nederbörd
   • Regional miljöövervakning
   • Screening
   • Sjöar omdrev
   • Sjöar trendstationer
   • Skog
   • Skyddande ozonskikt
   • SMED (Svenska MiljöEmissionsData)
   • Spridningsberäkningar med MATCH-modellen
   • Stora sjöarna
   • Storslagen fjällmiljö
   • STRÅNG - UV-indikator
   • Sträckfågelräkning vid Falsterbo
   • Svensk dagfjärilsövervakning
   • Svensk fågeltaxering
   • Svensk sjöfågelinventering
   • Sveriges miljömål
   • Säker strålmiljö
   • Säl och havsörn
   • Sötvatten
   • Typområden på jordbruksmark
   • Utredningar, analys och infrastruktur
   • Utredningar, analys och infrastruktur
   • Vatten
   • Vattendrag trendstationer
   • Vegetationsklädda bottnar
   • Viltforskning
   • Våtmark
   • Vägledningar, handledningar, metoder
   • Återkommande mätkampanjer
   Bläddra
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Arabiska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram