Publications
Change search
Refine search result
12 51 - 91 of 91
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Lundberg, Stefan
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Andersson, Henrik C
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Grönlingen i Igelbäcken En fiskeribiologisk inventering2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidigt i september 1999 genomfördes en

  elfiskeinventering i Igelbäcken, belägen nordväst

  om Stockholm. Syftet var att studera

  eventuella förändringar i beståndet av den

  sällsynta och rödlistade fiskarten grönling, som

  har en sedan tidigare känd förekomst i Igelbäcken.

  Upprepade kvantitativa elprovfisken

  genomfördes i bäcken på fyra tidigare inventerade

  lokaler/vattendragssträckor. Två av

  dessa lokaler har känd förekomst av grönling.

  Dessa provfisken kompletterades med

  undersökningar på tre ej tidigare studerade

  lokaler i bäcken.

  Inventeringens omfattning begränsades av den

  låga vattenföringen under sommaren 1999.

  Under torra år torkar Igelbäcken ut längs

  långa sträckor. Detta utgör även ett av de allvarligaste

  hoten mot grönlingens fortsatta förekomst

  i bäcken.

  Resultaten från 1999 års undersökning

  visar bland annat:

  - att

  grönling förekom på tre av totalt sju provfiskade

  lokaler.

  - att

  det finns goda, men begränsade, bestånd

  av grönling vid Eggeby på Järvafältet, Stockholms

  kommun, och vid Ulriksdal i Solna

  kommun. Lokalen vid Eggeby hade högst täthet

  av grönling (155 individer/100 m

  2 ). Lokalen

  nära bäckens mynning vid Ulriksdal,

  hade även hög täthet (63 individer/100m

  2)

  Dessa vattendragssträckor utgör nyckelbiotoper

  för arten i Igelbäcken. Grönlingförekomsten

  begränsar sig främst till partier

  med förekomst av strömvattenbottnar.

  - att

  längre uppströms belägna vattendragssträckor

  (inom Järfälla kommun) inte gav

  några fynd av grönling, trots att dessa partier

  av bäcken uppvisar de livsmiljöer med ställvis

  steniga och av träd beskuggade bottnar

  som gynnar arten. Den dåliga tillgången på

  vatten begränsar här artens förekomst.

  - att

  det skett reproduktion vid Eggebylokalen

  och Ulriksdalslokalen under sommaren 1999.

  - att

  grönling även förekommer på en ej tidigare

  undersökt lokal i Igelbäcken nedströms

  Kymlingelänken i Sundbybergs kommun.

  Detta fynd visar på en möjlighet för arten att

  etablera sig vid denna idag starkt igenväxta

  sträcka av Igelbäcken. Fyndet gjordes på den

  inom kommunen återstående kortare vattendragssträcka

  där bäcken inte växt igen tack

  vare beskuggning från omgivande träd.

  - att

  ett relativt lågt mått på grönlingens kondition

  (relationen längd/vikt) erhölls vid båda

  de lokaler där det uppmättes höga tätheter.

  Möjliga förklaringar kan vara näringsbrist som

  en följd av ökad konkurrens om föda i en tät

  population. Då arten även är känd för att leka

  en längre period av sommaren gör detta att

  konditionen i samband med leken kan ha minskat.

  En stresspåverkan till följd av vattenbrist

  under sommaren 1999 kan inte heller uteslutas.

  - att

  signalkräfta förekommer nedströms bron

  till Sörentorp, vid Ulriksdals slottspark. Redan

  1996 konstaterades nedströms denna

  lokal förekomst av signalkräfta som resultat

  av en otillåten utsättning. Denna sträcka av

  Igelbäcken är påvisad som en av de viktigaste

  reproduktionsbiotoperna för grönlingen

  och signalkräftans förekomst här kan skapa

  konflikter. Uppgifter finns om tidigare förekomst

  av flodkräfta i Igelbäcken. Denna är

  en nationellt rödlistad art. Det är ännu inte

  utrett om flodkräftan finns kvar i bäcken. Här

  föreligger ett bevarandeintresse gentemot

  flodkräftan, eftersom signalkräftan sprider

  kräftpest.

  - att

  tidigare utförda uträtningar och rensningar

  av Igelbäcken, kombinerat med ökande igenväxning

  längs idag öppna, av träd ej skuggade

  partier, har inneburit att grönlingens livsmiljöer

  i bäcken försämrats. Partier med

  9

  bottensubstrat bestående av grus och stenar

  har under gångna år successivt grävts bort och

  ersatts av lerbotten, vilket missgynnar arten.

  - att

  grönlingbeståndets sårbarhet kvarstår i

  Igelbäcken, det enda vattendrag i Stockholms

  län som hyser arten. Undersökningen har inte

  kunnat påvisa någon ökning av grönlingpopulationen

  eller ytterligare expansion till

  längre uppströms belägna livsmiljöer i bäcken

  under den tioårsperiod som gått sedan de första

  mer omfattande undersökningarna av grönlingens

  förekomst genomfördes här. Igelbäcken

  och dess tillrinningsområde är i akut

  behov av ett långsiktigt skydd mot exploatering,

  föroreningar och hydrologiska störningar

  om grönlingens fortlevnad ska säkras.

  Många arter av grönlingsfiskar i världen

  Grönlingsfiskarna ingår bland de karpartade fiskarna och tillhör familjen Balitoridae, med

  minst 350 arter i sötvatten inom Eurasien och norra Afrika. De är små och långsträckta fiskar

  som liknar nissögefiskarna men saknar en tagg vid ögat och har en benkapsel runt simblåsan

  delad i två sidohalvor. De har tre till fem par korta skäggtömmar runt munnen. De flesta

  arterna är omkring fem cm långa, de största blir 12–20 cm. Grönlingsfiskar lever på bottnen,

  huvudsakligen i rinnande vatten. Några arter har förstorade bröst- och bukfenor som, tillsammans

  med veckad hud på buken, bildar en sugskål med vars hjälp de kan hålla sig kvar även

  i mycket starkt strömmande vatten. Ett fåtal tropiska arter hålls även som akvariefiskar.

 • 52.
  Lundmark, Ralf
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency . Taiga Natur.
  Thuresson, Mats
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm.
  Hedenbo, Per
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västmanlands län.
  Fågelskär i Mälaren 2016: Heltäckande inventering av kolonihäckande sjöfågel2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Stockholms län bedriver tillsammans med Mälarens vattenvårdsförbund fågelinventering i Mälaren som en del av den regionala miljöövervakningen. Ralf Lundmark har under 2016 fungerat som fältprojektledare och har författat ett underlag till föreliggande resultatrapport. Per Hedenbo, Länsstyrelsen i Västmanlands län, har producerat områdeskartan samt sammanställt tabellerna över antal inventerade fåglar som återfinns i slutet av dokumentet.

 • 53.
  Lücke-Johansson, Sandra
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Avloppsslam i Stockholm län: Kvalitet, produktion och användning av slam från tillståndspliktiga avloppsreningsverk i Stockholms län 1981–20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Stockholms län finns för närvarande 18 tillståndspliktiga avlopps-reningsverk som renar avloppsvatten från länets två miljoner invånare. Avloppsvattnet renas genom verkens olika mekaniska, biologiska och kemiska reningssteg. Som en biprodukt under reningsprocessen produceras avloppsslam som innehåller näringsämnen, men också en del tungmetaller och organiska föroreningar. Slammet kan därför användas som en indikator för miljögifter som släpps ut från samhället. Länsstyrelsen har med hjälp av analysdata från verksamhetsutövarna sammanställt ett faktablad som beskriver slammets kvalitet och användning mellan åren 1981–2013.

  Mellan åren 1981–2013 har slamkvaliteten förbättrats. De långsiktiga tids-trenderna visar att halterna av tungmetaller samt halterna av de organiska ämnena nonylfenol, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och polyklorerade bifenyler (PCB) minskar i avloppsslammet från reningsverken i Stockholms län. Halterna för tungmetaller, nonylfenol, PAH och PCB ligger under de gällande gränsvärdena och klarar även de nya föreslagna gränsvärdena för år 2015. År 2013 används den största delen av slammet, runt 60 procent, för jordtillverkning, medan runt 20 procent av slammet spreds till åkermarken.

 • 54.
  Nellbring, Sture
  et al.
  Executive, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Aneer, Sture
  Executive, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Löfgren, Susanna
  Executive, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  ALGBLOMNING - Några frågor och svar2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna skrift presenterar det mesta du behöver veta om algblomning i Egentliga Östersjön, särskilt blomningar av cyanobakterier (även kända som "blågrönalger"). Materialet är baserat på en rapport från 1996 som gavs ut av Informationscentralen för Egentliga Östersjön, Länsstyrelsen i Stockholm. Materialet är något modifierat och utökat i den här versionen.

 • 55.
  Nitzelius, Tomas
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Flodkräftan i Stockholms län: Inventering och förslag på åtgärder2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I augusti 1907 kom en leverans med kräftor med båt från Finland. Vid

  ankomsten till Gamla stan visade det sig att kräftorna var döda så de

  stjälptes i sjön. Detta skedde dessvärre i Riddarfjärden i Mälaren och

  därmed hade kräftpesten kommit till Sverige. Från Riddarfjärden spreds

  pesten snabbt i hela Mälaren och till Hjälmaren och sedan vidare till stora

  delar av Syd- och Mellansverige.

  För att återskapa kräftfisket i sjöar och vattendrag där flodkräftan slagits ut

  har sedan 1960-talet signalkräfta inplanterats som ersättning. Signalkräftan

  är under normala livsbetingelser resistent mot kräftpesten och kan därför

  leva i sjöar och vattendrag som drabbats av kräftpest utan att själv angripas.

  Signalkräftan är dock ofta bärare av kräftpesten vilket innebär att pesten blir

  permanent i sjöar där signalkräftan planteras ut.

  Länsstyrelsen genomförde 1996 en utredning om förekomst av kräftor

  och kräftpest i Stockholms län. Sedan dess har situationen för flodkräftan

  drastiskt försämrats vilket motiverat en ny genomgång av länets sjöar. Den

  nya sammanställningen, som genomfördes 2003, visar att antalet sjöar

  med flodkräfta har minskat från 134 till högst 102 och antalet sjöar med

  signalkräfta har ökat från 99 till 150. Kräftpest har sedan 1996 konstaterats i

  ytterligare 21 sjöar och totalt är cirka 107 sjöar i länet drabbade av kräftpest.

  Huvudsyftet med detta arbetet har varit att konvertera gammalt datamaterial

  till moderna GIS-anpassade system och därmed göra det mer lättillgängligt.

  Materialet kommer även att fungera som underlag i Länsstyrelsens

  arbete med att avsätta skyddsområden för flodkräfta. I ett sådant område

  kommer det bland annat att vara förbjudet att transportera och plantera

  ut signalkräftor, och det kommer att ställas höga krav på desinficering av

  redskap och båtar som förs in i området.

 • 56.
  Nordvarg, Lennart
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram2006Report (Other academic)
 • 57.
  Nyberg, Lars
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Karakteriseringav skogsprovytori AB-, D- och U-län: Bedömning av dess lämplighetför regional miljöövervakning2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I föreliggande arbete presenteras resultatet från den karakterisering av skogsprovytor i AB-, D- och U-län,

  som på uppdrag av Länsstyrelserna, utfördes sommaren 1998 av Institutionen för skoglig marklära, SLU.

  De provytor som karakteriseringen har omfattat ingår i den regionala övervakningen av miljötillståndet i

  skog.

  De ytor där övervakning av skog sker bör vara representativa för regionens skogsmark. Målsättningen

  med föreliggande arbetet har därför varit att få en uppfattning om hur väl de undersökta ytorna

  representerar länens skogsmark samt att bedöma ytornas allmänna lämplighet för miljöövervakning.

  Karakteriseringen har omfattat: jordartens genes, textur och mineralogiska status (basmineralindex), samt

  jordmån, humusform, markvegetationstyp och markfuktighet. Ytornas homogenitet, vad gäller dessa

  markegenskaper, har legat till grund för bedömningen av ytornas allmänna lämplighet för miljöövervakning.

  Dessutom har eventuella skador hos skogsbeståndet beaktats (till exempel luckor i beståndet

  till följd av stormskador) eftersom dessa på sikt kan äventyra ytans användbarhet i miljöövervakningen.

  Vid bestämning av ytornas representativitet för länens resp. regionens skogsmark har

  Ståndortskarteringens databas 1983-87 från den nationella miljöövervakningen och geokemiska markdata

  framtagna vid Institutionen för skoglig marklära, SLU, utnyttjats.

  Resultatet visar att ca tre fjärdedelar av de undersökta ytorna (15 av 21) i huvudsak är homogena ur

  marksynpunkt. Två av de 15 homogena ytorna är dock av andra orsaker olämpliga att använda i

  miljöövervakningen. Detta gäller ytorna: Ulriksdal i AB-län och Kusskogen i U-län. Beståndet på den

  förra ytan består av överåriga granar varav vissa sannolikt är rötskadade. Här finns uppenbara risker för

  att skadorna på sikt skapar luckor i beståndet. Härvid förändras ljusklimatet på ytan vilket påverkar

  jordmånsprocesserna som i sin tur kan resultera i tolkningsproblem i miljöövervakningssammanhang.

  Den senare ytan uppvisar tydliga spår av kolningsverksamhet vilket resulterat i att markprofilen störts

  genom omrörning och i dag bitvis upptas av ett tjockt kollager. Detta försvårar markprovtagningen

  påtagligt. Resterande sex ytor (Mjölsta och Bergboö i AB-län, Virå och Råsjön i D-län samt Dammsjön

  och Råksjön i U-län) uppvisar stora variationer vad gäller en eller flera av de undersökta

  markkaraktärerna (jordart, jordmån, humusform och mineralogi). Detta innebär i sin tur att även

  markkemin sannolikt uppvisar en större variation än normalt inom dessa ytor. För Länsstyrelsens

  miljöövervakningsverksamhet, avseende markens kemiska tillstånd och utveckling, betyder detta

  sannolikt att betydligt fler generalprov än normalt behöver insamlas vid varje provtagningstillfälle för att

  uppnå den säkerhet i övervakningsverksamheten som i dag efterfrågas. Ur ekonomisk synvinkel framstår

  därför valet av övervakningsytor av denna typ som olämpligt. På tre av de sex ytorna (Virå, Råsjön och

  Råksjön) är emellertid de avvikande områdena relativt små och koncentrerade till ytornas ytterområden.

  Detta faktum gör det möjligt att undvika dessa partier vid provtagningen (stratifierad sampling) och på så

  sätt minska den markkemiska variationen inom ytorna. Tillämpas detta förfaringssätt bedöms ytorna som

  lämpliga att använda för markkemisk övervakning.

  Mot bakgrund av karaktärerna hos länens skogsmark representerar de undersökta ytorna i Stockholms län

  38 procent av länets skogar. Motsvarande siffror för ytorna i Västmanlands län och Södermanlands län är

  29 procent respektive 3,5 procent. Tillsammans representerar de 21 ytorna ca 42 procent av regionens

  skogsmarksareal (Mälarlänen + Örebro län). Teoretiskt är det möjligt att täcka in ca 72 procent av

  skogsmarksarealen i regionen med detta ytantal om man väljer ytor med optimala

  karaktärskombinationer. På länsnivå är motsvarande möjliga täckning med nuvarande ytantal 51 procent

  (7 ytor) för Stockholms län, 56 procent (11 ytor) för Västmanlands län och 24 procent (3 ytor) för

  Södermanlands län. Även om vissa ytor är utlagda på marktyper som är relativt ovanliga i de tre länen, är

  många ytor ytterst representativa för länens skogsmark. Detta gäller ytorna Sticklinge, Svulten, Gladö och

  Bergboö i Stockholms län och Hyttskogen och Fullerö i Västmanlands län. Tyvärr, varierar

  markegenskaperna inom ytan Bergboö, varför den inte bedömts som lämplig att använda för

  miljöövervakning. Ytorna som undersökts i Södermanlands län, representerar endast en mindre del av

  länets skogsmark (3,5 procent). Det bör dock framhållas att den marktyp som ytan Råsjön representerar är

  ytterst försurningskänslig (hällmark med jordmånstypen lithosol). Det är därför angeläget att följa

  miljötillståndets utveckling på ytan trots att marktypen endast representerar ca 2 procent av länets skogar.

 • 58.
  Nyberg, Lars
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Arvidsson, Mia
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Bottenfaunainventering- 14 lokaler i Stockholms län 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har Naturvatten i Roslagen AB inventerat

  bottenfaunan i 14 lokaler Stockholms län. Undersökningarna utfördes för att utgöra underlag

  till karaktärisering av miljökvalitet och naturvärdesbedömningar i enlighet med Länsstyrelsen

  i Stockholms län, i beslut 502-2009-015036 (09-03-06).

  Bottenfaunan i samtliga lokaler, utom Åvaån norra (SÖ285), bedömdes till god eller hög

  ekologisk status baserat på Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder (2007). Detta indikerar

  att faunan inte uppvisade någon förändring från det naturliga tillståndet vad gäller samlad

  miljöpåverkan, eutrofiering eller försurning. Vad gäller Åvaån norra (SÖ285), uppvisade

  faunan inte någon förändring från det naturliga tillståndet vad gäller samlad miljöpåverkan

  men var måttligt förändrad vad gäller eutrofiering och försurning. ASPT-index som ingår i

  bedömningsgrunderna förefaller dock ge en missvisande och överskattat god bild av

  miljöpåverkan och resultaten bör därför tolkas med försiktighet.

  I sjöarna varierade antal taxa och abundans mellan 25-41 taxa och 570-860 individer/m

  2 och i

  vattendragen mellan 20-66 taxa och 1 100-9 100 individer/m

  2. Föroreningståliga arter var

  vanligare än känsliga, utom i Akaren där fårhållandet var det motsatta. Diversiteten var låg i

  Penningbyån, annars måttlig till mycket hög. Antalet dag-, bäck- och nattsländor var mycket

  lågt i Igelbäcken 30 och lågt i Igelbäcken 28, Vitsån och Åvaån norra (SÖ285). Detta

  indikerar att faunan kan vara föroreningspåverkad i dessa lokaler.

  Inga rödlistade arter noterades vid någon av lokalerna. Däremot påträffades fyra ovanliga

  arter; en långhornsnattslända (

  Ceraclea dissimilis) i Ådran, svalgigel (Dina lineata) i

  Fitunaån, Moraån, Vitsån och Bergshamraån, en husmasknattslända (

  Limnephilus decipiens) i

  Åvaån norra (SÖ285) och skalbaggen (

  Oulimnius troglodytes) i Öran, Ådran och

  Bergshamraån.

 • 59.
  Nöbelin, Fredrik
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Huskvarna Ekologi.
  Elprovfiske i Mälaren ochYngern 20092010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De habitat som

  a

  skyddade vegetationsrika sträckor. Fångsten har i allmänhet varit låg, men

  visuella observationer har i vissa fall kompletterat bilden av fiskbeståndet

  lokalen och/eller i anslutning t

  detta fångades

  artbestämmas på grund av deras ringa storlek. Observationer av såväl

  stimbildande fisk gjordes på eller i anslutning till nästan alla lokaler och på

  några lokaler noterades visuellt även simpa och lake. I Yngern elfiskades

  endast en lokal där tre fiskarter påträffades, abborre, mört och gers.

  Elfiskena har trots den ringa fångsten påvisat lokaler med goda

  förutsättningar som uppväxtlokaler, artförekomst i olika habitat, föreko

  av årsungar som inte kan fångas vid nätprovfisken samt olika levnadssätt

  som med andra metoder är svåra att påvisa, till exempel förekomst av

  den absoluta strandzonen i Yngern.

  Förhållandevis stationära arter som stensimpa och lake fångades e

  observerades framförallt i den absoluta strandzonen, gärna på stränder me

  större sten och block. Mindre lake återfinns, till skillnad från stensimpa, in

  i första hand på svallade stränder utan på mera skyddade biotoper med ste

  block, rötter och nedfallna träd. Stim

  hårdbotten. Istället tycktes dessa förekomma antinge

  sk

  enlöja, en a t som ofta rör sig elagiskt, o som av den a anledning

  st uti

  örekomsten av olika fiskarter, utan även utifrån lokalern s kar . En

  exempel genom ned

  stereotyp miljö med avsaknad av alternativt liten variation i

  vattenvegetationen samt frånvaro av strukturer minskar potentialen. I tabell

  1 nedan redovisas såväl artförekomsten, observationer, lokalens ka

  raktär

  samt en bedömning av lokalens potential som uppväxtbiotop.

   

 • 60.
  Pansar, Joakim
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Stockholms län2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Strategic framework document for liming of acidified

  waters in Stockholm County

  This report assesses trends in acidification and the status of acidified lakes

  and rivers in Stockholm County (SE Sweden). It also presents a framework

  for liming of lakes, which includes a liming strategy, an action plan, an

  environmental quality monitoring plan and a policy for government

  subsidies for liming. The action plan follows the liming strategy presented

  in the Swedish national liming guidelines (Swedish Environmental

  Protection Agency, Handbook 2002:1).

  In order to combat acidification, approximately 30 lakes in Stockholm

  County have been treated with lime since the late 1970s. Conditions in the

  lakes have clearly improved, and acidic lakes are rare in Stockholm County

  today. In eight of the nine reference lakes used for baseline monitoring, pH

  values had increased since 1990. On average, pH values in the reference

  lakes have increased by 0.013 units per year.

  Treatment with lime has been so successful that Stockholm County has now

  achieved one of the national interim targets for the Swedish environmental

  quality objective “

  Natural acidification only”. According to the interim

  target, “By 2010 not more than 5 % of all lakes and 15 % of the total length

  of running water in the country will be affected by anthropogenic

  acidification”.

  The lakes of Stockholm County are less affected by acidification than the

  average Swedish lake, and are more resistant to deposition of sulphur and

  nitrogen. In a study of 164 lakes, acid deposition exceeded the critical load

  (the load below which inputs of acidic substances can be neutralized by soilweathering

  processes) in eight lakes only. We estimate that at current levels

  of acidic deposition, only 8 % of the lakes (66 of all 790 lakes in the county)

  risk becoming acidic. This is equivalent to 66 km

  2 of lake area, or 2 % of

  the total lake area in the county (excluding Lake Mälaren).

 • 61. Pansar, Joakim
  et al.
  Hagström, Jonas
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Åvaåns vattenkvalitet 2000-20122013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan 1985 har Institutet för tillämpad miljöforskning (1985-1998) Länsstyrelsen och Stiftelsen Tyrestaskogen bedrivit vattenkemisk provtagning i Åvaåns mynning. Resultaten visar bl.a. att vattnet blivit mer brunfärgat av humusämnen. Alkaliniteten har varit fortsatt hög efter det att kalkningen av Stensjön upphörde.

 • 62.
  Pekkari, Svante
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Åkerströmmen: Vattenkvalitet och närsalttransporter i ån1993Report (Other academic)
 • 63.
  Petterson, Malin
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. SLB analys.
  Christer, Johansson
  Emissioner av kväveoxider och svaveldioxid 1994–19982000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det viktigaste syftet med denna utredningen är att se om förändrade lokala emissioner

  har någon inverkan på den lokala depositionen. Detta görs genom att jämföra nedfa

  llsberäkningarna

  som utfördes 1994/95 med beräkningar som utförs för 1998. Stockholm

  och Uppsala läns luftvårdsförbunds emissionsdatabaser har kontinuerligt förbättras med

  avseende på detaljeringsgrad och kvalitet. En del av skillnaden mellan 1994 och 1998

  års emissionsdatabas är därför inte kopplade till de verkliga trenderna i svavel och

  kväveutsläppen.

  För att kunna bedöma den verkliga trenden av utsläppen har en analys av

  förändringar i emissionsdatabasen som påverkat utsläppen inom sektorerna vägtrafik,

  energiproduktion, sjöfart, arbetsmaskiner och övrigt genomförts. Därefter har den mest

  sannolika trenden för respektive sektor och för totalutsläppen bedömts.

  Vägtrafiken är den dominerande utsläppskällan och den sektor som mest påverkar trenden

  av kväveoxidutsläppen. Trenden påverkas av prognostiserad fordonsutveckling med

  avseende på utbyte av gamla fordon till nyare fordon med lägre utsläpp. Prognostiserad

  fordonsutveckling har visat sig vara allt för positiv under 90-talets första hälft varför

  utsläppen underskattats. Detta korrigeras i och med att nya prognoser och emissionsfaktorer

  införs för vägtrafiken enligt Vägverkets Eva-modell 2.2. Trenden för vägtrafikens

  utsläpp av kväveoxider beräknade med EVA-modellen 2.2 bedöms bäst avspegla

  den verkliga trenden. Inom energisektorn finns även en kväveoxidtrend. Uppdatering av

  emissionsdatabasen och införandet av nya emissionsfaktorer har stört påverkan på trenden.

  För båda dessa förändringar är det mycket svårt att göra ett antagande om de avspeglar

  den verkliga trenden eller inte. Av den anledningen korrigeras utsläppen endast

  för inlagda fel i emissionsdatabasen. Denna trend bedömer vi trots osäkerheter vara representativ.

  Inom övriga sektorer bedöms det inte finnas någon trend som påverkar

  trenden för de totala utsläppen av kväveoxider.

  Utsläpp av NOx och SO

  2 i Stockholms län. Enhet: ton/år.

  1994 1995 1996 1997 1998

  NO

  x, Edb:n 39 700 37 600 36 700 28 200 27 100

  NO

  x, korrigerad 36 300 34 500 33 500 31 500 30 400

  SO

  2, Edb:n 5 600 5 300 5 800 4 000 4 200

  SO

  2, korrigerad 5 500 5 050 5 450 4 100 4 200

  Av de totala utsläppen av svaveldioxid är det energisektorn som bidrar till de högsta

  utsläppen och dominerar trenden. Liksom för energisektorns utsläpp av kväveoxider har

  trenden endast korrigerats med hänsyn till inlagda fel och bedöms därefter vara representativ.

  Övriga sektorer bedöms inte påverka trenden för de totala utsläppen av sva

  veldioxid.

  Den korrigerade trenden bedöms bäst avspegla den verkliga förändringen i utsläppen.

  Jämförelser mellan de uppskattade (korrigerade) utsläppstrenderna och de

  uppmätta variationerna i halterna av kväveoxider och svaveldioxid ger viss ledning om

  hur bra eller dåligt utsläppen beräknats. Överensstämmelsen mellan uppmätta haltbidrag

  och trend i kväveoxidutsläppen är bra då det gäller gatunivåmätningarna medan överensstämmelsen

  då det gäller taknivå är något sämre, men avvikel serna faller troligen

  inom osäkerheterna i emissions- och immissionsdata. När det gäller svaveldioxid verkar

  de lokala haltbidragen sjunka något snabbare än uppskattade utsläpp, men avvikelserna

  är troligen väl inom osäkerheterna i utsläppsberäkningar och mätnoggrannhet.

 • 64.
  Pettersson, Thomas
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Fågelskär i Mälaren 20122012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  These surveys of waterbirds in Lake Mälaren in south-eastern Sweden were

  initiated by the Lake Mälaren Management Association, together with four

  County Administrative Boards in the region. These surveys are important

  components of an environmental monitoring programme to follow up the

  numbers of certain bird species. Birds are considered to be good indicators of

  environmental conditions. The overall aim is consequently to monitor environmental

  conditions, indicated by the number of birds. This report deals with

  the results from the survey of birds on islets in 2012.

  We carried out a comprehensive survey of small islands (islets) with breeding

  gulls or terns for the eighth year in a row. The census unit is defined as an island

  with at least three (3) adults of gulls and/or terns. We counted individuals

  judged as breeding at the site. The survey concentrated on gulls and terns, but

  we also surveyed wildfowl and waders. We also visited 20 sites in order to

  fine tune the method and also to survey sick and dead birds, and since 2009

  also to measure the reproduction in the Common Tern. This also gives us the

  opportunity to estimate the number of breeding pairs of certain species. The

  survey was carried out from 20

  th May to 5th June 2012 and covered a total of

  350 islets. Thirteen people participated.

  Altogether 6,254 individuals of 30 species (Great Cormorant and Grey Heron

  excluded) were counted. The ten most numerous species were the Herring

  Gull,

  Larus argentatus (1,601); the Common Tern, Sterna hirundo (1,332); the

  Black-headed Gull,

  Larus ridibundus (1,011); the Mew Gull, Larus canus

  (854); the Mallard,

  Anas platyrhynchos (315); the Tufted Duck, Aythya fuligula

  (272); the Lesser Black-backed Gull,

  Larus f. fuscus (110); the Canada

  Goose,

  Branta canadensis (93); the Common Goldeneye, Bucephala clangula

  (87); and the Greylag Goose (80). A summary of the results is found in appendices

  1-3.

  No sick birds were found this year, and the number of dead adult birds was

  low, only two Common Black-headed Gulls at one site.

  Most of the species covered by this survey show tendencies to decline in Lake

  Mälaren, in particular Red-breasted Merganser, Common Black-headed Gull,

  Herring Gull and Greater Black-backed Gull.

 • 65.
  Pettersson, Thomas
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Uppsala län.
  Skarvar och fågelskär i Mälaren 20112011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Storskarv

  Mälarens häckande storskarvar, representerade av underarten Phalacrocorax carbo sinensis (”mellanskarv”), inventerades under perioden 20–26 april 2011. Detta var åttonde året i rad som beståndet inventerades heltäckande och på ett enhetligt sätt.

  Sammanlagt hittades 14 kolonier med häckande storskarv, med totalt 1 948 aktiva bon. Detta är två kolonier färre jämfört med 2010, och det sammanlagda antalet aktiva bon minskade med 6 procent jämfört med året före.

  Några tecken på allvarliga störningar av skarvkolonierna noterades inte 2011, vare sig av människa eller av havsörn.

  Fågelskären

  Mälarens fågelskär inventerades heltäckande för sjunde året i följd. Med fågelskär menas öar som hyser kolonihäckande måsar eller tärnor, såväl tidigare kända som nyupptäckta. Använd metod var räkning av individer som bedöms som bofasta på lokalen. Inventeringen gäller i första hand måsar och tärnor, samt andfåglar och vadare. På 17 lokaler landstegs också i syfte att dels kalibrera metoden, dels dokumentera förekomst av sjuka och döda fåglar men sedan 2009 också för att få ett mått på fisktärnans reproduktion.

  Inventeringen utfördes under perioden 21 maj – 6 juni och omfattade totalt 356 holmar och skär som uppfyller nyssnämnda definition. Fjorton personer deltog i fältarbetet. Sammanlagt inräknades 6 511 fågelindivider av 26 arter (exkl. storskarv och gråhäger) som bedömdes häcka på fågelskären. De tio talrikaste arterna var gråtrut (1 633), fisktärna (1 499), skrattmås (927), fiskmås (853), vigg (355), gräsand (301), grågås (156), kanadagås (120), silltrut (108) och drillsnäppa (82).

  Ingen sjuk fågel dokumenterades i år medan antalet döda fåglar var något fler än vanligt, totalt 14 stycken.

  Flera arters populationsutveckling i Mälaren uppvisar vikande tendenser, i första hand småskrake och havstrut. Fisktärnans minskning tycks däremot ha bromsats upp och trenden är tydligt positiv för fågelskärshäckande drillsnäppor.

 • 66.
  Pettersson, Thomas
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. TP Naturvård.
  Landgren, Thomas
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Thomas Landgren Naturanalys.
  Gezelius, Lars
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Östergötland.
  Fåglar och fågelskär i Vänern, Vättern och Mälaren – viktiga för miljöövervakningen i Sverige2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med berörda Länsstyrelser, vattenvårdsförbund och fågelexpertis tagit fram en gemensam folder som beskriver inventeringen av kolonihäckande fågel i våra stora sjöar Vänern, Vättern och Mälaren. Fåglar reagerar ofta snabbt på förändringar i den miljö de lever i och de är därför goda indikatorer på miljötillståndet. Därför räknas fåglar på fågelskären i de tre sjöarna som en del av miljöövervakningen i Sverige. I foldern kan du läsa om fågelinventeringarna och om utvecklingen för olika arter och den miljö de lever i.

 • 67.
  Phil Karlsson, Gunilla
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Akselsson, Cecilia
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Lunds universitet, LU.
  Hellsten, Sofie
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Tillståndet i skogsmiljön i Stockholms län: Resultat från Krondroppsnätet till och med 2016/172018Report (Other academic)
 • 68.
  Pihl Karlsson, Gunilla
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Akselsson, Cecilia
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Lunds universitet, LU.
  Hellsten, Sofie
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Försurning och övergödning i Stockholms län: Resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/182019Report (Other academic)
 • 69.
  Pihl Karlsson, Gunilla
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Hellsten, Sofie
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Karlsson, Per Erik
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Akselsson, Cecilia
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Lunds universitet, LU.
  Tillståndet i skogsmiljö i Stockholms län: Resultat från Krondroppsnätet till och med 2016/172018Report (Other academic)
 • 70.
  Raymond, Caroline
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Svensson, Ola
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Cederwall, Hans
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Gunnarsson, Jonas
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Mjukbottenfauna i Stockholms skärgård: Regional miljöövervakning 20112012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Department of Systems Ecology at Stockholm University conducts yearly, on behalf of the County

  Administrative Board of Stockholm in Sweden, collection and taxonomic identification of benthic

  fauna within the regionally and nationally coordinated program of environmental monitoring for

  benthic macrofauna in the Baltic Proper. Three areas are examined in the Stockholm Archipelago to

  determine their environmental status. Of the three areas, two are regional coastal areas, which are

  included in the County Administrative Board of Stockholm’s monitoring work (one area in

  Svartlögafjärden, and one area in Kobbfjärden). The third is an open

  ‐sea area at Svenska Björn, which

  is included in the national program for the Swedish Environmental Protection Agency and the

  Swedish Water Authority (HaV). This report describes the changes between and within these areas

  from 2007 until 2011. The program's objectives are to analyze changes over time in benthic

  macrofauna resulting from natural or anthropogenic disturbances such as eutrophication and climate

  change, but also to examine the biodiversity of soft bottom communities.

  The primary objective is to determine ecological status according to the EU Water Framework

  Directive (WFD), using the Benthic Quality Index (BQI). In 2011, all of the examined areas within the

  Stockholm Archipelago showed

  good status. The monitored area in Svartlögafjärden has constantly

  had a

  good status since the monitoring program began in 2007. The other two monitored areas have

  had a more varied status, and showed a decline from

  good to moderate status in 2008 (BQI = 4).

  Since 2008 the ecological status has improved. Compared to last year, only minor changes in BQI

  were observed. The improvement in BQI from 2008 to 2010 is mostly due to the fact that taxa with

  high sensitivity values (i.e. sensitive to hypoxia) have increased in abundance. Particularly the highly

  sensitive amphipods

  Monoporeia affinis and Pontoporeia femorata , increased in both areas. In 2011,

  these amhipods increased further in abundance. However, the BQI

  ‐values for the monitored areas

  have not increased accordingly. This is to a large extent due to the simultaneous increase of the

  invading spionid polychaete genus

  Marenzelleria spp., which has increased dramatically in most

  areas from 2010 to 2011, now reaching peak abundances of 1200 individ/m

  2 in Svartlögafjärden,

  2600 individ/m

  2 in Kobbfjärden and of 4800 individ/m2 at Svenska Björn. Marenzelleria spp. are

  considered tolerant to low oxygen levels and have been attributed a low sensitivity value. The

  increase of

  Marenzelleria spp. thus counteracts the positive effect on BQI from the increase of the

  amphipods

  Monoporeia affinis and Pontoporeia femorata.

  The total abundance densities have increased in all of the monitored areas and are the highest since

  the program started. This is also true for the biomass in the areas Svartlögafjärden and Kobbfjärden.

  In the open

  ‐sea area Svenska Björn, the biomass have increased since 2008 but are still lower than in

  the beginning of the monitoring program in 2007.

  In conclusions, the results for 2011 show a continued good environmental status in all of the

  examined areas in the Stockholm Archipelago.

 • 71.
  Setterberg, Margareta
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Limnia.
  Bottenfauna i Mälaren och Yngern 20092010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har 14 bottenfaunaundersökningar utförts i Mälaren

  samt två stycken vid Jägarskogsudden i sjön Yngern i Stockholms län. Provtagningen har utförts av

  Limnia, Skövde, mellan 24 och 28 maj, 2009. Syftet med undersökningarna var att få kunskap om

  bottenfaunasamhällena i Naturreservaten (Jägarskogsudden, Svalgarn, Norra Björkfjärden och Ådö-

  Lagnö), samt Natura 2000-området (Gräsholmen) och slutligen ön Fagerön, som tidigare inte undersökts

  med avseende på de akvatiska bottenlevande djuren.

  De två undersökta lokalerna i Yngern kompletterades med totalt tolv Ekmanhugg i transekter ut

  från land, där syftet var att försöka återfinna den rödlistade dagsländelarven

  Ephemera glaucops, vilken

  dessvärre inte påträffades.

  I Mälaren undersöktes två lokaler på Svalgarn, fyra lokaler i Norra Björkfjärden, tre lokaler på Ådö

  -Lagnö, tre lokaler på Gräsholmen och slutligen två på Fagerön.

  Undersökningsmetoden var M42 med riktat urval (Naturvårdsverket, 2008) vilket innebär att de 30

  provpunkterna per provlokal fördelas så att så många olika mikrohabitat som möjligt påträffas. Allt

  från provtagning i bottensubstratet till hällkar, under bark på nedfallna träd och i närliggande sumpskog,

  har undersökts. Metoden med riktat urval skiljer sig därmed från den ordinarie M42-metoden

  (Naturvårdsverket, 1996) som har sina 30 provpunkter schematiskt utplacerade. Med riktat urval förväntas

  fler taxa kunna insamlas vilket var syftet i denna undersökning.

  Lokalbeskrivningar enligt Naturvårdsverket, 2006, upprättades för varje lokal, koordinater noterades

  samt fotografier arkiverades. Allt material konserverades för vidare artbestämning. Alla djur samt

  visst material arkiveras och sparas.

  Analysen bestod av de två index enligt

  Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, 2007, ASPT,

  som indikerar antropogen miljöpåverkan, och MILA, som indikerar försurningspåverkan. Därtill har

  indexen FSI (arters känslighet för försurning) och FOI (arters känslighet för förorening) ingått i analysen.

  Ovanstående index, antal taxa, individantal och förekomst av (för större sjöar) ovanliga arter,

  legat till grund för bedömning av naturvärdet för de undersökta områdena.

  Resultaten visar att samtliga undersökta områden håller hög nivå vad gäller försurningsläget, Jägarskogsudden

  och Fagerön som helhet hade högsta klassning,

  nära neutralt, på MILA, medan en av

  tre lokaler på Gräsholmen hade samma klassning. Övriga hade klassningen

  måttligt surt. ASPT som

  indikerar miljöpåverkan gav klassningen

  hög status för en lokal på Gräsholmen och Fagerön, samt

  två lokaler på Ådö-Lagnö och Gräsholmen, och slutligen tre lokaler inom Norra Björkfjärden. Övriga

  lokaler höll

  god status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

  Svalgarn hade sammantaget det högsta antalet taxa med 84 stycken. En av de två lokalerna på Svalgarn

  hade det högsta enskilda antalet med 73 taxa, vilket anses som mycket högt. Därefter varierade

  antalet taxa mellan 30 till 50 stycken för enskilda lokaler. Två lokaler hade mycket försurningskänsliga

  arter och samtliga övriga hade försurningskänsliga arter. Tre lokaler hade föroreningskänsliga arter

  medan resterande hade normalt föroreningståliga arter. På samtliga lokaler fanns arter som normalt

  lever i rinnande vatten, men som här har funnit syrgasrika områden, vissa med uppströmningsområden

  från den ås som löper genom området. Här påträffades även för större sjöar ovanliga arter.

  Sammantaget ges bedömningen att de undersökta områdena håller ett högt naturvärde, de flesta är

  utan bebyggelse vilket bidrar till den höga nivån. De hot som föreligger är övergödning från enskilda

  avlopp, med tillflöden från jordbruksmarker, kommunala avloppsreningsverk samt från fritidsbåtars

  latrintömning i Mälaren. Tillsammans med sedimentation, exempelvis från skogsavverkning på öarna,

  har detta en negativ påverkan på de bottenlevande djuren i Mälaren och Yngern. Särskilt bör

  nämnas Svalgarn med sin artrika bottenfauna, samt Fageröns individrika fauna.

 • 72.
  Sundberg, Irène
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Medins Havs och Vattenkonsulter.
  Kiselalger i Stockholms län 2015: En undersökning av 13 vattendrag2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

   

  I Stockholms län undersöktes år 2015 kiselalger på 13 lokaler. Missbildningar på kiselalgskal analyserades på samtliga lokaler. Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning. Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram. De kan också användas för avstämning mot miljömålen "Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig försurning" och " Ett rikt växt- och djurliv".

 • 73.
  Sundberg, Irène
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB.
  Kiselalger i Stockholms län 2018 — En undersökning av 18 vattendrag och 4 sjöar2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utfört kiselalgsanalyser på 22 lokaler år 2018 (18 vattendrag och 4 sjöar).

  Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning (extensiv kartering av vattendrag och trendvattendrag). Syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

 • 74.
  Sundberg, Irène
  et al.
  Medins Havs och Vattenkonsulter.
  Meissner, Ylva
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Medins Havs och Vattenkonsulter.
  Kiselalger i Stockholms län 2016: En undersökning av elva vattendragslokaler2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalgsanalyser har gjorts på 11 vattendragslokaler i Stockholms län år 2016. Undersökningen är ett led i länets arbete med regional miljöövervakning och syftet är att resultaten ska öka kunskapen om miljötillståndet i länet samt vara underlag för statusklassningen av länets vattenförekomster och för framtida undersöknings- och åtgärdsprogram.

 • 75.
  Sundberg, Irène
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Medins Havs och Vattenkonsulter.
  Meissner, Ylva
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Medins Havs och Vattenkonsulter.
  Kiselalger i Stockholms län 2017: En undersökning av 13 vattendragslokaler2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Stockholms län undersöktes år 2017 kiselalger på 13 vattendragslokaler. Statusklassningen (närings- och organisk föroreningspåverkan) gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) respektive andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. På två lokaler visade IPS-indexet klass 2, god status. Måttlig statuskonstaterades på 10 lokaler. Sämst resultat visade Bällstaån som hamnade i klass 4, otillfredsställande status.

 • 76.
  Sundberg, Iréne
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Uppsala län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län.
  Meissner, Ylva
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Uppsala län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län.
  Kiselalger i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Norra Östersjöns vattendistrikt undersöktes år 2010 kiselalger på 47 vattendragslokaler, fördelade på följande län: Uppsala (1 st.), Stockholm (15 st.), Södermanland (11 st.) och Västmanland (20 st.).

  Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.

  Två av lokalerna, U18 Gärsjöbäcken och U13 Svartån ("Hörendesjöbäcken") som ingick i undersökningen bedömdes tillhöra klass 1, hög status. Gärsjöbäcken klassades dock som mycket sur och U13 Svartån låg mycket nära gränsen mot god status.

  13 lokaler tillhörde klass 2, god status. Av de som befann sig i den nedre delen av klassintervallet för god status kan framförallt lokalerna AB80 Tyresån och D10 Lännaån sägas ligga i riskzonen för att hamna i måttlig status.

  Mer än hälften av lokalerna (28 st.) hamnade i klass 3, måttlig status. Av dessa låg AB82 Tumbaån mycket nära gränsen mot god status, medan framförallt AB71 Muskån nedströms Vädersjön och AB75 Husbyån befann sig i riskzonen för att hamna i otillfredsställande status.

  Otillfredsställande status, klass 4, konstaterades på tre lokaler i undersökningen, nämligen D2 Svärtaån, D3 Storån och AB68 Åbyån.

  Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.

  De flesta av lokalerna i undersökningen (39 st.) hade ett ACID-index som motsvarar, alkaliska (årsmedelvärdet för pH över 7,3) eller nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3). För D11 Vedaån visade surhetsindexet måttligt sura förhållanden, men på grund av artsammansättningen gjordes en expertbedömning till nära neutrala förhållanden.

  Sex lokaler i undersökningen – U12 Svartån vid Väster Vrenninge, U10 Rabobäcken, D10 Lännaån, U15 Bjurforsån i Bjurfors, D1 Kilaån och U2 Fagerån – hade ACIDindex motsvarande måttligt sura förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör vara 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum ligger under 6,4. De två förstnämnda låg relativt nära gränsen mot nära neutrala förhållanden, medan den sistnämnda låg relativt nära gränsen mot sura förhållanden. I U16 Bjurforsån vid St. Matsbo hamnade ACID-värdet i sura förhållanden, vilket motsvarar ett årsmedelvärde för pH mellan 5,5-5,9 och/eller ett pH-minimum under 5,6. I U1 Gärsjöbäcken motsvarade indexvärdet mycket sura förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör ligga under 5,5 och/eller att pH-minimum är lägre än 4,8.

 • 77.
  Sundblad, Göran
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. AquaBiota Water Research.
  Nikolopoulos, Anna
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. AquaBiota Water Research.
  Didrikas, Tomas
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. AquaBiota Water Research.
  Isaeus, Martin
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. AquaBiota Water Research.
  Hydromorfologisk modellering av risk för båtinducerad stranderosion i Stockholms skärgård2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Metoder för beräkning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer hos kustvattenförekomster har tidigare saknats. I denna rapport har två modeller för beräkning av vågregim och dess avvikelse från referensförhållanden utvecklats. Modellerna ger ett mått på potentiell risk för stranderosion utgående från svall- och avsänkningseffekter från kommersiell båttrafik. Modellernas tillförlitlighet verifierades via fältinventeringar av skador på stranden och vassruggar. Båda modellerna kunde framgångsrikt separera olika typer av skador.

  Befintlig modell av naturlig vågexponering användes för att avgränsa de områden som utpekats som potentiellt känsliga för båtinducerad stranderosion.

  De modellerade värdena för potentiellt erosionspåverkade stränder användes för bedömning av hydromorfologisk status. Av Stockholms läns 130 kustvattenförekomster bedömdes 38 vara av hög eller god status, 22 av måttlig, 20 av otillfredsställande och 3 av dålig status. Resultaten bör ses som en första indikation på omfattningen av potentiellt påverkad strandlinje. För en säkrare skattning krävs förbättrade, heltäckande, substratbedömningar av strandlinjen. Resultaten av projektet är utöver föreliggande rapport också GIS-filer som har levererats separat till ansvarig handläggare på myndigheten.

 • 78.
  Svensson, Jan-Erik
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Dalarnas län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Hårding, Ingrid
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Dalarnas län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Medin, Mats
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Dalarnas län.
  Växtplankton i 33 sjöar i Västmanlands,Stockholms och Dalarnas län 2011: Klassificering av ekologisk status2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utfallet av den formella klassningen av näringsstatus sammanfattas i tabell 5. Av de 33

  undersökta sjöarna uppnådde åtta sjöar god eller bättre sammanvägd näringsstatus. I

  övriga sjöar klassificerades näringsstatusen som måttlig (13 sjöar), otillfredsställande

  (10 sjöar) eller dålig (två sjöar). I flertalet fall kan resultaten från växtplanktonundersökningen

  förklaras av sjöns halter av näringsämnen men det fanns även några undantag.

  Norra Viggen, Övre Milsbosjön och Lången hade sämre status än vad deras näringshalter

  indikerar medan Tjurlången, Övre Ärtsjön och Hessesjön hade bättre status

  än förväntat utifrån näringshalterna.

  Gonyostomum

  påträffades i 13 av de 33 sjöarna men dess biomassa påverkade inte i

  något fall den sammanvägda statusklassningen. Ingen sjö i undersökningen hade ett

  växtplanktonsamhälle som är märkbart påverkat av försurning.

  Tabell 5. Sammanvägd näringsstatus samt status utifrån växtplanktonundersökningens delparametrar i 33

  sjöar i Västmanlands, Stockholms och Dalarnas län i augusti 2011.

  Västmanlands län

  Sammanvägd

  näringsstatus

  Totalbiomassa

  Andel

  cyanobakterier TPI

  1 Tjurlången

  God Måttlig Hög Måttlig

  2 Högsjön

  God God Hög God

  3 Västlandasjön

  Otillfredsställande Dålig Otillfredsställande Otillfredsställande

  4 Rölen

  Måttlig Måttlig God Måttlig

  5 Lillsvan

  Måttlig Dålig Hög Otillfredsställande

  6 Hällsjön

  Otillfredsställande Dålig Otillfredsställande Otillfredsställande

  7 Fläcksjön

  Otillfredsställande Dålig Otillfredsställande Otillfredsställande

  8 Långforsen

  God God Hög Måttlig

  9 Märrsjön

  Hög God Hög Hög

  10 Hörendesjön

  Måttlig God God Otillfredsställande

  11 Snyten

  God God God Måttlig

  12 Långsjön

  Otillfredsställande Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande

  Stockholms län

  13 Muskan

  Måttlig God Otillfredsställande Måttlig

  14 Långsjön

  God Hög God Måttlig

  15 Vällingen

  Måttlig God Måttlig Måttlig

  16 Lilla Ullfjärden

  Otillfredsställande Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande

  17 Erken

  Måttlig God God Otillfredsställande

  18 Turingen

  Måttlig God God Måttlig

  19 Orlången

  Otillfredsställande Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande

  20 Norrviken

  Måttlig Otillfredsställande Hög Måttlig

  Dalarnas län

  21 Vansjön

  God God Hög Otillfredsställande

  22 Buskasjön

  Otillfredsställande Dålig God Otillfredsställande

  23 Nävden

  Otillfredsställande Dålig Måttlig Otillfredsställande

  24 Norra Viggen

  Dålig Dålig Dålig Otillfredsställande

  25 Flinssjön

  Måttlig Otillfredsställande Hög Otillfredsställande

  26 Lången

  Måttlig Otillfredsställande God Otillfredsställande

  27 Hyen

  Måttlig Dålig Hög Otillfredsställande

  28 Övre Ärtsjön

  Måttlig Dålig Hög Otillfredsställande

  29 Liljan

  God God Hög Måttlig

  30 Lilla Aspan

  Måttlig Dålig God Måttlig

  31 Edstjärnen

  Otillfredsställande Dålig Otillfredsställande Otillfredsställande

  32 Hessesjön

  Otillfredsställande Dålig Måttlig Otillfredsställande

  33 Övre Milsbosjön

  Dålig Dålig Dålig

 • 79.
  Thuresson, Mats
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Inventering av vattenväxter i Yngern 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under sex dagar i månadsskiftet juli-augusti 2009 inventerades vattenväxter i Yngern. 15 transekter genomsöktes från strandlinjen vinkelrätt ut i sjön så långt växtlighet förekom. Inventeringen bekräftade att Yngern är en av länets av mest värdefulla sjöar för kortskottsvegetation. Av sällsynta arter noterades mängder av den kolonibildande cyanobakterien sjöhjortron och en ny art för länet, skaftslamkrypa.

 • 80.
  Thuresson, Mats
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Storskarven i Mälaren2012Report (Other academic)
 • 81.
  Thuresson, Mats
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm.
  Hedenbo, Per
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västmanlands län.
  Fågelskär i Mälaren 2018: Heltäckande inventering  av kolonihäckande sjöfågel2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mälarens samtliga fågelskär har inventerats under perioden 20 maj–31 maj 2018. Detta är den tolfte upplagan av denna inventering. Tidigare inventeringar har ägt rum årligen 2005–2014 samt 2016. Den genomförs sedan 2014 vartannat år. Med fågelskär avses öar eller skär med kolonihäckande måsar eller tärnor. Under inventeringen har 384 holmar och skär tillhörande 258 lokaler inventerats. Metoden som använts är räkning av individer av utvalda fågelarter som bedöms som bofasta på respektive lokal.     Sammanlagt inräknades 7 857 fåglar av 31 arter (exklusive storskarv) som bedömdes häcka på fågelskären. De fem talrikaste arterna var fisktärna  (2 324), skrattmås (1 861), gråtrut (1 329), fiskmås (913) och vigg (278).   De inräknade antalen för skrattmås och fisktärna var de högsta sedan inventeringen startade. Även grågås noterades för ett rekordantal. Sämre gick det speciellt för strandskata och silltrut som tappade cirka en tredje del av sina antal från föregående år. En annan art som det gick riktigt dåligt för var gråtrut som noterade ett bottenrekord och antalet var 20 procent färre än årsmedel 2005–2016.

 • 82.
  Thuresson, Mats
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm.
  Hedenbo, Per
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västmanlands län.
  Storskarven i Mälaren: Utveckling av beståndet 2004-20172018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nedan presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2017 utifrån inven-teringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund. Fältinventerare var Thomas Pettersson åren 2004–2011 och Ralf Lundmark 2014 och 2017. För mer information om Länsstyrelsen skarvinventeringar, se Länsstyrelsen rapport 2015:2.

 • 83.
  Thuresson, Mats
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm.
  Hedenbo, Per
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Västmanlands län.
  Storskarven i Mälaren: Utveckling av beståndet 2004–20192019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nedan presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv i Mälaren 2004–2019 utifrån inventeringar på uppdrag av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund. Fältinventerare var Thomas Pettersson åren 2004–2011 och därefter Ralf Lundmark. För mer information om metoder vid Länsstyrelsens fågelinventeringar i Mälaren, se metodbeskrivning

 • 84.
  Thuresson, Mats
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Pansar, Joakim
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Bottenfauna och vattenväxter i Mårdsjön: Redovisning av en inventering av bottenfauna och vattenväxter 20102011Report (Other academic)
 • 85.
  Tullback Rosenström, Klara
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  saldo 2005 Uppföljning av miljömål i Stockholms än2005Report (Other academic)
 • 86.
  Tunemar, Liselotte
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Grundvatten i berg: Metodik för övervakning av vattenkvalitet samt undersökningsresultat 1981 och 20042006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2004 the County Administrative Board of Stockholm developed and

  tested a method for monitoring groundwater quality. The quality of groundwater

  in the county in 2004 was compared to that measured in a previous

  hydrogeological survey in 1981. It was thus possible to study the change in

  the quality of groundwater in bedrock during the last two decades.

  The project is part of the regional environmental monitoring programme,

  which is run by the County Administrative Board of Stockholm. It included

  an inventory of private wells that had been drilled in bedrock, physicalchemical

  analysis of samples from more than 40 wells, and evaluation of

  the results.

  The results show that the groundwater has not become acidified. The pH

  values and alkalinity were relatively high and had not changed much from

  1981 to 2004. One reason is that calcium-rich soils neutralise acidifying

  substances in the water that percolates through the ground. Calcium-rich

  soils also contribute to the relatively hard water in Stockholm County.

  Sulphate concentrations had decreased in about 80 % of the monitored

  wells, which reflects the decrease in emissions of acidifying substances such

  as sulphur dioxide.

  High nitrogen levels do not constitute a threat to the groundwater quality in

  the county. Concentrations of nitrogen compounds were low in most wells,

  but a small increase was noted between 1981 and 2004. Concentrations of

  organic compounds were also low, but there was a clear increase between

  1981 and 2004.

  Salt intrusion into groundwater is a general problem, especially in the costal

  zone and the Stockholm archipelago, but also in central parts of the county.

  The proportion of wells that are affected by saltwater intrusion (with

  chloride concentrations greater than 50 mg/L) has increased from 19 % in

  1981 to 26 % in 2004. However, the median value was similarly low (14 mg

  chloride/L) in both years.

  In general, there were only small differences in groundwater quality

  between 1981 and 2004. Despite this, the monitoring programme needs to

  be continued, since groundwater in bedrock is important for individual

  water supplies. Furthermore, there is a general lack of data on water quality

  from private wells in bedrock. As there were only minor changes in water

  quality during the 20-year period, it is sufficient to have a fairly long

  interval (5-10 years) between surveys.

  The physical-chemical analyses need to be broadened to include the heavy

  metals cadmium (Cd), zinc (Zn), lead (Pb) and arsenic (As), in line with the

  Swedish Environmental Protection Agency’s guidelines for monitoring

  groundwater. The analyses may also include the radioactive gas radon (Rn),

  uranium (U) and pesticides. We did not analyse these substances in 2004, as

  the Swedish Geological Survey (SGU) measured them in the same year. The

  SGU study included many of the wells that we surveyed in 2004, and their

  results will be published separately.

 • 87.
  Tunemar, Liselotte
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Källor i Stockholms län: Miljöövervakning 2007–20082010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Springs are places in the terrain where groundwater naturally flows forth to

  the surface. Springs contain water components that have been in the ground

  for different lengths of time, which gives a collective picture of the

  groundwater environment which it drains. Springs are excellent places for

  taking groundwater samples.

  This report summarizes the results of a study of springs which was

  conducted during the years 2007 and 2008. It is a follow up to the inventory

  and study work done in 2002 and 2003 by the Stockholm County

  Administrative Board in Sweden (Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport

  2004:25).

  Taking test samples of springs is a part of Stockholm County’s

  environmental monitoring of the groundwater, which in the future is to be

  integrated into the environmental monitoring which will be carried out in

  accordance with the EU Water Framework Directive (Vattendirektivet).

  The purpose of this monitoring work is to describe the environmental state

  of things in the County, and to track the changes.

  The springs which have been studied are located in different geological

  environments around in Stockholm County. They have been inspected and

  sampled on two occasions

   once in the springtime when the groundwater

  levels are expected to be high, and once in the autumn when the

  groundwater levels are expected to be low.

  During each inspection the springs’ characteristics were documented, which

  included flow, geological environment, surroundings, physical appearance,

  and accessibility. These factors in combination with the samples’ analysis

  results are used to select the springs which will be suitable for use in future

  environmental monitoring.

  The analysis results show that a number of the springs have very good water

  quality, but also that some of them are subjected to human influence from,

  among other things, roads and industries. Conductivity, which may indicate

  contamination, is high in four of the springs. High chloride levels (over 100

  mg. per lit.) are present in 3 of these. Even elevated levels of metals have

  been found, but none of the analyzed parameters have been found to exceed

  the Swedish National Food Administration’s limits for unfit drinking water.

  Of a total of 19 inspected springs, 13 are judged to be well-suited for

  environmental monitoring, of which 6 are located within the bodies of

  groundwater which are included in the water management work according

  to the Water Framework Directive. The other 6 springs are judged as

  unsuitable to be included in an environmental monitoring program for

  groundwater.

 • 88.
  Viktor, Tomas
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Standardrutter i Stockholms län: Ett inventeringsverktyg för miljömålsarbetet2012Report (Other academic)
 • 89.
  Walve, Jakob
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och botanik. Executive, Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF.
  Rolff, Carl
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och botanik. Executive, Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF.
  Svealandskusten 20172017Report (Other academic)
 • 90.
  Walve, Jakob
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF. Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och botanik.
  Rolff, Carl
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Vattenvårdsförbund, Svealands Kustvattenvårdsförbund, SKVVF.
  Svealandskusten 20182018Report (Other academic)
 • 91.
  Walve, Jakob
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Uppsala län. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och botanik.
  Rolff, Carl
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Uppsala län. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Universitet, Stockholms universitet, SU, Stockholms universitet, institutionen för ekologi, miljö och botanik.
  Svealandskusten 2019: Tillståndet i kustvattnet - resultat från förbundets mätprogram2019Report (Other academic)
12 51 - 91 of 91
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf