Publications
Change search
Refine search result
1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Elin
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län.
  Kempe, Göran
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Larsson, Artur
  Siira, Ulrika
  Executive, Myndigheter, Skogsstyrelsen.
  Uppföljning av biologisk mångfald meddata från Riksskogstaxeringen: Slutrapport, mars 20122012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport redovisar resultatet av ett samarbete mellan två projekt, dels ett projekt inom fortlöpande

  miljöanalys på SLU, lett av Artdatabanken, dels ett projekt som letts av Länsstyrelsen i Jämtland

  tillsammans med Artdatabanken och Skogsstyrelsen. Det senare drivs som ett så kallat miljömålsprojekt,

  med medel från Naturvårdsverket. I båda projekten är Riksskogstaxeringen en samarbetspartner.

  Grundtanken i båda projekten är att undersöka vilka parametrar i Riksinventeringen av skog (RIS) som

  bäst speglar tillståndet för biologisk mångfald.

  I ett första steg har arbetsgruppen valt ut ett antal parametrar som bör tas fram och undersökas. I ett andra

  steg har SLU tagit fram ett bakgrundsmaterial som diskuterats vidare inom gruppen. Därefter har gruppen

  tagit fram ett preliminärt förslag på vilka parametrar som kan vara lämpliga att prioritera för uppföljning

  av miljömålen. Förslaget har remitterats till forskare och myndigheter som kan tänkas ha intresse av

  innehållet och inkomna synpunkter har inarbetats i föreliggande slutrapport. Innehållet kan utgöra

  lämpligt bakgrundsmaterial om tillståndet i skogen, men också som indikatorer och andra mått som kan

  användas på olika sätt i uppföljning av biologisk mångfald.

  Övergripande kan det konstateras att RIS ger värdefull kunskap om främst utvecklingen av skogliga

  strukturer som trädens ålder, trädslag, beståndsålder och andra kvaliteter. Denna information kan bidra till

  att beskriva förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Ett flertal av parametrarna har haft en

  positiv utveckling under miljömålsperioden. Det är däremot inte liktydigt med att utvecklingen för den

  biologiska mångfalden utvecklats i en positiv riktning. Detta på grund av att de nivåer som vi har att utgå

  från (1999) ofta ligger på en så låg nivå jämfört med många arters behov att det krävs kraftiga

  förändringar för att arterna ska kunna utvecklas i positiv riktning.

  Projektet har hitintills prioriterat drygt ett tjugotal skogliga parametrar för uppföljning av biologisk

  mångfald inom miljömålssystemet. Av de skogliga parametrarna har följande föreslagits få hög prioritet:

  Antal gamla träd över 121 år per kvadratkilometer, indelat i åldersklasser

  Areal gammal skog fördelad på skogstyper; tall, gran, barr (ädel, barrädel, barrlöv)

  Volym död ved av olika trädslag; tall, gran, löv

  Volym död ved av olika grovlek

  Areal ädellövskog indelad i åldersklasser

  Areal ädellövskog fördelat på olika klasser för mängden död ved

  De arter och spårtecken från inventeringen som särskilt uppmärksammats är:

  Hackmärken

  Vedsvamp

  Tickor

  Mjölkört

  Hänglavar; man- och skägglav

 • 2.
  Bredberg, Anna
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Jonsson, Gunilla
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Eklund, Åsa
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Andersson, Camilla
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Executive, Myndigheter, Skogsstyrelsen.
  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-20202014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

 • 3.
  Svedlund, Lennart
  et al.
  Executive, Myndigheter, Skogsstyrelsen.
  Siira, Ulrika
  Executive, Myndigheter, Skogsstyrelsen.
  Markägarenkäten: Skogsstyrelsens delrapport för undersökningarna omprocessen för formellt skydd 2005-20082010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Markägarenkäten

  1 är ett något förenklande namn för en verksamhet som bedrivits

  av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket under några år. Med hjälp av kvalitativa

  undersökningar i form av intervjuer och fokusgrupper, liksom med kvantitativa

  enkätundersökningar, har ett kontrakterat företag hämtat in, sammanställt och

  rapporterat om markägares syn på processerna inom formellt skydd av skog. Det

  är tre olika juridiska skyddsinstrument som har ingått: naturreservat bildade av

  länsstyrelserna och biotopskyddsområden och naturvårdsavtal bildade av Skogsstyrelsen.

  Markägarenkäten initierades av Skogsstyrelsen, och planering och faktaöverblickar

  påbörjades under 2007. I januari 2008 lämnades två uppdrag från regeringen

  till Naturvårdsverket respektive Skogsstyrelsen, vilket gav ramarna för den

  verksamhet som sedan har genomförts.

  Det är viktigt att notera att det utöver resultat och summeringar som har gjorts

  från undersökningarna, finns ett förhållandevis fylligt sidomaterial som tillgång

  efter det genomförda arbetet. Denna information kan vara värdefull i andra sammanhang

  än i frågor om formellt skydd, eller när det handlar om Markägarenkäten

  i sig själv. Se vidare om detta i kapitlet som tar upp undersökningsresultaten.

  Upplägget av verksamheten och genomförandet av undersökningarna har i allt

  väsentligt löpt på väl enligt planering. De två undersökningsomgångar som totalt

  har genomförts har gett underlag som är till nytta för inblandade aktörer och

  kan utvecklas vidare.

  Mycket av vunna erfarenheter betonar området kommunikation

  Undersökningsresultaten och analyserna av dem ger både positiva och negativa

  omdömen för Skogsstyrelsen att ta till sig och arbeta vidare med. Myndigheten får

  ett ganska bra betyg, men det finns viktiga områden med förbättringspotential. De

  förbättringar som bör övervägas finns framförallt inom arbetet med biotopskydd.

  Det är viktigt att notera att det här märks en viss trendförsämring i omdömena

  under de fyra år som undersökts. Även om just detta resultat inte är statistiskt signifikant

  bör det beaktas i myndighetens fortsatta arbete.

  Den kursiverade texten i kapitlet med analyser och förbättringsförslag (s. 18-25)

  visar i kort form de förbättringsförslag delrapporten lämnar för arbetet med biotopskyddsområden

  och naturvårdsavtal.

  Även i kapitlet som utvärderar hela

  MEK-verksamheten finns motsvarande kursiverad text med slutsatser och förslag.

  Mycket av det viktigaste, kan summeras som önskade förbättringar inom området

  kommunikation, information och relation

  . I grunden handlar det inom verksam-

  1

  Några använda förkortningar i delrapporten:

  MEK: Markägarenkäten

  BS: biotopskyddsområde, verksamhet inom biotopskydd

  NVA: naturvårdsavtal,verksamhet inom naturvårdsavtal

  2

  heten med formellt skydd om att skapa och upprätthålla relationer under såväl

  lätta som svåra omständigheter. Det är framförallt kapitlet med analyser och förbättringsförslag

  här i delrapporten som tar upp dessa frågor.

  Delrapportgruppen ser i vissa enkätresultat en

  positiv potential till en utvecklad

  samverkan

  mellan staten, markägare och eventuellt andra aktörer, när det handlar

  om biotopskyddsområdena och naturvårdsavtalen. Det gäller bl.a. enkätfrågor om

  att vara med i skötselarbete, stolthet över att ha ett skyddat område på sin mark

  respektive vilka mål markägaren ser som viktiga med sitt skogsägande och skogsbruk.

  Denna positiva potential bör uppmärksammas och analyseras.

  Fortsatt arbete med Markägarenkäten

  Referensgruppen för Markägarenkäten (se närmast följande kapitel) betonade vid

  sitt möte i januari 2010 att det är viktigt att undersökningarna löper på under fler

  år. Ifall det skulle finnas någon svaghet i frågeupplägget eller i enskilda frågor så

  är detta av mindre vikt – det viktigaste är nu att systematiskt hålla fast vid upplägg

  och frågor och samla material från fler år som har rätt jämförbarhet och ger en

  längre tidsserie. Delrapportgruppen delar den uppfattningen.

  Skogsstyrelsen har ambitionen att fortsätta undersökningarna under verksamhetsåret

  2010. Förhoppningsvis kan framförallt enkäterna för det formella skyddet

  under 2009 genomföras, och eventuellt ytterligare någon kompletterande aktivitet.

  3

1 - 3 of 3
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf