Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
234567 201 - 250 av 345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Karltun, Erik
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Jacobson, Anders
  Lennartsson, Tommy
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, Centrum för biologisk mångfald, CBM.
  Inlagring av koli betesmark2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sveriges klimatrapportering till FN anger en betydligt lägre ackumulering av kol i

  naturbetesmarker (i genomsnitt 61 kg C/ha och år för perioden 1990–2006; endast

  inlagring i mark) än vad som har rapporterats för gräsmarker i internationell litteratur (i

  storleksordningen mer än 1 000 kg C/ha och år; endast inlagring i mark). Eftersom

  kolinlagring är en viktig men svårbestämd variabel vid bedömningen av betesdriftens

  miljöpåverkan är det angeläget att verifiera de skattningar av markkolsförändringar som

  ligger till grund för klimatrapporteringen. Ur naturvårdssynpunkt finns det vidare

  särskilda skäl att utreda om det finns några samband mellan biodiversitet och

  kolinlagring.

  En så kallad massbalansmetod användes för att verifiera klimatrapporteringen.

  Kolinlagringen skattades genom att först räkna ut hur mycket kväve som binds in i

  marken och därefter multiplicera mängden kväve med markens C/N-kvot. Mängden

  ackumulerat kväve räknades ut med hjälp av uppgifter om kvävedeposition, upptag av

  kväve i biomassa och utlakning av kväve från naturbetesmark. Indata hämtades från

  riksinventeringen av skog (riksskogstaxeringen och markinventeringen) och andra

  miljöövervakningsdatabaser. För perioden 1990–2006 skattades markkolsinlagringen i

  naturbetesmarker till i genomsnitt 30 kg kol per hektar och år. Tio års ackumulering

  motsvarar i storleksordning en procent av den totala markkolspoolen. Den årliga

  inlagringen motsvarar mindre än fem procent av de årliga växthusgasutsläppen från den

  svenska djurhållningen. Den låga ackumuleringen av kol i svenska naturbetesmarker

  kan förklaras med att naturbetesmarkerna i huvudsak sköts extensivt utan att gödslas.

  Klimatkompensationen blir drygt tio procent om även biomassaökningen i träd och

  buskar tas med i beräkningarna.

  Data från riksskogstaxeringens vegetationsinventering användes för att klassa

  betesmarkerna utifrån hävdstatus och artmångfald. Det fanns inga statistiskt signifikanta

  skillnader i kolmängd mellan provytor med höga indikatorvärden för hävd jämfört med

  ytor med lägre hävdklassificering. Det fanns inte heller några statistiskt signifikanta

  skillnader i mängden markkol mellan ytor med få arter och ytor med många arter.

  En kategori betesmarker som faller utanför denna studie är åkermark som relativt sent

  övergått till permanent bete. Det är troligt att dessa marker är mer effektiva på att lagra

  in kol på grund av bättre näringsstatus och högre produktion.

 • 202.
  Kempe, Göran
  et al.
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Dahlgren, Jonas
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen.2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 203.
  Kempe, Göran
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Norbotten. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Nilsson, Tina
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Norbotten.
  Uppföljning av miljötillståndet i skogbaserat på Riksskogstaxeringen2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 204.
  Kempe, Göran
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Wulff, Sören
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Skogsdata 2007: Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Resultat från Riksskogstaxeringen sammanställs årligen i Skogsdata, som har utgetts sedan 1981. Från och med år 2000 förändrades såväl format som innehåll. Förutom de tabeller som tidigare varit det huvudsakliga innehållet, belyses ett särskilt tema mera ingående. Årets tema behandlar skador på skog. Omfattande skador efter stormarna Gudrun och Per, älgskador på tallungskogen och betydande svamp- och insektsangrepp på skogen under senare år gör detta ämne särskilt aktuellt. I temat presenteras resultat från Riksskogstaxeringens nya skadeinventering, älgbetningsinventeringen ÄBIN samt övervakningen av kronutglesningsskador. Den nya ägarklassificering som har införts i officiell statistik, delvis som en anpassning till internationella definitioner, tillämpas fullt ut i årets Skogsdata. Jämfört med Skogsdata 2006 finns dock ingen skillnad i sak, det är bara benämningarna på ägargrupperna som ändrats. Skogsdata utgör en del av landets officiella statistik. Det ska dock observeras att vissa uppgifter av olika anledningar inte klassificeras som officiell statistik, vilket framgår av att logotypen för denna saknas. Detta gäller för temaavsnittet samt tabellerna med uppgifter om årlig avverkning. Skogsdata 2007 baseras i huvudsak på 2002-2006 års inventeringar. Liksom tidigare finns möjlighet att erhålla samtliga tabeller i Skogsdata 2007 på diskett i Microsoft Excel-format. Priset är detsamma som för den tryckta versionen. För beställning hänvisas till hemsidan. Tabellerna, samt ytterligare resultat och beskrivning av Riksskogstaxeringen, finns även på Internet. På hemsidan finns också en interaktiv resultatsökning där besökaren själv kan välja bland och kombinera ett urval av Riksskogstaxeringens variabler. Resultaten erhålls i överskådliga tabeller som enkelt kan laddas ner i Excelformat. Riksskogstaxeringen samlar in en mängd uppgifter om landets skogar och marker utöver de uppgifter som redovisas i Skogsdata. Dessutom finns i det närmaste oändliga möjligheter att kombinera variabler, geografiska områden, med mera. Vid behov av uppgifter som inte finns redovisade i Skogsdata kan man vända sig direkt till oss. Vi kan då ge anvisningar om var dessa uppgifter finns, eller på uppdragsbasis göra specialbearbetningar av vårt material.

 • 205.
  Kikuchi, Johannes
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Wiberg, Karin
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Stendahl, Johan
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Ahrens, Lutz
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in soil from Swedish background sites2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka miljökoncentrationer, sammansättning och potentiella geografiska trender av 28 PFAS-ämnen i mark från svenska bakgrundsområden. Totalt analyserades 31 jordprover tagna på olika skogsmarksområden i Sverige. Vi detekterade 15 PFAS-ämnen och den totala koncentrationen var i genomsnitt 2,4 ng Σ28PFAS per gram torrsubstans (TS). De dominerande PFAS-ämnena var perfluoroktansulfonsyra (PFOS, 20 %), fluoroktansulfonamidättiksyra (FOSAA, 15 %), 6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTSA, 14 %) och perfluorbutansulfonsyra (PFBS, 13 %). PFOS hade också den högsta detektionsfrekvensen (77 %) och en mediankoncentration på 0,30 ng g-1 TS (n = 31). Dess halt översteg dock inte riktvärdet för känslig markanvändning (3 ng g-1 TS; Statens geotekniska institut) i något av fallen. Om man antar samma toxicitet för samtliga PFAS-ämnen, så översteg Σ28PFAS riktvärdet för PFOS i 9 fall av 31 (29 %). PFOS och perfluorundekankarboxylsyra (PFUnDA) uppvisade ökande koncentrationer från norr till söder (signifikant negativ korrelation med latitud; p < 0,05), medan FOSAA uppvisade det motsatta (p <0,05). Andelen PFOS (%) uppvisade på samma sätt en ökande trend från norr till söder (signifikant negativ korrelation med latitud; p < 0,05) och motsatt trend för FOSAA (p < 0,05). Koncentrationen av PFBS uppvisade ökande koncentrationer från väst till öst (signifikant negativ korrelation med longitud; p < 0,05). Några PFAS-ämnen uppvisade signifikant positiv korrelation med markens halt av totalt organiskt kol (TOC, mg g-1 TS), t.ex. FOSAA, PFBS och perfluortridekankarboxylsyra (PFTriDA) som var signifikant positivt korrelerade med TOC (p < 0,05). En signifikant positiv korrelation påvisades också mellan halten FOSAA och PFTriDA samt PFBS (p < 0,05). Vår studie har visat att PFAS-ämnen kan detekteras i skogsmark i hela landet och att det finns signifikanta geografiska trender, både i riktningarna nord-syd och väst-öst. Ytterligare studier behövs för att kunna förklara dessa samband, klargöra mekanismerna för spridningen och för att finna eventuella områden med högre halter (s.k. hot-spots).

 • 206.
  Kindbom, Karin
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Danielsson, Helena
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Skårman, Tina
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Jernström, Mats
  SCB.
  Lidén, Maria
  SCB.
  Szudy, Mikael
  SCB.
  Wikström, Helene
  SCB.
  Karltun, Erik
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Petersson, Hans
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Consequences for the Swedish Greenhouse Gas Inventory from using the 2006 IPCC Guidelines2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 207.
  Kindbom, Karin
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Danielsson, Helena
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Skårman, Tina
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Jernström, Mats
  SCB.
  Lidén, Maria
  SCB.
  Szudy, Mikael
  SCB.
  Wikström, Helene
  SCB.
  Karltun, Erik
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Petersson, Hans
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Consequences for the Swedish Greenhouse Gas Inventory from using the 2006 IPCC Guidelines2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 208.
  Kindbom, Karin
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Danielsson, Helena
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Skårman, Tina
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Jernström, Mats
  Lidén, Maria
  Szudy, Mikael
  Wikström, Helene
  Karltun, Erik
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Petersson, Hans
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Consequences for the SwedishGreenhouse Gas Inventory fromusing the 2006 IPCC Guidelines2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 209.
  Kindbom, Karin
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Jernström, Mats
  SCB.
  Lidén, Maria
  SCB.
  Karltun, Erik
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Review and restructuring of the Swedish NIR and IIR: Suggestions for improvements2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 210.
  Kindström, Merit
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Björklind Möllegård, Johan
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Tullback Rosenström, Klara
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder, metodutveckling 20102011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Intresset för att nyttja våra stränder är stort. Samtidigt har de stor betydelse för växt- och djurliv. Syftet med detta arbete är att ta fram en flygbildsbaserad metodik för övervakning av sötvattenstränder på regional nivå, avseende förändringar i exploatering och markanvändning över tid.

  Metodiken bygger till största delen på NILS metodik för den detaljerade flygbildsinventering i 1x1-km-rutan. Vår förhoppning är att studien ska bidra med uppföljningsbara data till miljömålen (genom t.ex. en RUSindikator) och indirekt till uppföljning av strandskyddsbestämmelserna.

  En viktig frågeställning har varit om NILS går att använda till att följa exploateringen vid sötvattensstränder. Våra tester visar att NILS stickprov till viss del svarar upp mot identifierade behov av regional strandövervakning.

  De 30 olika strandmiljöer som vi inledningsvis urskiljde för uppföljning av sötvattenstränder har slagits ihop till nio stycken som är tillräcklig vanliga för att kunna användas för att analyser.

  Våra tester visar att NILS stickprov troligtvis medger följande analyser:

  Strandexploatering utmed sjöstränderna inom ett län.

  Strandexploatering utmed vattendragstränderna inom ett län.

  Strandexploatering utmed de tätortsnära stränderna inom ett

  vattendistrikt.

  Strandexploatering utmed sötvattenstränder i olika typer av naturmiljöer. Vilka typer av stränder blir mest exploaterade och i vilken takt sker detta? Detta går bara att svara på för landsbygdsområden inom ett vattendistrikt.

  Under 2011 kommer vi i huvudsak att utforma ett storskaligt test av bildstolkningsmetodiken, baserat på den statistiska utvärdering som gjorts. Testet är beräknat till år 2012 och ska också leda till inledande arealskattningar av markslagsklasser och exploateringstyper, samt förändringsanalyser för några av dessa. Testet ska också ge underlagsdata till en statistisk utvärdering av punkt- och linjeobjekt.

  Dessutom ska möjligheterna till samarbete med projekten Tätorts-NILS och NILS förenklade flygbildsinventering i 5x5-km-rutan utredas. Givet att fler län visar intresse för uppföljning av sötvattenstränder, så kan övervakningsprogrammet starta år 2014.

 • 211.
  Kindström, Merit
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Glimskär, Anders
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Rygne, Helena
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Örebro län.
  Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar: - utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  SLU har på uppdrag från Länsstyrelsen i Örebro län utvärderat den regionala miljöövervakningen av myrar i Mälardalen från 2009 till 2013. Utvärderingen har, tillsammans med ett storskaligt metodtest av flygbildstolkning av direkta ingrepp i myrar, lett fram till tre förslag på miljömålsindikatorer: (i) Längd linjära ingrepp, (ii) Area påverkad myr (iii) Storlek hos förändring orsakad av ingrepp.

  I projektet har vi även gjort jämförelser med andra inventeringar i myr som visar att den regionala miljöövervakningen på ett bra sätt kan komplettera den nationella satellitbaserade heltäckande övervakningen med mer detaljerade stickprovsbaserade data. De indikatorer som vi föreslår skulle också komplettera de sedan tidigare föreslagna indikatorerna för ”Area öppen myr”, som baseras på RIS-data, och ”Förändrad myr”, som baseras på den satellitbaserade övervakningens data.

  Med stöd av resultaten från detta projekt, kommer den regionala miljöövervakningen av våtmarker från och med 2015 även innefatta en noggrann flygbildsinventering. För de län i Syd- och Mellansverige som deltar i det regionala programmet, kommer det finnas stora möjligheter att använda de indikatorer som vi föreslår i projektet. För norrlandslänen med stor areal myr, finns möjligheter att använda samma indikatorer baserat på nationella data från RIS och NILS. Resultaten från metodtestet visar bland annat på en drygt 50%-ig ökning av linjära ingrepp mellan 1980-tal och 2010-tal i de karterade myrarna. Det understryker vikten av denna typ av uppföljning som underlag för styrmedel för att direkta ingrepp och diffus påverkan i våtmarkerna ska ske i minsta möjliga utsträckning.

 • 212.
  Kindström, Merit
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Lundin, Assar
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Nilsson, Björn
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Glimskär, Anders
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Inventering och utveckling för hällmarksnaturtyper, alvar och svämängar 20162016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biogeografisk uppföljning ska följa upp areal och utbredning av naturtyper inom art- och habitatdirektivet samt dess viktiga strukturer, funktioner och typiska arter. I rapporten beskrivs resultat från arbete med biogeografisk uppföljning av några naturtyper med sparsam eller aggregerad fördelning i landskapet. Rapporten presenterar resultat för naturtypen 8230 Hällmarkstorräng samt metodiktester och förslag till uppföljning för naturtyperna 6280 Alvar, 6110 Basiska berghällar, 8240 Karsthällmarker och 6450 Svämängar. En mindre förstudie om möjligheten att utveckla metodik för sandmarker (6120, 2320, 2330) och slåtterängar (6510, 6520, 6530) har också genomförts och redovisas i rapporten.

 • 213.
  Kreuger, Jenny
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Sådan blev pesticidinnehållet i overfladevand reduceret i Skåne2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  A monitoring project was initiated in 1990 aimed at investigating pesticide sources, pathwaysand occurrence in stream water within an agricultural catchment. The work was carried out inclose co-operation with the farmers operating in the selected area. Since 1995, farmers in thecatchment have received extensive information regarding best management practises forpesticides adapted to local conditions on the farm. The program has continued during theentire 1990's. The results demonstrate a considerable reduction in overall pesticide findings inthe stream, with concentrations down by more than 90%. The most notable decrease inconcentration levels and transported amounts occurred in 1995, coinciding with the onset ofthe site specific information efforts. The decreasing levels of pesticides in stream water fromthe catchment area can primarily be attributed to an increased awareness amongst the farmerson better routines for the correct handling of spraying equipment and application procedures,including the practice of total weed killing on farmyards.

 • 214.
  Kreuger, Jenny
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Vinterprovtagning av bekämpningsmedel i Vemmenhögsån 2001/2002: Redovisning av specialprojekt inom miljöövervakningen2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Förekomst av bekämpningsmedel i Vemmenhögsån har tidigare undersökts genomvattenprovtagning under den tid då den huvudsakliga användningen avbekämpningsmedel i området äger rum, dvs. maj-november. Vintern är emellertid enperiod med normalt högre nederbörd och låg avdunstning vilket ökar risken för förlusterav främst de höstapplicerade bekämpningsmedlen. Likaså visar undersökningar avväxtnäringstransporter att de stora förlusterna sker under vinterhalvåret. Det var därförangeläget att även undersöka eventuell förekomst av bekämpningsmedelsrester ivattendraget under vintern för att bättre kunna bedöma nuvarande programs relevans.

 • 215.
  Kreuger, Jenny
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne: Årsredovisning för Vemmenhögsprojektet 20012002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Förekomst av bekämpningsmedel i vatten från Vemmenhögsåns avrinningsområde i södraSkåne har studerats sedan 1990. Området ingår i miljöövervakningsprogrammet ”Typområdenpå jordbruksmark”. I föreliggande rapport presenteras resultaten av 2001 års undersökningvilka representerar det tolfte året i en provtagningsserie från samma område och med sammametodik. Totalt har 26 stycken vattenprover från bäcken insamlats under perioden majnovember2001 och analyserats med avseende på ett 80-tal olika substanser. Under år 2001inkluderades för första gången glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA i analyserna avytvatten från området. Likaså har för första gången insamlats grundvattenprover från tvålokaler i området för analys av bekämpningsmedelsrester.

 • 216.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Adielsson, Stina
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Atmospheric deposition of endosulfan in Sweden 2002 20052007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 217.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Adielsson, Stina
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Kylin, Henrik
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Monitoring of pesticides in atmospheric deposition in Sweden 2002-2005: Report to Swedish Environmental Protection Agency Contract No. 211 05432006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Currently used pesticides were regularly detected at ng/l-levels in rainwater in Sweden,

  with maximum concentrations up to 0.8

  μg/l for single compounds.

  A total of 47 substances were detected, 26 of these being herbicides, 8 fungicides, 8

  insecticides and 5 metabolites.

  A significant contribution to atmospheric deposition in southern Sweden from pesticides

  that are no longer registered for use within Sweden. Up to 18 different compounds

  originating from outside of Sweden were detected, with eight of these occurring during all

  four years.

  Total seasonal deposition from currently used pesticides in southern Sweden ranged

  between 300-1 000 mg/ha. Deposited amounts correspond to ca 0.01-0.0004% of applied

  dose on Swedish fields.

  Concentrations in rainfall exceeded occasionally the preliminary Swedish target values to

  protect surface water quality for five of the pesticides.

  There is a correlation between origin of air-masses and composition of detected

  pesticides.

  The concentrations of lindane, now banned within the EU, are decreasing as compared to

  the beginning of the 1990s.

  Recommendations for future work:

  * Additional monitoring sites

  A single monitoring site presents uncertainties in the actual deposition loads and of how

  representative they are for larger regions, including a south-north gradient.

  * A longer sampling season

  The current monitoring program is limited to a four-month period. However, the application

  season starts earlier and ends later in Continental Europe than in Sweden, including many

  volatile fungicides and insecticides being applied during the summer months, e.g. in fruit

  orchards and wines, when no collection of deposition is done in the current programme. It

  would also be beneficial for the interpretations if more samples could be taken and with a

  higher frequency.

  * Inclusion of additional pesticides

  To select additional pesticides based on their intrinsic properties (mainly vapour pressure,

  half-life in air and persistence) and used amounts in Europe (the review also suggesting

  pesticides that could be excluded from the analytical list). There are some 400 different

  pesticides applied throughout Europe. The least investigated environmental fate processes

  today is atmospheric transport. Little is known of atmospheric half-lives and degradation

  processes in the air.

  * Air sampling

  A programme that also included air (gas and particle phase) sampling and dry deposition

  would give information on transport mechanisms.

 • 218.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Graaf, Sarah
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Patring, Johan
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Adielsson, Stina
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 20082009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den nuvarande miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) är främst inriktad mot att undersöka eventuellt läckage av växtskyddsmedel som används inom jordbruket. Däremot saknar vi kunskap om hur dessa medel uppträder i miljön vid användning inom trädgårdsodlingen. I vissa delar av södra Sverige finns betydande områden med frilandsodling av bär, frukt och grönsaker, samt växthusanläggningar. Växthus har i vissa sammanhang betraktats som ’slutna miljöer’. Detta har gjort att man inte alltid haft samma höga krav när man bedömt risken för skadliga effekter i omgivande vatten av växtskyddsmedel som används i just växthus jämfört med användning på våra åkrar.

  Syftet med undersökningen var att utveckla kunskapen om eventuellt läckage av växtskyddsmedel som används inom frilandsodling av trädgårdsgrödor och i växthus till vatten. Undersökningen, som genomfördes under 2008, är den hitintills mest omfattande när det gäller antalet undersökta växtskyddsmedel i svenska vattendrag. Analyserna omfattade 126 enskilda substanser, varav 39 inte undersökts tidigare inom den nationella miljöövervakningen.

  I undersökningen ingick provtagning i vattendrag från sex områden med betydande odling av trädgårdsgrödor. Frilandsodling av bär förekom i avrinningsområdet i SÖ Småland, grönsaker i NÖ Skåne och frukt i SÖ Skåne. Växthusodling förekom i avrinningsområdet i V Skåne och NV Skåne. I dessa områden togs ett tiotal prover per område under perioden maj-oktober 2008. Därutöver analyserades ett tjugotal vattenprover från ett av de områden som ingår i den ordinarie miljöövervakningen (område N 34 i Halland). Ett fåtal prover togs också på överskottsvatten från växthus.

  Totalt påträffades 78 av de 126 substanser som ingick i undersökningen, med en spridning på mellan 24 och 44 substanser i vatten från de enskilda områdena. Flest substanser och högre halter påträffades i området med intensiv grönsaksodling i NÖ Skåne, från området i Halland och från de två områdena med växthusodling. Lägre halter och färre substanser återfanns i vatten från området i SÖ Småland med odling av jordgubbar och från området i SÖ Skåne med äppelodlingar.

  Riktvärdet överskreds i flertalet prov som samlades in från området i NÖ Skåne och i samtliga prov från de två växthusområdena (V Skåne och NV Skåne), med högst överskridanden i de två sistnämnda områdena. Insektsmedlet imidakloprid var den substans som oftast återfanns över riktvärdet i denna undersökning. Vissa av de substanser som påträffades i förhöjda halter i vatten från områden med växthusodling återfanns också i de prover som togs på överskottsvatten från växthus. Även substanser med en betydande användning i prydnadsväxtodling i växthus påträffades i vattendraget i V Skåne. Resultaten visar att det finns läckage av växtskyddsmedel från svenska växthus. Arbete med att identifiera möjliga riskmoment i samband med växtskyddsarbete i växthus, i syfte att minska förlusterna av växtskyddsmedel till omgivande vatten, bör därför vidareutvecklas.

 • 219.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Holmberg, Helena
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Kylin, Henrik
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Ulén, Barbro
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Bekämpningsmedel i vatten från typområden åar och i nederbörd under 20022003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 220.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Jonsson, Ove
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Löfkvist, Klara
  HIR Skåne.
  Hansson, Torbjörn
  Grön Kompetens AB, Alnarp.
  Boström, Gustaf
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Gutfreund, Carola
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Lindström, Bodil
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Gönczi, Mikaela
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-20182019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar resultat från en screeningundersökning av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusanläggningar. Syftet har varit att undersöka i vilken utsträckning det sker läckage från växthus efter att olika åtgärder har vidtagits av odlare och myndigheter (bl.a. ny lagstiftning och förbättrad utbildning) under senare år.

  Undersökningen genomfördes i sju olika vattendrag och med provtagning uppströms-nedströms växthusområdet från några av dessa vattendrag, vilket innebar provtagning från elva enskilda provpunkter. Avrinningsområdets storlek vid provpunkten nedströms växthusområdet varierade kraftigt, från 1 till 212 km2. Provtagningen skedde under ett helt år, från sommaren 2017 till sommaren 2018, eftersom användning av växtskyddsmedel i växthusodlingar kan ske under en stor del av året.

  Områdena har valts ut så att de representerar både grönsaksodling och prydnadsväxtodling. De växthus som ingått i undersökningen är i de allra flesta fall representativa för hur ett svenskt växthusföretag ser ut. Anläggningarna är dock större än ett genomsnittligt växthusföretag. Samtliga anläggningar består av flera växthusbyggnader, som uppförts successivt. I samtliga fall finns även jordbruksmark i nära anslutning till provplatserna. Provtagningsupplägget ska ses som en generell undersökning av läckage från växthus och inte som en recipientkontroll av enskilda verksamheter.

  Insamlingen av prover genomfördes med två olika tekniker, momentanprovtagning (i alla lokaler) och tidsintegrerad TIMFIE-provtagning (i fyra lokaler). Prover togs var 14:e dag under hela perioden. Momentanproverna analyserades med avseende på 148 substanser från lokaler nedströms prydnadsväxtodlingar och 124 substanser från övriga lokaler. TIMFIE-proverna analyserades för 106 substanser.

  Totalt påträffades 105 olika substanser vid minst ett tillfälle i vattenprover under hela provtagningssäsongen 2017/2018, varav 92 i momentanprover och 80 i TIMFIE-prover. Högsta halten av en enskild substans i momentanprover var 107 μg/l av propamokarb, i motsvarande prov med tidsintegrerad TIMFIE-provtagning uppmättes 298 μg/l av samma substans.

  Summahalterna varierar mellan områdena, med genomgående högst halter i vattenprover från provpunkten GB7, den provpunkt som har det minsta avrinningsområdet och samtidigt flest växthus inom området. Även provpunkterna SP8, VB9 och SN10 har ett flertal förhöjda summahalter. Samma områden har också flest riktvärdesöverskridanden. Totalt har 25 olika substanser tangerat eller överskridit sitt respektive riktvärde i minst ett prov från momentanprovtagningen och 17 olika substanser i TIMFIE-provtagningen. Flest överskridanden överlag i momentanprover noteras för ogräsmedlet diflufenikan (20,9 %), följt av insektsmedlet imidakloprid (19,4 %) och nedbrytningsprodukten endosulfansulfat (17,5 %). Imidakloprid är den substans som har det största överskridandet av sitt riktvärde.

  Vid jämförelsen mellan tidpunkten när en substans detekterades i vattendraget och tidpunkten för användning av samma substans i växthusen i respektive område samt vid jämförelsen mellan uppströms/nedströms-punkter kan vissa substanser pekas ut att ha en koppling till växthusanvändningen, dessa är: acetamiprid, azoxystrobin, boskalid, cyprodinil, fludioxonil, hexytiazox, imazalil, imidakloprid, karbendazim (från tiofanatmetyl), pirimikarb, propamokarb, propikonazol, pymetrozin samt pyraklostrobin.

  Flest substanser där uppmätta halter kan kopplas till användning i växthus har identifierats i provpunkterna SN10 och SB11.

  En jämförelse mellan resultaten från denna studie samt resultaten från det nationella miljöövervakningsprogrammet för växtskyddsmedel (NMÖ) har gjorts. Summahalterna skiljer sig inte nämnvärt men det finns vissa intressanta skillnader. Vissa substanser hittas inte alls i NMÖ (åren som ingår i denna jämförelse, 2015-2017), t.ex. endosulfansulfat, acetamiprid, hexytiazox och imazalil men har fyndfrekvenser inom denna studie på respektive 35,8 %, 17,3 %, 7,9 % och 5,0 %. Ytterligare några substanser med tillåten växthusanvändning hittas i högre halter i denna undersökning än i NMÖ: acetamiprid, fludioxonil, imazalil, imidakloprid, pirimikarb, propamokarb och pymetrozin. Man kan också se att det omvända gäller för vissa typiska jordbrukssubstanser som bentazon, diflufenikan och metamitron. När det gäller riktvärdesöverskridanden så är imidakloprid en av de substasner som oftast överskrider sitt riktvärde, i denna studie med 19,4 %, jämfört med bara 1,1 % i NMÖ.

  Utifrån resultaten från momentanproverna i denna studie har årsmedelhalter för varje substans beräknats för en jämförelse enligt de metoder som tillämpas för statusklassificering inom vattenförvaltningen. De substanser som utifrån denna klassificering har överskridit gränsvärde eller bedömningsgrund vid någon provpunkt är diflufenikan, imidakloprid och pirimikarb. Det är dock viktigt att påpeka att alla dessa provpunkter inte är representativa för vattenförekomster inom vattenförvaltningen.

  Vissa substanser som troligen härrör från växthusanvändningen detekteras frekvent i förhöjda halter. Andra substanser som har använts inom de aktuella växthusen detekteras inte alls eller sällan. Skillnaderna beror troligen till stor del på använd mängd av preparatet, appliceringsteknik och substansernas kemiska egenskaper.

  Resultaten tyder på att läckagerisken varierar mellan de undersökta växthusen. Läckage av kemiska växtskyddsmedel från växthus är en fråga som flera länder har uppmärksammat och de riskområden som ofta identifieras handlar bl.a. om att recirkuleringssystemen inte är heltäckande och täta samt att påfyllnad och förvaring av växtskyddsmedel inte sker på ett säkert sätt. Utvattning av preparat har en förhöjd risk, detta bekräftas också av resultaten från denna undersökning vilka visar att de högsta uppmätta halterna avser verksamma substanser som applicerats genom utvattning. Utifrån resultaten i denna undersökning verkar även kompost som förvaras utomhus kunna ge upphov till läckage.

  Det finns tekniska lösningar för att minska riskerna. Mycket handlar dock om bättre rutiner för hanteringen. Slutligen är det som alltid viktigt att odlarna följer principen för integrerat växtskydd genom att minimera användningen av kemiska växtskyddsmedel och utnyttja de biologiska och icke-kemiska metoder som finns tillgängliga.

 • 221.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Sundin, Peter
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Ulén, Barbro
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Undersökning av bekämpningsmedel i sediment i jordbruksbäckar år 20012002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För bekämpning av ogräs, svampar och insekter inom jordbruk och trädgårdsodling finns i Sverigeidag ca 220 olika preparat med ett 100-tal olika kemiska aktiva substanser. Under senare delen avodlingssäsongen 2001 mättes flera av dessa substanser i sedimentprover från nio bäckar i jordbruksområden.Mätningarna omfattade totalt 51 substanser, varav 32 var registrerade för försäljningår 2001. Dessa substanser motsvarade 54% av mängden som såldes år 2000. De övriga 19substanserna har tidigare varit registrerade eller var nedbrytningsprodukter eller biprodukter.

 • 222.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Sundin, Peter
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Ulén, Barbro
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhällen år 20012002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För bekämpning av ogräs, svampar och insekter inom jordbruk och trädgårdsodling finns i Sverigeidag ca 220 olika preparat med ett 100-tal olika kemiska aktiva substanser. Under odlingssäsongen2001 mättes flera av dessa substanser i vattenprover från nio jordbruksbäckar, två störreskånska åar och intilliggande samhällen samt en golfbana. Mätningarna omfattade totalt 69substanser, varav 49 var registrerade för försäljning. Dessa substanser motsvarade 90% avmängden som såldes år 2000. De övriga 20 substanserna har tidigare varit registrerade eller varnedbrytningsprodukter till vanliga ogräsmedel.

 • 223.
  Kreuger, Jenny
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Sundin, Peter
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Ulén, Barbro
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhällen år 2001: Sammanfattning av Rapport 2002:4, Inst. miljöanalys och Ekohydrologi nr 63, Avd. vattenvårdslära2001Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  För bekämpning av ogräs, svampar och insekter inom jordbruk och trädgårdsodling i Sverigefinns idag ca 220 olika preparat med ett 100-tal olika kemiska aktiva substanser. Underodlingssäsongen 2001 mättes flera av dessa substanser i vattenprover från nio jordbruksbäckar,två större skånska åar och intilliggande samhällen samt en golfbana. Mätningarnaomfattade totalt 69 substanser, varav 49 var registrerade för försäljning. Dessa substansermotsvarade 90% av mängden som såldes år 2000. De övriga 20 substanserna har tidigare varitregistrerade eller var nedbrytningsprodukter till vanliga ogräsmedel.

 • 224.
  Kumm, Karl-Ivar
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Jordbruksverket.
  Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat: – skillnader mellan betesbaserade och kraftfoderbaserade system2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapportens syfte är att beräkna hur svensk kött- och mjölkproduktion påverkar dels den

  biologiska mångfalden genom hävd av naturbetesmarker och öppethållande av

  skogsbygdsåkrar med vall- och spannmålsodling, dels klimatet genom utsläpp av

  växthusgaser och kolinlagring i mark och vegetation. Även produktionens företags- och

  samhällsekonomiska kostnader beräknas. Särskild fokus riktas mot skillnader mellan

  betesbaserade och kraftfoderdominerade produktionssystem.

  Beräkningarna bygger huvudsakligen på data för nuvarande normala svenska

  produktionsteknik inom foderodling och djurskötsel enligt SLU:s områdeskalkyler.

  Dessutom undersöks några andra produktionsformer som möjligen kan förbättra den

  betesbaserade köttproduktionens miljömässiga och ekonomiska hållbarhet. Detta gäller

  bl.a. extensiv vallodling, betesmarker med inslag av träd samt ranchdrift.

  Resultaten visar att förflyttning av betesdjur från åkerbete till naturbetesmarker samt

  träd i betesmarkerna kan göra det möjligt att nå målet 450 000 ha hävdade betesmarker

  även om antalet nötkreatur minskar 10 % och stutuppfödningen fortsätter att minska.

  Utsläppen av växthusgaser per kg kött är större från betesbaserad köttproduktion än från

  kraftfoderbaserad kyckling- och grisköttsproduktion. Utsläppen kan dock i större eller

  mindre utsträckning kompenseras av inlagring av kol i vallar och betesmarksträd samt

  genom att ved från avverkade betesmarksträd ersätter fossila bränslen. Denna

  kompensation gör att betesdjurens nettoutsläpp kan minska ner mot och även under den

  kraftfoderbaserade köttproduktionens låga utsläppsnivå. En väl utformad

  lövträdsproduktion på t.ex. gamla kulturbetesmarker med måttliga biologiska värden

  kan på så sätt vara en klimatåtgärd samtidigt som träden bidrar till att öka den

  biologiska mångfalden.

  Skillnaderna i klimatpåverkan per kg mjölk mellan mjölk producerad med normal

  respektive hög grovfoderandel är små.

  Betesbaserad köttproduktion har väsentligt högre företagsekonomiska kostnader per kg

  kött än kraftfoderbaserad produktion. För att betesbaserad köttproduktion skall vara

  lönsam fordras befintliga byggnader och brukare med låga krav på arbets- och

  kapitalersättning, storskalig ranchdrift eller mycket höga miljöersättningar. Högre

  miljöersättningar skulle förbättra den ekonomiska hållbarheten och en äldre

  betalningsvillighetsstudie antyder att miljöersättningarna till betesmark och åkerbete

  borde vara högre än vad de är idag.

  Den dominerande delen av den betesbaserade köttproduktionens samhällsekonomiska

  kostnad är den företagsekonomiska produktionskostnaden. Den samhällsekonomiska

  kostnaden för utsläppen av växthusgaser, värderad efter den marginella miljökostnaden

  för koldioxidutsläpp och kostnaden för att rena rökgaser från koldioxid, är väsentligt

  lägre.

 • 225.
  Kyllmar, Katarina
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Nitrogen Leaching in Small Agricultural Catchments: Modelling and monitoring for assessing state, trends and effects of counter-measures2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  problem.Small agricultural monitoring catchments in Sweden were used for the application andtesting of model-based methods for quantification of N leaching from arable fields, and foranalysis of measured data. The physically-based modelling system SOILNDB was used intwo different approaches for quantification of N leaching; by direct simulations usingmonitored field data and by producing field N leaching coefficients (field-NLCs) on thebasis of agricultural statistics, etc. The field-NLCs were then used to calculate N lossesfrom the fields.

 • 226.
  Kyllmar, Katarina
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Synoptisk vattenprovtagning i två Intensivtypområden: Resultat av vattenanalyser2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark undersöks ett antal små, jordbruksdominerade avrinningsområden för sambandet mellan odling och vattenkvalitet (främst kväve och fosfor) i ytvatten och grundvatten. Vattenföringsmätningar i typområdenas bäckar mäts kontinuerligt och vattenprov har tagits varannan vecka sedan undersökningarna startade (mellan 1988 och 1996). I en regional del av programmet undersöks 15 typområden och i en nationell del, s.k. Intensivtypområden, undersöks åtta typområden mer omfattande med bl.a. årlig odlingsinventering. För att öka kännedomen om olika delavrinningsområdens inverkan på vattenkvaliteten i vattendraget utfördes som ett specialprojekt en s.k. synoptisk vattenprovtagning i två intensivtypområden. Vattenprover togs då i ett flertal provpunkter i vattendragen och under olika flödessituationer. Resultaten visade att för typområde N34 i Halland med lättare jordarter på åkermarken var halterna av kväve högre från delavrinningsområden med stor andel åkermark. För halterna av fosfor som normalt är låga för området var skillnaden liten mellan delavrinningsområdena. I typområde C6 i Uppland med mellanlera som dominerande jordart var det liten skillnad i halter av kväve mellan provpunkterna. Däremot varierade halterna av kväve mellan provtagningstillfällena. Halter av fosfor varierade både mellan provtagningstillfällen och mellan provpunkter. Högst var halterna i de nedre och centrala delarna av avrinningsområdet. Generellt var det också högre halter vid högflöde. Vid dessa tillfällen var andelen partikulärt bunden fosfor stor och halterna av suspenderat material förhöjda. Trots det begränsade antalet provtagningstillfällen (tre i N34 och sex i C6) gav resultaten en god bild av de olika delavrinningsområdenas inverkan på vattenkvaliteten i vattendragen. Vid källfördelningsberäkning med modell är dessa data värdefulla. Fortsättningsvis bör ett urval av de synoptiska provpunkterna provtas varje år i samband med förändringar i flödet, såsom under höst och vid vårflod.

 • 227.
  Kyllmar, Katarina
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Transporter av kväve och fosfor i vattendrag - inverkan av metodik vid vattenprovtagning: Jämförelse av vattenanalyser från manuell respektive flödesproportionell vattenprovtagning i åtta Intensivtypområden Typområde2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark undersöks ett antal små, jordbruksdominerade avrinningsområden för sambandet mellan odling och vattenkvalitet i ytvatten och grundvatten. I programmet ingår undersökningar i regionala typområden (15 st) och i nationella Intensivtypområden (8 st). Vattenföringsmätningar i typområdenas bäckar mäts kontinuerligt och vattenprov har tagits varannan vecka sedan undersökningarna startade (mellan 1988 och 1996). Eftersom halterna av framförallt fosfor varierar stort speciellt vid högflöde, sker även automatisk flödesproportionell vattenprovtagning i Intensivtypområdena för att öka säkerheten i beräknade transporter av växtnäring. Utrustning för flödesproportionell vattenprovtagning installerades i intensivtypområdena under 2004 och 2005. Vid flödesproportionell provtagning tas små delprov automatiskt via en sugslang i bäcken. Delproven (i genomsnitt 150 st per tvåveckorsperiod) samlas till ett samlingsprov i en glasflaska som står i ett kylskåp i ett provtagningshus. Ett vattenprov tas ut varannan vecka och skickas till laboratorium för analys. Flaskan töms helt när vattenprovet har tagits ut. Parallellt har också manuella vattenprover (stickprov) tagits och analyserats. Syfte med detta arbete var sammanställa och jämföra resultat från manuell respektive flödesproportionell vattenprovtagning samt bedöma hur resultat från de olika metoderna kan redovisas och användas. Jämförelsen visar att transporterna av totalkväve blev något mindre för sju av åtta typområden när de beräknades med analysresultat från samlingsprov jämfört med om de var från stickprov. För ett typområde blev transporterna av totalkväve däremot större när de beräknades från samlingsprov. Orsaken till detta är oklar och bör närmare utredas. För totalfosfor var det generellt tvärtom jämfört med för totalkväve, transporterna blev större när de beräknades från samlingsprov. Störst var skillnaderna för typområden med styv lera eller mellanlera. I ett typområde med normalt små transporter fick ett analysvärde av fosfor från stickprovtagning i vårflod stor inverkan på hela tidsperiodens medeltransport vilket medförde att transporten baserad på samlingsprovet blev mindre. Vid utvärdering bör tidsserierna baserade på de olika provtagningsmetoderna analyseras separat och därefter relateras till varandra. Detta eftersom de två metoderna är helt olika och att enkla samband som tar hänsyn till alla de faktorer som inverkar på variationen av de olika ämnenas halter inte kan tas fram.

 • 228.
  Kyllmar, Katarina
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Johnsson, Holger
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2004/2005: Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom programmet Typområden på Jordbruksmark undersöks ett antal små, jordbruksdominerade avrinningsområden för sambandet mellan odling och vattenkvalitet i ytvatten och grundvatten. Programmet ingår i den svenska miljöövervakningen på Jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet.

  I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året 2004/2005. Under året har mätningar pågått i 22 typområden, varav 8 områden undersöks inom en nationell del av programmet med SLU som ansvarig utförare. I övriga typområden ansvarar länsstyrelsen i respektive län för undersökningarna. Rapporten redovisar bl a flödesvägda årsmedelhalter, transporter och avrinning för varje typområde medan klimatet redovisas översiktligt för olika delar av Sverige. Grödfördelning redovisas för nationellt undersökta typområden.

  Avrinningen blev över eller nära långtidsmedel för de flesta typområden. Juli månad hade hög avrinning i flera typområden. Trots perioder med kallt väder och snö under vintern blev medeltemperaturen i främst december och januari högre än normalt. Växlingarna under vinterhalvåret mellan milt och kallt väder bör ha gynnat mineraliseringen av organiskt bundet kväve i marken. Kvävehalterna var trots detta lägre än långtidsmedel för hälften av typområdena medan de var högre för två typområden. En orsak till lägre halter än långtidsmedel kan vara att avrinningen var hög och därmed utspädningen, en annan kan vara att åtgärder inom jordbruket för att minska utlakningen av kväve har haft effekt. Vid typområdenas utloppspunkter blev totaltransporterna av kväve större än långtidsmedel för hälften av typområdena och mindre än långtidsmedel för den andra hälften. Fosforhalterna liksom fosfortransporterna var för en del områden lägre än långtidsmedel medan de var högre för andra. Typområden med högre avrinning än långtidsmedel hade också större transporter av fosfor än långtidsmedel. Störst var transporterna (100 kg/km 2) i två typområden där mellanlera eller styv lera är dominerande jordart på åkermarken.

 • 229.
  Kyllmar, Katarina
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Kristina, Grill
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2005/2006: Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom programmet Typområden på Jordbruksmark undersöks ett antal små, jordbruksdominerade avrinningsområdenför sambandet mellan odling och vattenkvalitet i ytvatten och grundvatten. Programmetingår i den svenska miljöövervakningen på Jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet.I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året 2005/2006. Under året har mätningarpågått i 23 typområden, varav 8 områden undersöks inom en nationell del av programmet med SLU somansvarig utförare. För 13 typområden ansvarar länsstyrelser för undersökningarna medan två typområdenundersöks av kommuner. Rapporten redovisar bl a flödesvägda årsmedelhalter, transporter och avrinningför varje typområde medan klimatet redovisas översiktligt för olika delar av Sverige. Grödfördelningredovisas för nationellt undersökta typområden. Årsnederbörd och årsavrinning var för de flesta typområden nära eller under den normala. Hösten 2005 var varmare än normalt och nederbörden var låg. Efter sommarens lågflöde ökade avrinningen i många typområden först i november. Vintermånaderna januari till mars karakteriserades av snö och kall väderlek och därmed liten avrinning. Sista dagarna i mars kom våren i de södra delarna av landet och gav i början av april mycket höga flöden i bäckarna i de flesta typområden. Regn i april förlängde perioden med hög avrinning och som genomsnitt kom en tredjedel av årsavrinningen i denna månad. Årsmedelhalter av både totalkväve och totalfosfor var både lägre och högre än respektive typområdes långtidsmedelvärde. Transporterna blev mindre än medel för flertalet typområden.

 • 230.
  Kynkäänniemi, Pia
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Kyllmar, Katarina
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2006/2007: Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark 2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inom programmet Typområden på Jordbruksmark undersöks ett antal små, jordbruksdominerade avrin-ningsområden för sambandet mellan odling och vattenkvalitet i ytvatten och grundvatten. Programmet ingår i den svenska miljöövervakningen på Jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året 2006/2007. Under året har mätningar pågått i 23 typområden, varav 8 områden undersöks inom en nationell del av programmet med SLU som ansvarig utförare. För 13 typområden ansvarar länsstyrelser för undersökningarna medan två typområden undersöks av kommuner. Rapporten redovisar bl a flödesvägda årsmedelhalter, transporter och avrinning för varje typområde, medan klimatet redovisas översiktligt för olika delar av Sverige. Grödfördelning redovisas för nationellt undersökta typområden.

  Årsnederbörden var större än den normala för alla typområden och likaså årsavrinning förutom i fyra typområden. Sommaren var torr men i andra hälften av augusti var nederbördsmängden stor. Trots detta var avrinningen ringa i de flesta typområden, men i några blev avrinningen kraftig. Avrinningen fortgick under hela hösten och förvintern som var nederbördsrik. December och januari var månader med stor avrinning i de flesta typområden. Under februari föll nederbörden mestadels som snö, vilket medförde något lägre flöden i de flesta typområdena. Våren kom redan i mars, men gav inte upphov till någon stör-re vårflod i flertalet typområden.

  Årsmedelhalter av totalkväve och totalfosfor var både lägre och högre än respektive typområdes medel för 1996-2005. Då avrinningen var högre än normalt i de flesta typområden blev även transporterna större än medel för flertalet typområden.

 • 231.
  Köhler, Stephan
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Faktorer som styr skillnader mellan totalhalter och lösta halter metaller i ett antal svenska ytvatten2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Analysresultat av metallhalter inom den svenska miljöövervakningen avser den syrelösliga halten av metaller (Metotal) i vattenfasen. Enligt definitionen av lösta ämnen i vatten så passerar bara metaller i löst form (Melöst) ett 0,45 m filter medan metaller i partikulär form (Mepart) fastnar i filtret. Resultat från den svenska miljöövervakningen omfattar därför både former av metallerna (Metotal = Melöst + Mepart). Eftersom bara den lösta fasen anses vara direkt biotillgänglig kan den nuvarande metoden överskatta metallhalter. För att skatta hur stor andel metaller föreligger i partikulär form utfördes en studie där andel metaller i löst form Mefrac = Melöst/Metotal) undersöktes. Metallerna bly (Pb), kadmium (Cd), kobolt (Co), zink (Zn), nickel (Ni), koppar (Cu), arsenik (As), vanadin (V) och krom (Cr) samt aluminium (Al), mangan (Mn) och järn (Fe) studerades. Mätresultat från 31 stationer i hela landet samt ett mindre antal stickprov i olika sjöar runt om i landet är inkluderat. I denna rapport studerades I) hur metaller skiljer sig i deras beteende, II) hur man kan skatta halten metaller i löst form (Melöst) utifrån kemiska variabler eller kemiska modeller, III) hur olika områden skiljer sig åt, IV) och det testades om markanvändningen kan påverka hur metaller fördelas till sist så testades V) om klassningen av höga metallhalter skulle påverkas om man bara hade tillgång till totalhalter eller halter lösta metaller

   

 • 232.
  Köhler, Stephan J.
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Klavzar, Andreja
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Wallman, Karin
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Huser, Brian
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Utvärdering av delprogrammet metaller inom miljöövervakning av sjöar: Styrfaktorer och mönster som hjälp för ett reviderat provtagningsprogram2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den årliga omfattande provtagningen av programmet omdrev som har pågått mellan 2007 till 2016 har varit mycket värdefull för utvärderingen för av faktorer som styr halter av ett antal metaller (Cd, Co, Cu, Ni, Pb och Zn). Det föreliggande dataset kan vara un-derlag till stöd för länsstyrelsen och kommuner att identifiera höga halter. Regionala skillnader i programmet omdrev har samma mönster som i programmet trendsjöar både med avseende på medianhalter, förekomst av låga värden och trender i påverkade jäm-fört med opåverkade områden. Ett större antal sjöar i omdrevprogrammet är tydligen påverkad av antropogena källor och kan möjligen uteslutas från metallanalyser i framti-den. Möjligen kan dessa sjöar vara referenser för påverkade områden. För följande me-taller fanns det starka (Co, Pb och Zn), svaga (Ni) och inga (Cd, Cu) samband mellan totalhalter och kemiska och landskapsrelaterade styrfaktorer som kan användas för att beräkna förväntade medianhalter i sjöar. Det föreslås att ett större antal sjöar i program-met trendsjöar analyseras 4 gånger per år för att få en bättre uppfattning av den tempo-rala variationen. I områden som är opåverkade av kända punktkällor så kan skattning av biotillgängligheten (Cu, Ni och Zn) eller beräkning av acceptabla gränsvärden (Pb) även fortsättningsvis utföras via metallernas totalhalter och totalhalten organiskt kol (TOC). För metallerna Pb och Zn kan totalhalterna korrigeras via antingen omräkningsfunktion-er eller med hjälp av modelleringsverktyget VisualMinteq som är tillgängligt. Beräk-ningarna antyder att halten TOC samvarierar med den beräknade biotillgängliga frakt-ionen. Osäkerheter som styrs av pH är minst lika stora som osäkerheter som härrör från TOC. Andra osäkerheter i beräkningarna så som halten Al och Fe som också kan bindas upp av TOC bör belysas närmare vid behov. I sjöar med höga pH värden bör biotill-gängligheten av Ni följas upp om totalhalten Ni är ovanligt höga (>25 ppb).

 • 233.
  Langvall, Ola
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Marknära ozon i Asa: Årsrapport 20122013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 234.
  Langvall, Ola
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Marknära ozon i Asa: Årsrapport 2014‐20152016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Månadsmedelvärden av marknära ozonhalt i Asa år 2014 och 2015, samt redovisning över antalet timmar därdata saknas i respektive månad. 

  Sammanställning av faktorer och gränsvärden samt utfallet av ozonhalten i Asa åren 2007 – 2010 och år 2012 – 2015

 • 235.
  Langvall, Ola
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Marknära ozon i Asa: Årsrapport 20162017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Månadsmedelvärde av marknära ozonhalt och summa AOT40 i Asa år 2016, samt redovisning över antalettimmar där data saknas i respektive månad.

  Sammanställning av faktorer och gränsvärden samt utfallet av ozonhalten i Asa åren 2007 – 2010 och år 2012 – 2016

 • 236.
  Langvall, Ola
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Marknära ozon i Asa: Årsrapport 20172018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Årsrapport 2017. Redovisning av mätdata för år 2017 från Asa-stationen. Ozonhalt resp AOT40 samt antal timmar som saknar data. 

 • 237.
  Laudon, Hjalmar
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Episodförsurning i Norrbotten: Återhämtning och framtidsutsikter2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vårflods- och höstepisoddata från fem vattendrag, insamlade mellan 1990 och 1999 inom

  ramen för miljöövervakningsprogrammet i Norrbottens län, har analyserats. Med hjälp av

  episodmodellen (Bishop m. fl. 2000; Laudon, 2000; Laudon m. fl. 2001) har den depositionsbetingade

  försurningen i samband med totalt 44 snösmältnings- och 13 regnepisoder

  kvantifierats. Dessutom presenteras en utvärdering av trendförändringar i vattenkemin under

  1990 talet samt en regional bedömning av försurningskänsligheten i Norrbotten.

  Det var framförallt naturliga faktorer som orsakade ANC- (förmågan att neutralisera

  surgörande ämnen) och pH-sänkningar i samband med de analyserade snösmältnings- och

  regnepisoderna. Mer än 90 % av alla analyserade episoder påvisade en mindre än 15-

  procentig antropogen påverkan på ANC eller mindre än 0.3 pH-enheters påverkan på pH. Sett

  ur ett regionalt perspektiv så är idag mindre än 10 % av länets ytvatten mer än

  obetydligt

  påverkade

  av försurning. Denna siffra ska jämföras med 24 % i samband med vårfloden 1990.

  Inga generella trendförändringar i årsmedelvärdena av vattenkemin p.g.a. försurning eller

  skogsbruk kunde påvisas.

  Samtliga av de studerade vattendragen påvisade en markant minskad antropogen påverkan i

  samband med vårfloden. Minskningen mellan 1990 och 1999 var i genomsnitt drygt 50 % och

  motsvarar väl halveringen av svaveldeposition i länet under samma tidsperiod. Detta visar att

  en förändring av försurningsbelastningen i Norrland ger omedelbara effekter på vattenkemin.

  En minskning av utsläppen av försurande ämnen, vilket leder till lägre halter i depositionen,

  kommer därför att ge en mindre försurningspåverkan i samband med snösmältningen samma

  år. En snabb försurningsåterhämtning har därför påbörjats och kommer att fortsätta p.g.a. det

  minskade depositionstrycket av svavel i länet.

  Av de fem vattendragen som ingått i studien var det endast ett, Rokån, där vattenkemin i

  samband med vårfloden var av sådan karaktär att ekologiska skador på fisk (öring) skulle

  kunna förväntas. Även utan antropogen påverkan skulle Rokån ha ett pH som i samband med

  både vårflods- och regnepisoder faller under pH 5.0. Rokån var också det vattendrag som

  påvisade den största antropogena försurningen i samband med både vårflods- och

  regnepisoder.

  Miljöövervakningsprogrammet för Norrbottens län visar på styrkan och nödvändigheten av

  nationell och regional miljöövervakning för vår förståelse av människans inverkan på vår

  akvatiska miljö. Data från de fem norrbottniska vattendragen visar på en snabb

  försurningsåterhämtning i samband med vårfloden, vilket är den mest ekologiskt kritiska

  tidsperioden på året i dessa system. Liknande resultat har tidigare inte kunnat påvisas för

  enskilda vattendrag p.g.a. avsaknad av data. Med stor tydlighet visar resultaten i den här

  rapporten att avsaknaden av kontinuerliga tidsserier av högflödesdata i andra län gör

  förståelsen av återhämtningsförloppet i dessa delar av Norrland betydligt mer begränsad.

  Det här projektet hade inte varit möjligt utan stöd från Gunnar Brännström, Lars Lindquist

  och Lisa Lundstedt vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

 • 238.
  Lewan, Elisabet
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Kreuger, Jenny
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Jarvis, Nicholas
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Miljöövervakning av pesticider: Rapport om klimatförändringens tänkbara effekter på pesticidförluster från jordbruksmark2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringen kommer att påverka pesticidanvändningen och risken för utlakning av pesticider på flera sätt: - Ökad nederbörd under höst och vinter medför en betydande risk för större utlakningsförluster av pesticider till yt- och grundvatten. - Ökad frekvens av tillfällen med intensiv nederbörd under odlingssäsongen medför en betydande risk för ytavrinning och även läckage till dräneringssystemen med förhöjda maxkoncentrationer i omgivande ytvatten. - En temperaturhöjning kan leda till en generellt snabbare nedbrytning av pesticider vilket minskar risken för utlakning av pesticider. Betydelsen av detta minskar dock i områden som drabbas av torka, vilket leder till en fördröjd nedbrytning (ökad persistens). - Förändringar i markens kolhalt har stor betydelse för utlakningsrisken för pesticider. Samspelet mellan förändringar i klimatfaktorer, markens kolhalt och risken för pesticidutlakning är dock komplext och betydelsen av detta är därför svår att förutse. - En klimatförändring medför sannolikt att spridningstidpunkten för pesticider börjar tidigare på våren, men också att den kommer att ske senare på hösten. Tidigare vårspridning kan ha gynnsam effekt och leda till mindre utlakning, men sena höstappliceringar medför en kraftigt ökad risk för utlakning av pesticider till yt- och grundvatten. - Ett varmare och fuktigare klimat leder till ett ökat tryck från olika typer av skadegörare vilket medför ett ökat behov av att använda pesticider. - Odling av nya grödor som tidigare inte odlats i Sverige kan förväntas öka till följd av ett varmare klimat. - En minskad vallareal och en ökad areal annuella grödor medför sannolikt ett ökat behov av bekämpning. - En klimatförändring kommer troligen att leda till en förskjutning mot större areal höstsådda grödor. Detta medför ökad höstspridning av pesticider vilket medför generellt högre pesticidutlakning än vid vårspridning.

 • 239.
  Liljeberg, Marcus
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Ejhed, Helene
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Gustavsson, Hanna
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Johnsson, Holger
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Tengdelius-Brunell, Johanna
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Widén-Nilsson, Elin
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Hantering av kopplingen mellan markanvändning, läckagekoefficienter och avrinning för PLC62013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Havs- och vattenmyndigheten har uppdragit åt SMED att beräkna näringsämnesbelastningen till Sveriges omgivande havsbassänger. Uppdraget utgör underlag till HELCOM-rapporteringen Pollution Load Compilation (PLC Periodical).

  Inom SMED sker en kontinuerlig utveckling av metoder och modeller för att förbättra kvalitén på dessa beräkningar. I denna rapport undersöks möjligheterna att kombinera tidigare framtagen metodik för att beräkna källfördelningen av kväve och fosfor med ny förbättrad beräkning av avrinning genom att utnyttja en redan kalibrerad högupplöst hydrologisk modell för Sverige, kallad S-HYPE.

  Den belastning som avses i denna rapport är det diffusa markläckaget som genereras av olika slags markanvändning, beräknat som en produkt av markanvändningsslag och specifik typhalt. S-HYPE har kalibrerats med en definition av markanvändning som skiljer sig från den markanvändning som använts tidigare. För att det ska vara möjligt att använda de typhalter som  tagits fram i tidigare beräkningar behöver de olika definitionerna av markanvändning relateras till varandra. För test och validering av den nya avrinningsberäkningen genom en anpassning av tidigare kalibrerad S-HYPE till SMED – HYPE bedöms skillnader i arealer hos markanvändningen ha en försumbar effekt. För en fullständig beräkning av närsaltsläckage behöver markanvändning däremot harmoniseras.

  Data om jordbrukets arealer tas i PLC-beräkningarna från jordbruksblocken och de stödsökta grödorna. I PLC6 ändras metodiken för jordbruksblock som saknar stödsökta grödor så att dessa beräknas som odefinierade grödor med läckaget för extensiv vall, istället för att de klassas som öppen mark som i PLC5. Om möjligt ska de konstaterade grödarealerna istället för de mer preliminära stödsökta arealerna användas

 • 240.
  Liljeberg, Marcus
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Ejhed, Helene
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Gustavsson, Hanna
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Johnsson, Holger
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Tengdelius-Brunell, Johanna
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Widén-Nilsson, Elin
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Hantering av kopplingen mellan markanvändning, läckagekoefficienter och avrinning för PLC62013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Havs- och vattenmyndigheten har uppdragit åt SMED att beräkna

  näringsämnesbelastningen till Sveriges omgivande havsbassänger.

  Uppdraget utgör underlag till HELCOM-rapporteringen Pollution Load

  Compilation (PLC Periodical).

  Inom SMED sker en kontinuerlig utveckling av metoder och modeller för

  att förbättra kvalitén på dessa beräkningar. I denna rapport undersöks

  möjligheterna att kombinera tidigare framtagen metodik för att beräkna

  källfördelningen av kväve och fosfor med ny förbättrad beräkning av

  avrinning genom att utnyttja en redan kalibrerad högupplöst hydrologisk

  modell för Sverige, kallad S-HYPE.

  Den belastning som avses i denna rapport är det diffusa markläckaget som

  genereras av olika slags markanvändning, beräknat som en produkt av

  markanvändningsslag och specifik typhalt. S-HYPE har kalibrerats med en

  definition av markanvändning som skiljer sig från den markanvändning som

  använts tidigare. För att det ska vara möjligt att använda de typhalter som

  tagits fram i tidigare beräkningar behöver de olika definitionerna av

  markanvändning relateras till varandra. För test och validering av den nya

  avrinningsberäkningen genom en anpassning av tidigare kalibrerad S-HYPE

  till SMED – HYPE bedöms skillnader i arealer hos markanvändningen ha

  en försumbar effekt. För en fullständig beräkning av närsaltsläckage

  behöver markanvändning däremot harmoniseras.

  Data om jordbrukets arealer tas i PLC-beräkningarna från jordbruksblocken

  och de stödsökta grödorna. I PLC6 ändras metodiken för jordbruksblock

  som saknar stödsökta grödor så att dessa beräknas som odefinierade grödor

  med läckaget för extensiv vall, istället för att de klassas som öppen mark

  som i PLC5. Om möjligt ska de konstaterade grödarealerna istället för de

  mer preliminära stödsökta arealerna användas.

 • 241.
  Liljeberg, Marcus
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Ejhed, Helene
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Nisell, Jakob
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Förbättrad markanvändningsdata för beräkningar inom SMED Vatten2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektets huvudsyfte är att generera nya geografiska dataunderlag avseende markanvändning med bättre upplösning för beräkningar inom SMED Vatten och att undersöka konsekvenserna för kommande rapporteringar av att använda markanvändningsdata med högre rumslig- och tematisk upplösning.

  Underlaget till arbetet som genomförts i projektet är dels det tidigare markanvändningsunderlaget som använts inom SMED Vatten för beräkningar av belastningar till vatten tillsammans med ett nyframtaget underlag för markanvändningsdata som bygger på SMD (Svenska Marktäckedata). Båda markanvändningsdatabaserna relateras till den geografiska indelningen som utgörs av hydrologiskt beräknade delavrinningsområden. Underlaget har lästs in i geodatabaser där data relateras till varandra genom rumsliga beräkningar i ett geografiskt informationssystem.

  För klasserna skog och tätort överskattas arealen generellt i PLC5 data jämfört med SMD och för klasserna myr och vatten sker en underskattning av klassarealerna i PLC5 jämfört med SMD. Minsta arealskillnaden blir på klassen vatten som också uppvisar den minsta standardavvikelsen.

  Konsekvensen av att byta kartdatabas för beräkning av markanvändningsarealer är liten vid en total jämförelse mellan markanvändning i PLC5 beräkningarna jämfört med arealer hämtade ur SMD. Orsaken till detta är att arealerna hos de områden som står för en stor andel av bruttobelastningen är desamma i de båda underlagen. För enskilda delavrinningsområden kan förändringen vara stor.

  Beräkningstekniskt eller kostnadsmässigt finns det inga skäl att använda SMD som kartdatabas för att generera markanvändningsklassning för belastningsberäkningar i SMED Vatten. Det finns ingen anledning att byta ut den gamla klassningen med avseende på geografisk upplösning då förbättringen med att använda SMD är alltför marginell i jämförelse med andra osäkerheter och felkällor. Däremot är det troligt att belastningen kommer att förändras om lämpliga läckagehalter kan ansättas till fler klasser och den vägen öka noggrannheten i belastningen av kväve och fosfor.

 • 242.
  Liljeberg, Marcus
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Ejhed, Helene
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Nisell, Jakob
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Förbättrad markanvändningsdata för beräkningar inom SMED Vatten2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektets huvudsyfte är att generera nya geografiska dataunderlag avseende markanvändning

  med bättre upplösning för beräkningar inom SMED Vatten och att

  undersöka konsekvenserna för kommande rapporteringar av att använda markanvändningsdata

  med högre rumslig- och tematisk upplösning.

  Underlaget till arbetet som genomförts i projektet är dels det tidigare markanvändningsunderlaget

  som använts inom SMED Vatten för beräkningar av belastningar

  till vatten tillsammans med ett nyframtaget underlag för markanvändningsdata som

  bygger på SMD (Svenska Marktäckedata). Båda markanvändningsdatabaserna

  relateras till den geografiska indelningen som utgörs av hydrologiskt beräknade

  delavrinningsområden. Underlaget har lästs in i geodatabaser där data relateras till

  varandra genom rumsliga beräkningar i ett geografiskt informationssystem.

  För klasserna skog och tätort överskattas arealen generellt i PLC5 data jämfört med

  SMD och för klasserna myr och vatten sker en underskattning av klassarealerna i

  PLC5 jämfört med SMD. Minsta arealskillnaden blir på klassen vatten som också

  uppvisar den minsta standardavvikelsen.

  Konsekvensen av att byta kartdatabas för beräkning av markanvändningsarealer är

  liten vid en total jämförelse mellan markanvändning i PLC5 beräkningarna jämfört

  med arealer hämtade ur SMD. Orsaken till detta är att arealerna hos de områden

  som står för en stor andel av bruttobelastningen är desamma i de båda underlagen.

  För enskilda delavrinningsområden kan förändringen vara stor.

  Beräkningstekniskt eller kostnadsmässigt finns det inga skäl att använda SMD som

  kartdatabas för att generera markanvändningsklassning för belastningsberäkningar

  i SMED Vatten. Det finns ingen anledning att byta ut den gamla klassningen med

  avseende på geografisk upplösning då förbättringen med att använda SMD är alltför

  marginell i jämförelse med andra osäkerheter och felkällor. Däremot är det

  troligt att belastningen kommer att förändras om lämpliga läckagehalter kan ansättas

  till fler klasser och den vägen öka noggrannheten i belastningen av kväve och

  fosfor.

 • 243.
  Liljeberg, Marcus
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Ejhed, Heléne
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Gustavsson, Hanna
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Johnsson, Holger
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Tengdelius-Brunell, Johanna
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Widén-Nilsson, Elin
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Hantering av kopplingen mellanmarkanvändning,läckagekoefficienter och avrinningför PLC62013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Havs- och vattenmyndigheten har uppdragit åt SMED att beräkna

  näringsämnesbelastningen till Sveriges omgivande havsbassänger.

  Uppdraget utgör underlag till HELCOM-rapporteringen

  Pollution Load

  Compilation (PLC Periodical).

  Inom SMED sker en kontinuerlig utveckling av metoder och modeller för

  att förbättra kvalitén på dessa beräkningar. I denna rapport undersöks

  möjligheterna att kombinera tidigare framtagen metodik för att beräkna

  källfördelningen av kväve och fosfor med ny förbättrad beräkning av

  avrinning genom att utnyttja en redan kalibrerad högupplöst hydrologisk

  modell för Sverige, kallad S-HYPE.

  Den belastning som avses i denna rapport är det diffusa markläckaget som

  genereras av olika slags markanvändning, beräknat som en produkt av

  markanvändningsslag och specifik typhalt. S-HYPE har kalibrerats med en

  definition av markanvändning som skiljer sig från den markanvändning som

  använts tidigare. För att det ska vara möjligt att använda de typhalter som

  tagits fram i tidigare beräkningar behöver de olika definitionerna av

  markanvändning relateras till varandra. För test och validering av den nya

  avrinningsberäkningen genom en anpassning av tidigare kalibrerad S-HYPE

  till SMED – HYPE bedöms skillnader i arealer hos markanvändningen ha

  en försumbar effekt. För en fullständig beräkning av närsaltsläckage

  behöver markanvändning däremot harmoniseras.

  Data om jordbrukets arealer tas i PLC-beräkningarna från jordbruksblocken

  och de stödsökta grödorna. I PLC6 ändras metodiken för jordbruksblock

  som saknar stödsökta grödor så att dessa beräknas som odefinierade grödor

  med läckaget för extensiv vall, istället för att de klassas som öppen mark

  som i PLC5. Om möjligt ska de konstaterade grödarealerna istället för de

  mer preliminära stödsökta arealerna användas.

  Tillkännagivanden

  I projektet har många personer vid Jordbruksverket ställt upp och svarat på

  frågor och levererat data. Det gäller bl.a. Ylva Olsson, Anders Forsberg och

  Irenè Ederam. På SGU har Jakob Nisell varit behjälplig med uppgifter

  rörande markklassningar.

 • 244.
  Liljeberg, Marcus
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Ejhed, Heléne
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
  Nisell, Jakob
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Förbättradmarkanvändningsdata förberäkningar inom SMEDVatten2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Projektets huvudsyfte är att generera nya geografiska dataunderlag avseende markanvändning

  med bättre upplösning för beräkningar inom SMED Vatten och att

  undersöka konsekvenserna för kommande rapporteringar av att använda markanvändningsdata

  med högre rumslig- och tematisk upplösning.

  Underlaget till arbetet som genomförts i projektet är dels det tidigare markanvändningsunderlaget

  som använts inom SMED Vatten för beräkningar av belastningar

  till vatten tillsammans med ett nyframtaget underlag för markanvändningsdata som

  bygger på SMD (Svenska Marktäckedata). Båda markanvändningsdatabaserna

  relateras till den geografiska indelningen som utgörs av hydrologiskt beräknade

  delavrinningsområden. Underlaget har lästs in i geodatabaser där data relateras till

  varandra genom rumsliga beräkningar i ett geografiskt informationssystem.

  För klasserna skog och tätort överskattas arealen generellt i PLC5 data jämfört med

  SMD och för klasserna myr och vatten sker en underskattning av klassarealerna i

  PLC5 jämfört med SMD. Minsta arealskillnaden blir på klassen vatten som också

  uppvisar den minsta standardavvikelsen.

  Konsekvensen av att byta kartdatabas för beräkning av markanvändningsarealer är

  liten vid en total jämförelse mellan markanvändning i PLC5 beräkningarna jämfört

  med arealer hämtade ur SMD. Orsaken till detta är att arealerna hos de områden

  som står för en stor andel av bruttobelastningen är desamma i de båda underlagen.

  För enskilda delavrinningsområden kan förändringen vara stor.

  Beräkningstekniskt eller kostnadsmässigt finns det inga skäl att använda SMD som

  kartdatabas för att generera markanvändningsklassning för belastningsberäkningar

  i SMED Vatten. Det finns ingen anledning att byta ut den gamla klassningen med

  avseende på geografisk upplösning då förbättringen med att använda SMD är alltför

  marginell i jämförelse med andra osäkerheter och felkällor. Däremot är det

  troligt att belastningen kommer att förändras om lämpliga läckagehalter kan ansättas

  till fler klasser och den vägen öka noggrannheten i belastningen av kväve och

  fosfor.

 • 245.
  Lindström, Bodil
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Boström, Gustaf
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Gönczi, Mikaela
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Kreuger, Jenny
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Nationell screening av bekämpningsmedel i åar i jordbruksområden 2016: Uppföljning av 2015 års undersökning2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller resultaten från 2016 års uppföljning av den screeningundersökning av bekämp-ningsmedelsrester i jordbruksintensiva områden i Sverige som genomfördes 2015. Syftet var dels att undersöka mellanårsvariationer och dels att studera variationerna under säsongen genom tätare prov-tagning.

  I de nio vattendrag som ingick i den nationella provtagningen togs totalt 87 prov. Därutöver togs 38 prov på 11 provplatser inom den regionala förtätningen. Proven analyserades för 133 substanser.

  Under 2015 och 2016 påträffades 65 respektive 73 substanser, varav 61 påträffades båda åren. Av dessa hade ca hälften en högre fyndfrekvens under 2016 jämfört med 2015 och för en fjärdedel av substanserna var fyndfrekvensen lägre under 2016 jämfört med 2015, för resterande var fyndfrekvensen lika mellan åren. Generellt påträffades ett större antal substanser per prov under 2016 jämfört med 2015. För summahalterna var det små skillnader mellan åren, men för ett fåtal prover var summahalter-na betydligt högre under 2016. Proven från 2016 hade fler riktvärdesöverskridanden, både räknat som antalet substanser och som andel av prov med överskridande, jämfört med 2015. De extra proverna som förtätade 2016 års provtagning visade överlag liknande antal substanser och summahalter som de andra proverna tagna före eller efter extraproven.

  Det förekom flest substanser och högst summahalter per prov i Skåne, följt av Halland, Västra Götaland och Östergötland, medan Västmanland och Gotland hade färre fynd och lägst summahalter.

 • 246.
  Lindström, Bodil
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Kreuger, Jenny
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel): Årssammanställning 20132015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar resultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, nederbörd och luft för undersökningsåret 2013.

  Undersökningarna genomförs inom programområdet Jordbruksmark och Luft inom

  ramen för den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket.

  Mätningarna har pågått sedan 2002, med viss variation i omfattning.

   

  Under 2013 provtogs ytvatten från fyra bäckar i intensiva jordbruksområden, sk

  typområden, i Västergötland, Östergötland, Halland och Skåne. Under ordinarie

  provtagningsperiod för ytvatten, som pågick under maj-november i samtliga områden,

  togs totalt 97 tidsstyrda veckosamlingsprov. I Halland och Skåne fortsatte

  provtagningen med tidsstyrda samlingsprov varannan vecka resten av vintern och

  fram till månadsskiftet april/maj 2014, totalt 22 prover. I Skåne genomfördes flödesstyrd provtagning parallellt med den tidsstyrda provtagningen mellan maj och

  november varefter tre veckor med flödestoppar (i maj, juni och oktober) valdes ut

  för analys, totalt 25 prover. Utöver detta togs momentana ytvattenprover i två åar i

  Skåne (Skivarpsån och Vege å) under maj-november, totalt 18 prover. I september

  togs ett sedimentprov i samtliga bäckar och åar, totalt 6 sedimentprover. I typområdena togs också ytligt grundvatten från två lokaler på två djup vid fyra tillfällen, totalt 62 prover. Nederbörd och luft samlades in från Vavihill, Skåne, under april till oktober. Nederbörd samlades också in från Aspvreten, Södermanland, mellan

  maj och november. Totalt blev det 28 nederbördsprover och 12 luftprover.

   

  Av de 131 substanser som ytvattenproverna analyserades för påträffades totalt 86

  enskilda substanser vid minst ett tillfälle, i en eller flera av bäckarna eller i åarna

  under den ordinarie provtagningsperioden 2013. Flest antal substanser påträffades i

  Hallands och Skånes typområden. De vanligast förekommande substanserna i ytvattenproverna från alla typområden och åar var AMPA (nedbrytningsprodukt till

  glyfosat), BAM (nedbrytningsprodukt till diklobenil), bentazon, glyfosat, isoproturon,

  kvinmerak och metazaklor. De flesta substanserna som påträffas i bäckarna

  användes också i typområdena under 2013, men vissa rester är läckage från tidigare

  års besprutningar. Av dessa sju vanligt påträffade substanser var det isoproturon

  och metazaklor som uppmättes i halter som överskred sina respektive riktvärden

  vid några tillfällen under 2013.

   

  Summahalterna i bäckarnas och åarnas ytvatten varierade under ordinarie provtagningsperiod med förhöjda halttoppar vid flera tillfällen. I medeltal påträffades

  minst en substans över riktvärdet i vart annat ytvattenprov, där Skånes och Hallands

  typområden stod för flest riktvärdesöverskridande. Inga överskridanden återfanns

  i Västergötlands typområde. De substanser som oftast påträffades över riktvärdet

  i typområdena och åarna var diflufenikan (29% av alla prover år 2013), metiokarb

  (16%) och imidakloprid (9%). Metiokarb påträffades i ett prov från Skånes

  typområde i en halt som var 385 gånger högre än sitt riktvärde, vilket var det

  högsta överskridandet under 2013.

   

  Den beräknade transportförlusten, dvs procentkvoten mellan de uppmätta mängderna

  i bäckarna och mängd växtskyddsmedel som spridits på åkrarna inom samma

  typområde, var 0,32% i Hallands typområde, medan övriga typområden hade en

  förlust på ≤ 0,05%. Den enskilda substans som stod för högst andel av den totala

  mängd som transporterades med ytvattnet i respektive typområdena var glyfosat,

  och dess nedbrytningsprodukt AMPA, med motsvarande 72% av den totalt transporterade mängden i Skåne, 51% i Västergötland och 46% i Halland. I Östergötlands typområde stod MCPA för högst andel av transporten (57%).

   

  Under vinterprovtagningen påträffades totalt 35 enskilda substanser under 2013.

  Summahalterna var överlag lägre under vinterns provtagning jämfört med sommarperioden. Dock var vattenflödena i bäckarna större under vintern jämfört med

  sommaren vilket gav betydande vintertransport, i Skånes typområde 46% och i

  Hallands typområde 25% av totala årstransporten.

   

  I de flödesstyrda prover som togs under en vecka i maj, juni respektive oktober

  påträffades mellan 16-20 substanser som inte påträffades i motsvarande veckosamlingsprov. De flödesstyrda proven i maj och juni hade som mest en summahalt som var 10 gånger högre än motsvarande veckosamlingsprov. För oktoberveckan hade flödesprovet som mest dubbelt så hög summahalt. Den substans med högst halt i flödesproverna hade knappt 20 gånger högre halt än i motsvarande veckosamlings prov i maj och juni. För oktoberveckan var halten drygt fyra gånger högre i flödesprovet. Detta visar att förhöjda halter av flera substanser kan passera i vattenföringstoppar utan att det syns tydligt i veckosamlingsproverna.

   

  I grundvattenproven påträffades totalt 18 enskilda substanser av 131 analyserade. Högst summahalt och flest substanser (16 st) påträffades i Skånes typområde. Dricksvattengränsvärdet på 0,1 μg/l överskreds inte i något prov under 2013, vilket är i överensstämmelse med tidigare års resultat.

   

  I sedimentproven påträffades totalt sju enskilda substanser av 54 analyserade.

  Växtskyddsmedel påträffades från alla platser utom typområdet i Västergötland,

  samt Vege å. Flest substanser och högst summahalt var det i sedimentprovet från

  Skånes typområde.

   

  I nederbördsproverna från Vavihill påträffades totalt 47 och från Aspvreten totalt

  14 enskilda substanser av 137 analyserade. På dessa platser var det prosulfokarb

  (godkänd för användning) respektive DETA (ej godkänd) som hade högst halt. En

  betydande andel av de fynd som gjordes i nederbörden var växtskyddsmedel som

  inte längre är tillåtna i Sverige utan har transporterats hit. Depositionen av växtskyddsmedel var 220 mg per ha och månad i Vavihill och 25 mg per ha och månad

  i Aspvreten, under 2013.

   

  I luftproverna från Vavihill påträffades totalt 24 enskilda substanser av 65 analyserade.

  Den godkända substansen prosulfokarb hade högst halt men överlag påträffades

  många substanser som inte är tillåtna för användning i Sverige.

 • 247.
  Lindström, Bodil
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Larsson, Martin
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Nanos, Therese
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Kreuger, Jenny
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Resultat av miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) Årssammanställning 20122013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 248.
  Lingman, Anna
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
  Faktablad Regional kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön. Lagnö 2002-20142014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  • Resultaten indikerar att fisksamhällets status varit oförändrad under den studerade

  tidsperioden 2002-2014, sett till antal fiskar, antal arter och trofisk struktur. Fisksamhällets

  artssammansättning har dock förändrats.

  • Fångsten av strömming har ökat medan björkna, braxen, gädda, gös, och id har minskat.

  • Fångsten av individer större än 30 centimeter har minskat.

  • I områden fångas tre arter som återfinns på Artdatabankens rödlista; torsk, tånglake

  och vimma.

  • En del av förändringarna skulle kunna förklaras av en sjunkande vattentemperatur

  vid fisket.

 • 249.
  Lingman, Anna
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Skåne.
  Kustfiskövervakning i Öresund, 2011 Barsebäck, Lundåkrabukten/Lommabukten 1999-2011 December2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av analyserna på art- och samhällsnivå tyder på ett relativt stabilt fisksamhälle under de analyserade åren. Stabila eller ökande fångster av fiskar av konsumtionsstorlek av kommersiellt viktiga arter som torsk, skrubbskädda och ål indikerar ett måttligt fisketryck och/eller goda förutsättningar för föryngring i bestånden.

 • 250.
  Linkowski, Weronika I.
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, Centrum för biologisk mångfald, CBM.
  Lennartsson, Tommy
  Utförare miljöövervakning, Forskningsinstitut, Centrum för biologisk mångfald, CBM.
  Croneborg, Hjalmar
  Hörnberg, Greger
  Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Ehnström, Bengt
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län. Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Norbotten.
  Naturvärden i fjällbjörkskog: Dokumentation av seminarium anordnat av Centrum för Biologisk Mångfald, länsstyrelsen i Norrbottens län och länsstyrelsen i Jämtlands län2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan 2002 pågår ett samarbetsprojekt mellan CBM (forskningsprogrammet Naturvårdskedjan) och länsstyrelsen i Norrbotten rörande miljömålsuppföljning och övervakning av biologisk mångfald i fjällen. Sedan 2004 har även länsstyrelsen i Jämtlands län deltagit i projektet, som därmed vidgats till att också innefatta uppföljning i Natura 2000-habitat. Uppföljning av biologisk mångfald, miljömål eller liknande, kan i många avseenden ses som ett mellanting mellan forskning och praktisk naturvård. Praktiska aspekter är krav på naturvårdsrelevans, tillämpbarhet samt på anpassning till naturvårdens organisation och medel. Vetenskapliga aspekter är krav på kunskapsbaserade frågeställningar, samt på metoder som ger analyserbara data. Projektets utgångspunkt är att det behövs ett samarbete mellan praktisk och vetenskaplig expertis för att kunna utforma relevant och fungerande uppföljning. Samarbetet fokuserar här på uppföljning i fjäll, men det långsiktiga målet är utvecklat utbyte mellan forskare och naturvårdare även i andra naturvårdssammanhang. Genom sådant samarbete i projektet räknar vi med att höja kvalitén på den kedja av överväganden är basen för all uppföljning: 1. Formulering av frågeställningar och uppföljningsbehov, baserat på tillgänglig kunskap om fjällens processer, strukturer/funktioner och arter. 2. Prioritering av uppföljning, biotoper etc. baserat på tillgänglig kunskap och tillgängliga medel. 3. Framtagande av indikatorer som är relevanta för dessa frågeställningar och prioriteringar. 4. Utveckling av metoder som både fungerar praktiskt och ger sådana data att förändringar hos indikatorerna verkligen kan avläsas. Vidare ger projektet möjlighet till fördjupad analys av miljömålen, exempelvis av målkonflikter och av deras relevans för biologisk mångfald. Slutligen ges möjlighet att utvärdera och utveckla samarbete mellan forskare och naturvårdare i exempelvis övervakningssammanhang. Arbetssätt I ett första steg identifieras biotoper och eventuella geografiska områden som har en nyckelroll för bevarande av biologisk mångfald i fjällen — man kan kalla dessa biotoper ett slags nyckelbiotoper. Ett sådant arbete påbörjandes genom ett seminarium om fjällbiotoper i Uppsala januari 2004. Seminariet syftade till att identifiera fjällbiotoper med särskilt hög eller hotad biologisk mångfald, både inom och utanför Natura 2000-habitat. Syftet var vidare att belysa vad som krävs (ekologiska processer, substrat etc.) för att vidmakthålla naturvärdena samt hoten mot biotoperna. Frågeställningarna belystes från olika organismgruppers synvinkel och från markanvändningshistorisk synvinkel. I ett andra steg görs ett urval av lämpligt antal biotoper för utveckling av uppföljningsmetoder inom, baserat på ekologisk kunskap i kombination med hot och de krav som ställs av miljömålsuppföljning och Natura 2000. I ett tredje steg undersöks i vad mån delar av den ekologiskt motiverade uppföljningen redan utförs eller kommer att utföras av annan verksamhet, exempelvis NILS. De delar som inte omfattas av annan uppföljningsverksamhet kan alltså komma på fråga för miljömålsuppföljning, uppföljning av Natura 2000, eller regional miljöövervakning. Under arbetets gång har det blivit uppenbart att fjällbjörkskogen måste behandlas på ett särskilt seminarium. Seminarium och kunskapssammanställning om fjällbjörkskog Den svenska fjällbjörkskogen är ett av våra största sammanhängande lövskogsbälten. Biotopen är tillsammans men många andra biotoper i fjällen ett av de mest okända habitaten under det europeiska nätverket Natura 2000 vad gäller detaljerade kunskaper om biologisk mångfald. Avgörande för naturvärdena är biotopspecifika processer och strukturer, vilka ger upphov till livsmiljöer för arter. Liksom för många andra alpina och subalpina biotoper är sambanden mellan processer, substrat/strukturer, arter, hot ofullständigt kända eller ofullständigt sammanställda, jämfört med de flesta låglandsbiotoper. Några viktiga frågor vi hoppas belysa under seminariet är: • Till vilka substrat är egentligen naturvärdena i fjällbjörkskog knutna? Mark, ved eller andra substrat? • Hur påverkas biotopen och dess arter av renbete, fjällbjörkmätare och andra störningar? • Vilken betydelse har tidigare markanvändning för dagens naturvärden - på gott och ont? Hur ser de regionala skillnaderna ut i markanvändningens påverkan? • Hur viktiga är olika typer av fjällbjörkskog för exempelvis renbete, smågnagare och reproduktion av ripa? • Biotopen består av olika vegetationstyper, men vilken indelning är mest relevant från naturvårdssynpunkt? • Vilka typer av fjällbjörkskog har högst naturvärden, är mest hotade, och vilka typer bör prioriteras i Natura2000-arbetet? • Vilka är hoten mot fjällbjörkskogens värden och vilka åtgärder är viktiga att vidta? • Vilka är fjällbjörkskogens nyckelarter och nyckelfunktioner (om sådana finns)? Under hösten kommer, utöver seminariet, en kunskapssammanställning om fjällbjörkskogens naturvärden att göras. Detta arbete bekostas av Naturvårdsverket.

234567 201 - 250 av 345
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf