Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
130131132133 6601 - 6612 av 6612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 6601.
  Övervakning av stormusslor: Version 1:1 2004-09-282004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 6602.
  Övervakning av ängsfjärilar och humlor i Värmlands län 2005. Områdena Brunsberg, Örtensjöarna, Fensbol och Östmark, med en studie av biotopavtal för några fjärilar2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport redovisar resultatet av inventering och övervakning av dagaktiva fjärilar och humlor (Figur 1-3) i fyra områden i Värmlands län 2005. Projektet har genomförts som en del av Länsstyrelsens miljöövervakning och förhoppningsvis kan undersökta områden och lokaler övervakas regelbundet framöver. Sådana tidsserier över arters förekomst behövs bl.a. som indikatorer i det svenska miljömålsarbetet för att kunna upptäcka eventuella långsiktiga förändringar. Många dagaktiva fjärilar och humlor kräver blomrika gräsmarker som födo- och/eller föryngringshabitat. Fjärilar förekommer ofta i s.k. metapopulationer och för att långsiktigt överleva behöver de tillräckligt många mer eller mindre stora öppna ytor inom tillräckligt nära spridningsavstånd. De öppna ytor som finns måste också vara av tillräckligt god kvalitet avseende tillgång på värdväxter, nektarväxter, vindskydd etc. (Thomas & Hanski 1997). Det är känt att utbredning och individtäthet under de senaste 50-60 åren minskat för många fjärilsarter (Eliasson m fl 2005, Nilsson & Franzén 2006) och humlor (Linkowski m fl 2004). En omstöpning av landskapet som följd av förändrat jord- och skogsbruk har inneburit en kraftig minskning av arealen blomrika gräsmarker i stora delar av Sverige, bland annat Värmland (Ihse 1995). En fortsatt utveckling där jordbruksmarker överges och tillåts växa igen, alternativt planteras med skog (Figur 4), är sannolik (t ex Schneider 2003). För svenskt vidkommande anses detta utgöra det största hotet mot en stor mängd arter inom olika växt och djurgrupper (Naturvårdsverket 1997, Gärdenfors 2005), och dagfjärilar löper risk att drabbas mycket hårt (Schneider 2003). För att få ökad förståelse för hur fjärilspopulationer påverkas av denna landskapsomvandling är det intressant att studera hur lokala fjärilspopulationers täthet varierar med avseende på lokal markanvändning.

 • 6603.
  Övervakningsmetod för habitatdirektivets dykare2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att föreslå en inventeringsmetod som ska vara standard för undersökningar av arterna bred gulbrämad dykare (Dytiscus latissimus) och bred paljettdykare (Graphoderes bilineatus) och som kan ingå i miljöövervakningens handbok.

 • 6604.
  Övervakningsmetoder för lavar inom regional miljöövervakning, presentation och utvärdering2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Övervakningsmetoder för lavar inom regional miljöövervakning, presentation och utvärdering.

 • 6605.
  Övervakningsprogram för brungrodor i Skåne.1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 6606.
  Övervakningsprogram för dunmossa i Södermanland [1998]1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En rapport från en inventering av alla kända lokaler för dunmossa (Trichocolea tomentella) i Södermanlands län. Inventeringen har utförts inom provytor och biotoperna beskrivs. Lokalerna är relativt spridda i länet med viss tyngpunkt i de södra och sydvästra delarna. Katrineholms kommun dominerar med 5 lokaler, Nyköping 4, Flen, Eskilstuna, Strängnäs och Vagnhärad har 1 vardera. Av dessa har alla utom 3 upptäckts vid skogsvårdsstyrelsens Nyckelbiotopinventering under tiden 1994-1998 vilket vittnar om att arten till stor del tidigare varit förbisedd. Endast 2 övriga noteringar finns under 1900-talet vilka nu båda bedöms vara utgångna. Storleken på lokalerna varierar kraftigt från ett par kvadratmeter stora källor till hela sumpskogar. Generellt sett täcker dunmossan störst ytor i de större och opåverkade sumpskogarna som är kraftigt källpåverkade. Här är miljön ofta fuktig och stabil och kan innehålla mängder av varierande mikromiljöer till förmån för arten. Resultatet av inventeringen visar att varje biotop som hyser arten är eller bedöms vara nyckelbiotoper och därmed mycket skyddsvärda ur naturvårdssynpunkt.

 • 6607.
  Övervakningsprogram för jordbrukslandskapets fåglar i Skåne: årsrapport för 19962000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inventering av fåglar.

 • 6608.
  Övervakningsprogram för jordbrukslandskapets fåglar i Skåne: årsrapport för 19972000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inventering av fåglar.

 • 6609.
  Övervakningsprogram för jordbrukslandskapets fåglar i Skåne: årsrapport för 19982000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inventering av fåglar.

 • 6610.
  Övervakningsprogram för jordbrukslandskapets fåglar i Skåne: årsrapport för 19992000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inventering av fåglar.

 • 6611.
  Övervakningsprogramför ytvatten, grundvatten och skyddade områdeni Norra Östersjöns vattendistrikt2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I enlighet med 7 kap i förordningen (SFS 2004:660) om förvaltning av kvaliteten på

  vattenmiljön (VFF) ska varje vattenmyndighet i Sverige upprätta ett program för övervakning

  av vattnets tillstånd. Övervakningsprogrammen ska fastställas för varje vattendistrikt och tas i

  bruk senast den 22 december 2006. Programmen skall också rapporteras till EU

  Kommissionen i mars 2007 av Naturvårdsverket.

  Övervakningsprogrammen som upprättas enligt vattenförvaltningens krav fastställs enligt en

  6-årig förvaltningscykel. Övervakningsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt skall

  vara ett sammanhållet och heltäckande program för yt- och grundvatten samt skyddade

  områden och kunna beskriva status och följa trender i vattenmiljön.

  Övervakningsprogrammet har upprättats för ytvatten, d v s sjöar, vattendrag, övergångsvatten

  (kustvatten som kraftigt påverkas av sötvattensinflödet) och kustvatten samt grundvatten i

  form av Kontrollerande övervakning och Operativ övervakning. För grundvatten kommer

  operativ övervakning att införas senare när områdena har kartlagts.

  Övergripande redovisas de Skyddade områden enligt olika EG direktiv som skall övervakas.

  En ram för Undersökande övervakning presenteras, baserad på det sektors- och tillsynsansvar

  som finns i Sverige samt forsknings- och utvecklingsprojekt.

  Övervakningsprogrammet för yt- och grundvatten och skyddade områden består uteslutande

  av befintlig övervakning inom vattendistriktet och har anpassats till vattenförvaltningens krav.

  Programmet är inte komplett utan skall revideras under de kommande åren för att bättre

  kunna följa status och trender för olika vattenmiljöer. För att kunna göra ett fullständigare

  program krävs emellertid bättre beskrivningar av vattnens status inom vattendistriktet, vilket

  kommer att genomföras under de kommande åren.

  Det kommer inte att vara möjligt att följa upp alla sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten

  eller skyddade områden. Det kommer att krävas gruppering av de olika vattenförekomsterna,

  där t ex en sjö får representera flera andra sjöar som har samma karaktär och påverkan eller

  ligger inom samma område. Då flera olika parametrar skall övervakas för en utpekad

  vattenförekomst, så kan det också innebära att provtagningar utförs på olika platser men

  redovisas som en station.

  Inom Norra Östersjöns vattendistrikt pågår det övervakningsinsatser vid 2479 stationer med

  olika syften och innehåll. Av dessa är 1541 stationer knutna till de vattenområden som idag är

  definierade som vattenförekomster.

  Inom ramen för detta övervakningsprogram, genom angivna urvalskriterier, kommer sjöarnas

  status att övervakas i 724 stationer, vattendragen i 253 stationer, vatten i övergångszon i 0

  stationer, kustvatten i 129 stationer och grundvatten i 16 stationer. Kontrollerande

  övervakning sker i 514 stationer (varav 267 i sjö, 102 i vattendrag, 129 i kustvatten, 0 i vatten

  i övergångszon och 16 i grundvatten) och operativ övervakning sker i 608 stationer (varav

  457 i sjö, 151 i vattendrag, 0 i kustvatten, 0 i vatten i övergångszon och 0 i grundvatten).

  Övervakningsprogram för ytvatten, grundvatten och skyddade områden i Norra Östersjöns vattendistrikt

  Juni 2007

  6

  Övervakning av sjöar, vattendrag, grundvatten och

  kustvatten

  I enlighet med 7 kap i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön skall varje

  vattenmyndighet tillse att det upprättas ett program för övervakning av vattnets tillstånd.

  Övervakningsprogrammen skall fastställas för varje vattendistrikt och tas i bruk senast den 22

  december 2006. Programmen skall också rapporteras till EU Kommissionen senast den 22

  mars 2007 av Naturvårdsverket.

  Sveriges fem vattenmyndigheter har i samverkan och i samarbete med Naturvårdsverket och

  Sveriges Geologiska Undersökning utarbetat gemensamma kriterier för programmens

  utformning, omfattning och innehåll. Utgångspunkten har varit att göra ett urval av pågående

  övervakning och att fastställa ett begränsat program. Bakgrunden till denna strategi är att

  underlaget för att utveckla ett övervakningsprogram enligt artikel 8 och bilaga 5 i

  ramdirektivet för vatten saknas. Den nödvändiga kartläggningen av vattenstatusen och

  bedömningen av miljöpåverkan förväntas bli klar först i slutet av 2007. Samtidigt är

  finansiering och ansvarsfördelning av nuvarande övervakningen i Sverige fördelad på många

  olika parter och som har olika syften med övervakningen och vattenmyndigheterna har inget

  inflytande över utformningen. Ett begränsat åtagande är därför nödvändigt i avvaktan på ett

  bättre underlag.

  Svensk vattenförvaltning

  Sveriges 21 länsstyrelser har fått det huvudsakliga ansvaret att etablera en vattenförvaltning

  grundat på förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660), och

  EG:s ramdirektiv för vatten (direktiv 2000/60/EG). Arbetet regleras av

  vattenförvaltningsförordningen, förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion och

  miljöbalken (1998:808).

  Sverige har indelats i 5 vattendistrikt, Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra

  Östersjön respektive Västerhavet, som avgränsas av respektive havsområdes

  tillrinningsområden. Inom varje distrikt har en länsstyrelse utsetts till ansvarig

  vattenmyndighet med ansvar för vattenförvaltningen inom distriktet

  . Alla länsstyrelser skall

  bistå vattenmyndigheterna och för detta ändamål skall det finnas ett beredningssekretariat som

  ansvarar för att organisera respektive länsstyrelses arbete.

  Varje vattenmyndighet består av en vattendelegation och ett kansli. Vattendelegationen fattar

  beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram medan övriga frågor beslutas

  av Vattenmyndigheten (Länsstyrelsen i Västmanlands län). Vattendelegationens ordförande är

  landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Övriga ledamöter i delegationerna är

  utsedda av regeringen.

  Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska undersökning (SGU) får meddela föreskrifter om

  hur bestämmelserna i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS

  2004:660) skall tillämpas.

  Kommunernas roll är att bistå vattenmyndigheterna med underlag samt tillse att

  miljökvalitetsnormer ej överskrids och att åtgärdsprogram efterlevs.

  Övriga aktörer och allmänhet informeras löpande, konsulteras under formella samråd samt

  uppmanas att engagera sig för att nå delaktighet och samverkan.

 • 6612.
  Övervintrande fladdermöss : Version 1:0, 2011-10-20 2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
130131132133 6601 - 6612 av 6612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf