Publications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 341
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Grandin, Ulf
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Goedkoop,
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Hallstan, Simon
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Vandrarmusslans spridningspotential i Sverige: Litteraturgenomgång och vattenkemisk riskmodell2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vandrarmusslan utbredning i Sverige är idag begränsad till kalkrika områden. Utbredningen verkar begränsas av vattenkemin. De vattenkemiska variabler som styr är främst pH och kalciumkoncentration. För att predicera vandrarmusslans potentiella utbredning använde vi data på nuvarande utbredning och vattenkemi för att skapa en riskmodell. När modellen applicerades på data från riksinventeringen av sjöar och vattendrag visade det sig att vandringmusslan skulle kunna öka sin utbredning i måttlig utsträckning. Ett tjugotal vatten i jordbruksområden kring Vänern och Vättern, ett större antal vatten i Uppland, samt sjöar i Skåne och på Gotland har en vattenkemi som enligt modellen tillåter att vandrarmusslan etablerar sig. För en etablering kärvs dock även att arten sprids till de aktuella vattnen. För att övervaka artens spridning är det viktigt att regelbundna inventeringar görs framför allt i de områden som bedöms som möjliga för vandrarmusslan att kolonisera.

 • 152.
  Grandin, Ulf
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Larson, Daniel
  Riskanalys och metodik för övervakning av vandrarmussla (Dreissena polymorpha): Rapportering av uppdrag 216 0634 från Naturvårdsverket2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport består av två delar. Den första delen beskriver en riskanalys för vandrarmusslans potentiella spridning i Sverige. Del två av rapporten beskriver metodik för övervakning av vandrarmussla. Vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) är en av de akvatiska invasionsarter som ur ett internationellt perspektiv fått störst uppmärksamhet. Arten har sitt ursprung i områdena kring Svarta havet, men har med människans hjälp spridits till andra områden, både inom och utanför Europa. I Nordamerika upptäcktes vandrarmusslan först 1986, men har på kort tid nått en stor spridning. De nordamerikanska populationerna har genom de massbestånd de bildar haft en stor påverkan på miljön (dock inte uteslutande av negativ art). Vandrarmusslan har också orsakat stora kostnader som resultat av att de koloniserar hårda ytor. Exempelvis måste industriers vattenintag rensas från musslor för att undvika att vattenflödet stoppas. I Sverige har vandrarmusslan varit känd sedan början av 1920-talet. Den förekommer idag i sjöarna Mälaren, Hjälmaren och Erken, samt i sjöar och vattendrag som hör till Mälarens och Hjälmarens vattensystem (Bergengren m.fl., 2006). Dessutom finns uppgifter om förekomster i Östersjön. Vandrarmusslan kan lokalt skapa massförekomster även i Sverige, men problemen inte alls av den omfattningen som de är i Nordamerika. Om vandrarmusslan börjar sprida sig till andra svenska vattensystem går det dock inte att utesluta att den där orsakar större olägenheter. Det faktum att vandrarmusslans spridningstakt hittills varit mycket långsam utgör inte någon garant för att den framtida spridningen också den blir långsam. I Storbritannien var vandrarmusslans utbredning länge begränsad, men det finns tecken som tyder på att utbredningsområdet har nyligen börjat expandera (Aldridge m.fl., 2004). För att på ett tidigt stadium upptäcka om vandrarmusslans utbredningsområde är under expansion behövs miljöövervakning. Miljöövervakning av vandrarmusslan kan också användas till att upptäcka mönster i var den etablerar sig, undersöka dess säsongsvariation eller bedöma de effekter den ger upphov till. Där tätheten av vandrarmusslor är hög kan data på vandrarmusslans populationsstorlek också vara nödvändiga som förklarande variabel i annan miljöövervakning (Ricciardi, 2003). Detta eftersom stora populationer kan filtrera så pass mycket vatten att en påtaglig förändring av vattenkvaliteten sker. I denna rapport beskriver vi i korthet vilka miljöer som kan tänkas koloniseras av vandrarmusslan och hur övervakning av arten kan genomföras. Eftersom övervakning av vandrarmusslan kan ske med många olika syften så presenteras flera olika metoder.

 • 153.
  Granqvist Pahlén, Tina
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Nilsson, Mats
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Egberth, Mikael
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  kNN-Sverige ger dig en bild av Sveriges skogar2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att följa förändringar i vår miljö behövs underlag som ger en geografisk helhetsbild. Forskare vid SLU har därför tagit fram rickstäckande uppgifter om skogen genom att samarbeta information från satellitbilder med fältdata från Riksskogtaxeringen. I materialet som kallas kNN-Sverige finns uppgifter om skogens ålder och höjd samt virkesförråd för tall, gran, björk, contorta, ek, bok, övriga lövträd och totalt för alla trädslag.

 • 154.
  Granqvist Pahlén, Tina
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Nilsson, Mats
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Egberth, Mikael
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Hagner, Olle
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Olsson, Håkan
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Aktuella kartdata över skogsmarken2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Efterfrågan på aktuell digital informationom våra skogar ökari takt med användningen av geografiskainformationssystem (GIS). Hurmycket skog som finns inom ett visstområde, vilken ålder den har och vilkaträdslag den består av intresserar mångaolika användare.Skogsägare, virkesinköpare, biobränsleutredare,forskare samt tjänstemäninom miljövård, naturvård ochskogsbruk behöver information för attkunna följa förändringar, förutspå framtidenvia scenarier och fatta beslut. Devill ha uppgifter om just det geografiskaområde som de arbetar med – ettbestånd, en fastighet, ett avrinningsområde,en kommun, ett län eller ettskogsinnehav. Det gemensamma önskemåletär att få aktuell digital informationmed acceptabel noggrannhet tillett så lågt pris som möjligt.

 • 155.
  Gustafson, Arne
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Johansson, Göran
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2002/03 samt en långtidsöversikt2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelseruppställt klara miljömål för acceptabel inverkan på vattensystemen orsakade av bl. a. växtochanimalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförlusterfrån jordbruksmark till vattensystemen har upprättats (Jordbruksverket, 2000).Genom miljöövervakning kontrolleras graden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningeninteragerar med forskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följajordbrukets förändrade odlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnandevattnet från jordbruksmarken.

 • 156.
  Gustafson, Arne
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Johansson, Göran
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2003/04 samt en långtidsöversikt2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelseruppställt klara miljömål för acceptabel inverkan på vattensystemen orsakade av bl. a. växtochanimalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförlusterfrån jordbruksmark till vattensystemen har upprättats (Jordbruksverket, 2000).Genom miljöövervakning kontrolleras graden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningeninteragerar med forskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följajordbrukets förändrade odlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnandevattnet från jordbruksmarken.

 • 157.
  Gustafson, Arne
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Johansson, Göran
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2004/05 samt en långtidsöversikt2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelseruppställt klara miljömål för acceptabel inverkan på vattensystemen orsakade av bl. a. växtochanimalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförlusterfrån jordbruksmark till vattensystemen har upprättats (Jordbruksverket, 2000).Genom miljöövervakning kontrolleras graden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningeninteragerar med forskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följajordbrukets förändrade odlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnandevattnet från jordbruksmarken.

 • 158.
  Gustafson, Arne
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Johansson, Göran
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2005/06 samt en långtidsöversikt2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelser,såsom nitratdirektivet (Jordbruksverket, 2006), uppställt klara miljömål för acceptabelinverkan på vattensystemen orsakade av bl. a. växt- och animalieproduktionen. Sektorsmåloch åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförluster från jordbruksmark till vattensystemenhar upprättats (Jordbruksverket, 2000). Genom miljöövervakning kontrollerasgraden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningen interagerar med forskningen.Observationsfält på åkermark är en metod för att följa jordbrukets förändrade odlingsåtgärderoch hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnande vattnet från jordbruksmarken.

 • 159.
  Gustafson, Arne
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Johansson, Göran
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2006/07 samt en långtidsöversikt2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelser,såsom nitratdirektivet (Jordbruksverket, 2006), uppställt klara miljömål för acceptabelinverkan på vattensystemen orsakade av bl. a. växt- och animalieproduktionen. Sektorsmåloch åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförluster från jordbruksmark till vattensystemenhar upprättats (Jordbruksverket, 2000). Genom miljöövervakning kontrollerasgraden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningen interagerar med forskningen.Observationsfält på åkermark är en metod för att följa jordbrukets förändrade odlingsåtgärderoch hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnande vattnet från jordbruksmarken. Rapporteringsperiod I denna rapport redovisas i första hand resultaten från observationsfälten för det agrohydrologiska året (juli-juni) 2006/07 men även långtidsmedelvärden och långtids- utvecklingen för dränerings- och grundvatten visas i tabeller och figurer.

 • 160.
  Gustafson, Arne
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Johansson, Göran
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Johnsson, Holger
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Ulén, Barbro
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för de agrohydrologiska åren 1996/97, 97/98 och 98/99 samt en långtidsöversikt2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelser uppställt klara miljömål för acceptabla inverkansnivåer på vattensystemen orsakade av bl. a. växt- och animalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförluster från jordbruk har upprättats (Jordbruksverket, 2000). Genom miljöövervakning kontrolleras graden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningen interagerar med forskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följa jordbrukets förändrade odlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnande vattnet från jordbruksmarken.

 • 161.
  Gustavsson, Hanna
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Westerberg, Ida
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Widén-Nilsson, Elin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Osäkerhetsanalys av kväveretention i HBV-NP-modellen2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kväve från olika källor som reningsverk, dagvatten och atmosfärsdeposition transporteras med vattnet genom mark, sjöar och vattendrag mot havet. På vägen reduceras en del kväve genom biogeokemiska processer som växtupptag, denitrifikation och sedimentation. Denna retention är svår att mäta men kan skattas med vatten-kvalitetsmodeller som matematiskt beskriver dessa processer.

  Svenska MiljöemissionsData (SMED) ansvarar för de svenska beräkningarna som ligger till grund för rapporteringen av Sveriges belastning på Östersjön genom HELCOM:

  PLC-Annual och PLC-Periodical. I PLC-Annual beräknas retention av kväve och fosfor med SMHIs vattenkvalitetsmodell HBV-NP (Brandt, 1990; Ar-heimer och Brandt, 1998).

  Inom arbetet med svensk vattenförvaltning används beräkningsresultat från PLC5-rapporteringen i brist på observerade data. Modellresultat är behäftade med osäker-het som ett resultat av osäkerheter i såväl data som modellens beskrivning av verk-ligheten. Få studier har undersökt osäkerhet i modellering av kvävebelastning och kväveretention. Efter rapporteringen till PLC5 gjordes inom SMED ett försök att kvantifiera osäkerhet i bruttobelastning till följd av osäkerhet i indata i PLC5-beräkningarna (Widén-Nilsson m.fl., 2010). Studien visade att de olika indatakäl-lorna bitvis är behäftade med stora osäkerheter, vilket även kan få stort genomslag på den totala bruttobelastningen. För att på sikt komma fram till osäkerhetsintervall för de nationella nettobelastningsberäkningarna behöver osäkerheten i retentions-beräkningarna också studeras.

  Syftet med denna studie var att identifiera och kvantifiera de största osäkerheterna i retentionsberäkningarna för PLC5-rapporteringen. Projektet avgränsades till att endast omfatta analyser av kväve. Öreälven, Helge å, Rönne å och Skräbeån valdes ut för studien baserat på datatillgång.

  Flera olika typer av osäkerheter som påverkar den modellerade retentionen stude-rades. Först analyserades kalibreringsmetodens inverkan genom manuell kalibre-ring av modellen av flera oberoende modellerare samt med en Monte Carlo-analys. Vid Monte Carlo-analysen kördes modellen 5 000 gånger med slumpmässigt valda värden för retentionsparametrarna. Av de 5 000 simuleringarna valdes de 1 000 simuleringarna med bäst överrensstämmelse mellan observerat och simulerat kväve ut. Urvalet baserades på ett utvärderingskriterium som mätte andel av tiden som de simulerade värdena var innanför osäkerheten i de observerade värdena. Osäkerhet-en i de observerade kvävekoncentrationerna var ibland betydande. Analysen visade att många olika kombinationer av parametervärden gav jämförbara resultat. Inga simuleringar var innanför de observerade osäkerhetsgränserna vid alla tidpunkter och generellt sett beskrev modellen dynamiken i oorganiskt kväve bättre än för totalkväve och organiskt kväve. PLC5-simuleringarna jämförde sig i flera fall väl med de bästa simuleringarna från Monte Carlo-analysen.

  För Helge å och Rönne å var skillnaden i retention liten mellan de olika manuella kalibreringarna och beräkningen i PLC5. Skillnaden mellan de tre oberoende kalibreringarna var störst för det avrinningsområde som hade lägst antal observationspunkter, Öreälven skiljde sig ca 10 % jämfört med den beräknade totala retentionen enligt PLC5. Den manuella kalibreringen utvärderades även i ett proxy-basin test i ett närliggande område, Skräbeån, som ligger öster om Helge å. Skillnaden i medelretentionen 1984–2004 för Skräbeån, med kalibreringsparametrar för Helge å, var som högst 12 % mellan högsta och lägsta beräkningsscenario. Jämförelsen visar på vikten av mätdata att kalibrera modellen mot för att begränsa osäkerheter på grund av olika kalibreringsmetodik.

  Resultatet från den första analysen användes sedan till att undersöka effekten av olika förändrade förutsättningar; ett högbelastande och ett lågbelastande scenario för förändrad bruttobelastning, scenarier för förändrad jordart samt för förändrad grödofördelning. Samma metodik som i den tidigare studien av Widén-Nilsson m.fl. (2010) användes för att skatta osäkerheten i bruttobelastning och effekten på de simulerade resultaten var störst i Öreälven som normalt hade lägst retention.

  Utifrån resultat från den manuella kalibreringen, beräknades två olika scenarier för förändrat läckage från jordbruksmark där jordarten hade en finare respektive grövre textur jämfört med PLC5. Jordartsanalysen med det höga läckaget kompletterades för Rönne å med en analys av en förändrad grödofördelning. Scenarier med föränd-rad fördelning av jordarter gav en försumbar effekt på den totala retentionen i alla huvudavrinningsområden. I Rönne å gav förändrad gröda en effekt på i genomsnitt 5 %.

  Osäkerhet i vattenföringsdata beräknades utifrån avvikelsen mellan uppmätt och från avbördningskurvan beräknad vattenföring. Osäkerheterna låg inom ett inter-vall av -50 till +30 %, med de största osäkerheterna för de lägsta och högsta flö-dena. Effekten av denna osäkerhet i vattenföring på de simulerade resultaten var i vissa fall stor, för en station var skillnaden i medelretention omkring 20 %.

  Förändringen av sjöretention analyserades i varje PLC-område genom att sjöyta respektive djup varierades med ±10 % och ±30 %. Osäkerheter i form av förändrad sjöyta var mer avgörande i små PLC-områden. Där får små sjöar förhållandevis större betydelse än i stora områden.

  Sammanfattningsvis visade studien på vikten av osäkerhetsanalys vid modellka-librering och vikten av kvantifiering av överrensstämmelsen med observationsdata, såväl som vikten av observationsdata för att begränsa osäkerheter i simulerade resultat. Osäkerheter i indata och fysikaliska parametrar i modellen får särskild betydelse i oövervakade områden där modellkalibreringen inte kan kompensera för sådana osäkerheter.

 • 162.
  Gustavsson, Hanna
  et al.
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Westerberg, Ida
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Widén-Nilsson, Elin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Osäkerhetsanalys av kväveretention i HBV-NP-modellen2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kväve från olika källor som reningsverk, dagvatten och atmosfärsdeposition trans-porteras med vattnet genom mark, sjöar och vattendrag mot havet. På vägen redu-ceras en del kväve genom biogeokemiska processer som växtupptag, denitrifikation och sedimentation. Denna retention är svår att mäta men kan skattas med vatten-kvalitetsmodeller som matematiskt beskriver dessa processer.

  Svenska MiljöemissionsData (SMED) ansvarar för de svenska beräkningarna som ligger till grund för rapporteringen av Sveriges belastning på Östersjön genom HELCOM: PLC-Annual och PLC-Periodical. I PLC-Annual beräknas retention av kväve och fosfor med SMHIs vattenkvalitetsmodell HBV-NP (Brandt, 1990; Ar-heimer och Brandt, 1998).

  Inom arbetet med svensk vattenförvaltning används beräkningsresultat från PLC5-rapporteringen i brist på observerade data. Modellresultat är behäftade med osäker-het som ett resultat av osäkerheter i såväl data som modellens beskrivning av verk-ligheten. Få studier har undersökt osäkerhet i modellering av kvävebelastning och kväveretention. Efter rapporteringen till PLC5 gjordes inom SMED ett försök att kvantifiera osäkerhet i bruttobelastning till följd av osäkerhet i indata i PLC5-beräkningarna (Widén-Nilsson m.fl., 2010). Studien visade att de olika indatakäl-lorna bitvis är behäftade med stora osäkerheter, vilket även kan få stort genomslag på den totala bruttobelastningen. För att på sikt komma fram till osäkerhetsintervall för de nationella nettobelastningsberäkningarna behöver osäkerheten i retentions-beräkningarna också studeras.

  Syftet med denna studie var att identifiera och kvantifiera de största osäkerheterna i retentionsberäkningarna för PLC5-rapporteringen. Projektet avgränsades till att endast omfatta analyser av kväve. Öreälven, Helge å, Rönne å och Skräbeån valdes ut för studien baserat på datatillgång.

  Flera olika typer av osäkerheter som påverkar den modellerade retentionen stude-rades. Först analyserades kalibreringsmetodens inverkan genom manuell kalibre-ring av modellen av flera oberoende modellerare samt med en Monte Carlo-analys. Vid Monte Carlo-analysen kördes modellen 5 000 gånger med slumpmässigt valda värden för retentionsparametrarna. Av de 5 000 simuleringarna valdes de 1 000 simuleringarna med bäst överrensstämmelse mellan observerat och simulerat kväve ut. Urvalet baserades på ett utvärderingskriterium som mätte andel av tiden som de simulerade värdena var innanför osäkerheten i de observerade värdena. Osäkerhet-en i de observerade kvävekoncentrationerna var ibland betydande. Analysen visade att många olika kombinationer av parametervärden gav jämförbara resultat. Inga simuleringar var innanför de observerade osäkerhetsgränserna vid alla tidpunkter och generellt sett beskrev modellen dynamiken i oorganiskt kväve bättre än för totalkväve och organiskt kväve. PLC5-simuleringarna jämförde sig i flera fall väl med de bästa simuleringarna från Monte Carlo-analysen. HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN Rapport

  8

  För Helge å och Rönne å var skillnaden i retention liten mellan de olika manuella kalibreringarna och beräkningen i PLC5. Skillnaden mellan de tre oberoende kalibreringarna var störst för det avrinningsområde som hade lägst antal observationspunkter, Öreälven skiljde sig ca 10 % jämfört med den beräknade totala retentionen enligt PLC5. Den manuella kalibreringen utvärderades även i ett proxy-basin test i ett närliggande område, Skräbeån, som ligger öster om Helge å. Skillnaden i medelretentionen 1984–2004 för Skräbeån, med kalibreringsparametrar för Helge å, var som högst 12 % mellan högsta och lägsta beräkningsscenario. Jämförelsen visar på vikten av mätdata att kalibrera modellen mot för att begränsa osäkerheter på grund av olika kalibreringsmetodik.

  Resultatet från den första analysen användes sedan till att undersöka effekten av olika förändrade förutsättningar; ett högbelastande och ett lågbelastande scenario för förändrad bruttobelastning, scenarier för förändrad jordart samt för förändrad grödofördelning. Samma metodik som i den tidigare studien av Widén-Nilsson m.fl. (2010) användes för att skatta osäkerheten i bruttobelastning och effekten på de simulerade resultaten var störst i Öreälven som normalt hade lägst retention.

  Utifrån resultat från den manuella kalibreringen, beräknades två olika scenarier för förändrat läckage från jordbruksmark där jordarten hade en finare respektive grövre textur jämfört med PLC5. Jordartsanalysen med det höga läckaget kompletterades för Rönne å med en analys av en förändrad grödofördelning. Scenarier med föränd-rad fördelning av jordarter gav en försumbar effekt på den totala retentionen i alla huvudavrinningsområden. I Rönne å gav förändrad gröda en effekt på i genomsnitt 5 %.

  Osäkerhet i vattenföringsdata beräknades utifrån avvikelsen mellan uppmätt och från avbördningskurvan beräknad vattenföring. Osäkerheterna låg inom ett inter-vall av -50 till +30 %, med de största osäkerheterna för de lägsta och högsta flö-dena. Effekten av denna osäkerhet i vattenföring på de simulerade resultaten var i vissa fall stor, för en station var skillnaden i medelretention omkring 20 %.

  Förändringen av sjöretention analyserades i varje PLC-område genom att sjöyta respektive djup varierades med ±10 % och ±30 %. Osäkerheter i form av förändrad sjöyta var mer avgörande i små PLC-områden. Där får små sjöar förhållandevis större betydelse än i stora områden.

  Sammanfattningsvis visade studien på vikten av osäkerhetsanalys vid modellka-librering och vikten av kvantifiering av överrensstämmelsen med observationsdata, såväl som vikten av observationsdata för att begränsa osäkerheter i simulerade resultat. Osäkerheter i indata och fysikaliska parametrar i modellen får särskild betydelse i oövervakade områden där modellkalibreringen inte kan kompensera för sådana osäkerheter.

 • 163.
  Gustavsson, Jakob
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Fischer, Stellan
  Executive, Myndigheter, Kemi.
  Ahrens, Lutz
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD, and TBBPA2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

   

  A literature and database review was conducted with the aim of identifying new alternative flame retardants (FRs) used as replacement chemicals for the traditionally used polybrominated diphenylethers (PBDEs) and hexabromocyclododecane (HBCDD), and also for tetrabromobisphenol-A (TBBPA). Firstly, selected patents from the US patent database were studied and a number of alternative FRs could be identified, including, e.g., pentaerythritol, melamine, and bis-(t-butylphenyl) phenyl phosphate. Secondly, two databases, containing quantity information on usage from Sweden and the EU, were searched to obtain usage data. In Sweden, the FR that is used in the highest quantities is pentaerythritol, followed by e.g., short-chained chlorinated paraffins (SCCPs), 2-ethylhexyl diphenyl phosphate (EHDPP), 1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy) ethane (BTBPE), and tetrabromobisphenol-A-bis(2,3-dibromopropyl) ether (TBBPA-BDBPE). In the EU, pentaerythritol and melamine are used in the highest quantities, followed by e.g., SCCPs, MCCPs, 1,2-bis(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)ethane (DBDPE), and triethyl phosphate (TEP). From the Swedish database, exposure indices were obtained, indicating the potential of exposure for different environmental compartments to different FRs. The highest average potential of exposure was found for pentaerythritol, tributyl phosphate (TNBP), triphenyl phosphate (TPHP), SCCPs, and tritolyl phosphate (TMPP). In addition, time trends in the potential of exposure were obtained from the database and showed increasing trends for TBBPA-BDBPE, tris(tribromoneopentyl) phosphate (TTBNPP), DBDPE, Resorcinol bis(diphenyl phosphate) (PBDPP), TMPP, and cresyl diphenyl phosphate (CDP). Thirdly, the open literature (including international peer-reviewed articles and reports from environmental authorities), was reviewed in search for previously reported environmental concentrations of emerging FRs in indoor dust, indoor and outdoor air, water, sediment, sludge, soil, atmospheric deposition, plants and animals including humans. In total, 66 different FRs were detected in at least one of the studied matrices. In addition, six prioritization lists were identified, which included about 50 different FRs that were suggested to be of high environmental relevance. Finally, to be able to prioritize between the identified FRs for future screenings, a multicriteria model was developed based on (i) usage, (ii) time trends in the potential of exposure, (iii) environmental detection, and (iv) previous publication lists. From this multicriteria model, the top ten FRs were: TBBPA-BDBPE, DBDPE, BTBPE, TTBNPP, bis(2-ethyl-1-hexyl)tetrabromophthalate (BEH-TEBP), ethylene bis-tetrabromo phtalimide (EBTEBPI), PBDPP, para-TMPP, TPHP, and tri(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCIPP). These FRs are suggested to be prioritized in future screenings.

 • 164.
  Gustavsson, Jakob
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Karlsson, Henrik
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ahrens, Lutz
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Screening of replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD and TBBPA2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify aquatic point sources of flame retardants (FRs) to the Swedish environment. This was done by measuring FR levels in different types of water flows and by estimating daily fluxes of FRs using water flow data. The sampled sites included wastewater treatment plants (WWTPs, n = 5), waste treatment facilities (WTFs, n = 4), airports (n = 5), industries (n = 2), storm water from urban/industrial areas (n = 6), and agriculture (n = 2). Water (n = 42) and particulate (n = 42) samples were collected during February-April 2018 and analyzed for in total 62 target FRs from three different classes: halogenated FRs (HFRs), organophosphorus FRs (OPFRs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs).

  In total, 34 different FRs were detected in at least one sample. The highest number of FRs were detected in a sample from a WTF (Högbytorp, n = 23), followed by Skavsta airport (n = 17), Ärna airport (n = 16), and Ryaverket WWTP (n = 16). The highest average number of detected FRs (± standard deviation) were found for WTFs (n = 15 ± 5), followed by WWTPs (n = 13 ± 3), storm water (n = 11 ± 2), airport (n = 9 ± 6), and industry (n = 5 ± 1). The most frequently detected FR was TDCIPP (78% of all samples), followed by BDE66 (68%), TEHP (57%), TCIPP (57%), and TBOEP (57%).

  Total bulk FR concentrations ranged between <MQL to 130 000 ng L-1. The highest total bulk concentrations were found in the samples from Skavsta airport (130 000 ng L-1), Vivsta …. (11 000 ng L-1), Högbytorp WTF (6 900 ng L-1) and Henriksdal WWTP (4 300-6 600ng L-1). In general, OPFRs contributed the most to the total concentrations with on average 76% of the total bulk concentration followed by HFRs (7%), and PBDEs (6%).

  FR fluxes ranged between <MQL and 1.8 kg day-1. Four sites showed considerably higher total fluxes than the other sites. Out of those, three sites were WWTPs (Henriksdal: 1.2-1.8 kg day-1; Ryaverket: 0.67 kg day-1; Skebäcksverket: 0.18 kg day-1), indicating WWTPs as important pathways of FRs to the Swedish environment. Considering the screening design of this study, all reported concentrations and fluxes should be interpreted with care.

 • 165.
  Gustavsson,, Jakob
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ribéli, Erik
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Wiberg, Karin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Josefsson, Sarah
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Nguyen, Minh Anh
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ahrens, Lutz
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Omanalys av flamskyddsmedel i svenska vattendrag2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Flame retardants (FRs) are used in everyday products such as furniture and electronics to provide fire protection. The intensive use of FRs has led to their wide spread in the environment. Many chemicals have been found to have bioaccumulative, persistent and toxic properties which have led to a ban of some of these FR compounds based on international agreements. For example, Penta- and octa-polybrominated diphenyl ethers (BDEs) have been included in the Stockholm Convention. However, most FRs are not restricted, and in many cases it is not known to which extent they are used or to which degree they are polluting the environment. The aim of this study was to provide a snapshot of the current FR pollution in Swedish rivers and streams. In total, 25 rivers and streams were sampled along the east coast of Sweden from north to south. The sampling was done in October 2013 and results from this pre-study were presented previously (Ahrens et al. 2014). Since then, the analytical method for FRs has been improved, and here we report on the re-analysis of the extracts from the previous study.

  In total 61 (including 7 PBDEs, 35 AFRs, 19 OPFRs), mainly novel FRs, were included in the analytical method. The highest number of FRs was detected in Nyköpingsån (22) and Indalsälven (16). The most frequently detected FRs were Σtris(1,3-dichloroisopropyl) phosphate/tris(2-ethylhexyl) phosphate) (ΣTDCIPP/TEHP, quantified as the sum of both) detected in all 25 samples from north to south, followed by tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP) (detected in 15 samples) and tetrabromobisphenol-A (TBBPA) (detected in 11 samples). The highest FR concentrations were observed in Nyköpingsån, Fyrisån and Indalsälven with ΣFR concentrations of 240, 230 and 140 ng L-1, respectively. It is evident that FR concentrations in general are higher in the south than in the north, likely explained by the higher population density in the south. Daily loads of ΣFRs transported from Swedish rivers into the Baltic Sea were estimated to be in total 15 kg/day. Indalsälven and Nyköpingsån showed highest total daily loads with 5.2 and 4.9 kg/day, respectively. The composition profiles of these two rivers showed a similar pattern with 3,4,5,6-Tetrabromophthalic anhydride (TEBP-Anh, ~30% of the ΣFR), Tetrachlorobisphenol-A (TCBPA, ~23% of the ΣFR) and TBBPA (~30% of the ΣFR) as the major FRs indicating that these are the three main FRs transported into the Baltic Sea from Swedish rivers.

  Since this study only provides a snapshot of current conditions, care needs to be taken in the interpretation of the results. This type of screening study is, however, useful for getting a general idea on pollution levels and revealing of tentative hot spots. For better insight into the pollution situation, another sampling strategy is neded, e.g. covering longer time periods (and different seasons) and using more frequent sampling or time/flow-proportional sampling.

 • 166.
  Hallin, Ann-Katrin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Skog & mark 2010 – om tillståndet i svensk landmiljö2010Report (Other academic)
 • 167.
  Hallstan, Simon
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Grandin, Ulf
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Analyser av resultat från övervakningsprogram fjällvegetation - vägledning samt analys av Åreskutans vegetation 2006-2017.2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör rapportering av ett projekt med syfte att utföra olika analyser

  av vegetationsdata på Åreskutan, från det regionala miljöövervakningsprogrammet

  Fjällvegetation, och beskriva metodiken så analyserna kan upprepas

  när mer data finns tillgängligt för Åreskutan, och för andra fjäll inom övervakningsprogrammet.

  Projektet har utförts av SLU på uppdrag av Länsstyrelsen i

  Jämtlands län, enligt överenskommelse med diarienummer 502-6782-2017 och

  med Tomas Bergström som länsstyrelsens kontaktperson.

 • 168. Hansen, Karin
  et al.
  Pihl Karlsson, Gunilla
  Ferm, Martin
  Karlsson, Per Erik
  Bennet, Cecilia
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Granat, Lennart
  Kronnäs, Veronika
  von Brömssen, Claudia
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Engardt, Magnuz
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Akselsson, Cecilia
  Executive, Universitet, Lunds universitet, LU.
  Simpson, David
  Executive, Universitet, Chalmers, Chalmers tekniska högskola, rymd- och geovetenskap.
  Hellsten, Sofie
  Svensson, Annika
  Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-20112013Report (Other academic)
 • 169.
  Hansson, Katarina
  et al.
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Green, Jeanette
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Olshammar, Mikael
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Brorström-Lundén, Eva
  Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Kreuger, Jenny
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Johansson, Kjell
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Belastning av miljögifter på vatten: Kartläggning av källor till miljögifter2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report compiles information about the load of organic pollutants and metals to surface water. Within this project, 16 substances and substance groups were selected. These substances are listed in the Water Framework Directive and/or in the HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP) and are interesting from both a national and a regional perspective on monitoring.

  In order to give a proposal to a calculation methodology of the emission load of organic pollutants to water, an inventory of available data was performed. The compilation presents the environmental monitoring data and other data sources which may form the basis for emission calculations. A general conclusion is that the data on point sources for organic pollutants are brief in the emission database. With the exception of certain individual organic substances in the EMIR-database, only data on the emission of metals is available. Point sources to surface water are industries, mines, sewage treatment plants, heating plants and small and medium-sized enterprises (SMEs). The diffuse emission sources of pollutants are atmospheric deposition, leachate from landfills, agricultural and forest land, storm water and re-emission from the sediment.

  This report gives a proposal to methodology for quantification of emissions of organic pollutants and metals to surface water. If possible, the calculations should primarily be based on pure emission data. If these are not available the environmental monitoring data may be used in order to calculate the emissions. Screening data and other regional data and results from individual research reports can be used in the absence of other information. In cases where the pure emission data and monitoring data are missing, statistics from product registers may be used as an indicator of trends, or a measure of the diffuse load.

  In this report, we have quantified the load of metals and some organic substances from the atmospheric deposition and from point sources. These results indicate that for the metals the contribution from the atmosphere is greater than emissions from the point sources, but it is also important to point out that the results are partly based on uncertain data. For the organic substances the diffuse emissions are also considered as important as a source to surface waters.

  In order to be able to perform better emission estimates, further improvement of the methodology should be done. Furthermore, access to better data is also required.

 • 170.
  Hedström Ringvall, Anna
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Övervakning av fjällvegetation: Utvärdering av delprogrammets inventeringsdesign2011Report (Other academic)
 • 171.
  Heiskanen, Janne
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Nilsson, Björn
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Mäki, Ann-Helen
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Allard, Anna
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Moen, Jon
  Executive, Universitet, Umeå universitet, UmU.
  Holm, Sören
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Sundquist, Sture
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Olsson, Håkan
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Aerial photo interpretation for change detection of treeline ecotones in the Swedish mountains2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  It is expected that the ongoing climate change will have a strong influence on the Earth’s vegetation and cause the advancement of treelines towards the poles and up to higher elevations. In the Swedish mountains, changes in the positions of alpine treelines have already been reported, and major changes due to changing climate are predicted for the near future. Remote sensing techniques have considerable potential to improve the monitoring of spatially complex treeline ecotones, which are likely to show site dependent responses to changing climate. Aerial photos provide the longest temporal record of remote sensing data for studying the historical treeline changes. High spatial resolution and the possibility of interpreting photos in three-dimensions are the main strengths of aerial photos. The National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) is a nationwide environmental monitoring program, which provides sampling infrastructure for monitoring treelines over the Swedish mountains using high spatial resolution remote sensing data.

 • 172.
  Hilding-, Tuija
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Blicharska, Malgorzata
  Executive, Universitet, Uppsala University.
  Ekosystemtjänster i praktiken: Erfarenheter av att praktiskt använda begreppet ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande i Sverige och en exempelsamling2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Står du inför utmaningen att börja arbeta med ekosystemtjänster i din myndighet, organisation eller företag? Eller har du redan påbörjat arbetet och behöver lära hur andra har gjort för att komma vidare? Då kan du ta del av erfarenheter i denna rapport.

  Här presenteras resultaten av arbeten med ekosystemtjänster. Detta kompletteras med en intervjustudie så att du ska kunna ta del av personliga reflektioner som du kan komma att känna igen dig i och förhoppningsvis kommer hämta inspiration ur när du tar nästa steg i din analys av ekosystemtjänster.

  Naturvårdsverkets ambition är att rapporten inspirerar fler att börja förhålla sig till och räkna med ekosystemtjänster när planer, strategier och beslut ska tas. Rapporten är framtagen av professor Tuija Hilding-Rydevik, och forskare Malgorzata Blicharska, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Författarna svarar själva för rapportens innehåll.

 • 173.
  Holmberg, Helena
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Kreuger, Jenny
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Kylin, Henrik
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Ulén, Barbro
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002: Årsrapport till det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark, delprogram pesticider2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom ramen för det nationella programmet för miljöövervakning av jordbruksmark har under 2002förekomsten av bekämpningsmedel undersökts i jordbruksbäckar från fyra typområden (dvs. småjordbruksdominerade avrinningsområden), i grundvatten från ett typområde, i två åar och i nederbördfrån en lokal.Varje vattenprov har analyserats på mellan 66 och 78 enskilda substanser (totalt 9 735 enskildamätningar). Av dessa var 56 substanser registrerade för försäljning i Sverige under 2002 och utgjordeca 90% av den totala försäljningen av ogräs-, svamp- och insektsmedel inom jordbruk och trädgård.De övriga substanserna som analyserades har antingen varit registrerade tidigare, men är fortfarandevanligt förekommande i svenska vatten och/eller finns upptagna som prioriterat ämne inom EU:sRamdirektiv för vatten. Några substanser är också nedbrytningsprodukter till vanligt förekommandeogräsmedel.

 • 174.
  Hylander, Kristoffer
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Esseen, Per-Anders
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Lavkompendium för NationellInventering av Landskapet i Sverige (NILS)2004Report (Other academic)
 • 175.
  Hörnfelt, Birger
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vilt, fisk och miljö.
  Long-term decline in numbers of cyclic voles in boreal Sweden: analysis and presentation of hypotheses2004Report (Other academic)
 • 176.
  Jansson, Gunnar
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Årsrapport för projekt finansierat av Viltvårdsfonden / Naturvårdsverket: Människa och vildsvin – förvaltningsverktyg för svenska populationer2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2011 the project continued the work from previous years, as well as initiated studies on other aspects of wild boars and their management in Sweden. Studied topics mainly concern; census/monitoring methods – general ecology and behaviour in relation to disturbance – survey of damages to agricultural crops, including economic assessments – genetics and potential applicability of DNA-techniques in management.

  Following previous evaluations of different methods to obtain population estimates or indices, a more detailled comparison between Simultaneous observations and Camera traps was made based on GPS-collared wild boar. Observers and cameras at 0,5-1 sites/100 ha (attractive sites, here supplemental feeding stations) in suitable time periods and during winter season, are expected to catch 50 and 25% respectively of the local population. Simultaneous observations noted 2,5-3,5 more animals than cameras, and that relationship was stable among seasons.

  The mean value for yearly home-ranges of eight sows, in an area with extensive supplemental feeding, was 1250 ha. The corresponding home-range of one boar (male), with few feeding stations available, was 6840 ha. The sows used much larger areas in the summer season than in autumn-winter, when their movements were more related to the feeding stations.

  The effects of a direct disturbance (here culling of one piglet) on wild boar groups visiting crop fields, was studied by the movements of GPS-collared sows before and after the incidence. Fields that were visited almost every night by three of these sows (in total 12 visits) during the week before the disturbance, only got three visits in the week thereafter. This indicates that such disturbance measures may keep wild boar groups away from sensitive crop fields for up to one week, although the method is rather time consuming and preclude quite an effort.

  The project repeated a survey of crop damages on 46 fields at Mörkö (dense wild boar population), with similar results as the year before. Varying between crop types (wheat, barley and oats), 2-3% of the fields was not possible to harvest due to wild boar damages. That corresponded to economic losses of 70-250 SEK/ha. A questionnaire among farmers in four counties, combined with field controls by County board staff, showed very similar estimates of the damages (number and extent) on the fields owned by the former group. Most of the examined estates, suffered reduced profits of 5-15 000 SEK that season due to wild boar damages.

  During 2011, 170 wild boar samples of varying types were analysed in the genetic laboratory at Grimsö wildlife research station. DNA of sufficient quality for separating samples to the level of individuals may readily be obtained from tissue and hair samples, whereas feces rarely generated useful DNA material. DNA-analyses of suitable samples may be used to estimate local population size by the "catch – recatch" method. We used that method to estimate the limited wild boar population close to Grimsö. The study resulted in an estimate of ca 25 wild boar, which is somewhat lower than estimates based on other data of 40-45 animals. We also analysed the kinship among individuals in three different areas, and typical differences were found both within and between populations. Thus, this method could for example be used to describe dispersal patterns and the origin of or relatedness between populations.

  In 2011, a considerable amount of time was allocated to communicating project results. Mainly as talks to stakeholders and managers, lectures to County boards staff and students, but also contacts and interviews for national media and publishing popular science and reports.

 • 177.
  Jansson, Gunnar
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Övervakningssystem förskogens fåglar – uppföljning av naturvårdsarbetet2001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Summary

  Conservation strategies aimed to sustain or increase forest biodiversity, need to be monitored

  and assessed repeatedly in order to ensure their effectiveness. The importance of evaluation

  systems within the management was stressed in the recent Swedish governmental

  policy (2000/01:130) on land-use and forestry. Such systems for assessment are, however,

  not established in Sweden.

  At present, birds are not effectively utilized in conservation and forestry assessments.

  Birds are suitable for use because, for example, their habitat requirements are often relatively

  well understood, they are relatively easy surveyed and the bird species assemblage

  often mirror other biodiversity in an area. Recent studies have also pointed out that some

  common species display decreasing populations the last decade. Still, however, forest

  birds are not in focus in any nation wide monitoring or assessment system.

  WWF initiated this project to define an assessment system that relates forest landscape

  characteristics to the diversity of forest birds. That is, analyses of the effects of conservation

  efforts over time and monitoring of bird populations, combined in a single system

  applicable in forest management.

  During 2001 the project tested fieldwork, in two forest landscapes (850 and 3000 ha

  surveyed), handling of data and analyses according to the suggested system. The results

  in the study areas were concordant with documented ecological relationships and the field

  staff reported no practical or conceptual difficulties included in the method. Thus, the

  system is applicable practically and reflects bird-habitat relationships in forest landscapes

  properly.

  This report presents methods for the fieldwork, the focused species pool, the forest data

  and the analyses for the monitoring system, designed for assessments of landscape management

  in relation to the resident forest bird fauna over time. The suggested analyses may

  serve as tools for evaluations of whether the management and conservation strategies are

  sufficient for sustainable forest bird populations.

  The fieldwork of this system may seem work intensive, and one may want rapid replies

  on whether the management is on the right track or not. However, there are no shortcuts to

  reliable answers regarding long-term effects of the management. Therefore, the sooner

  evaluation systems are applied the better. This system could improve forest landscape

  management and support to the fill the need for such systems in Sweden.

 • 178.
  Jeuthe, Henrik
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Spange, david
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Östby, David
  Swedish Environmental Protection Agency. Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Södermanlands län. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Mal i Båven 2017 – Inventeringsstudier i lekområden2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Fram till 1800-talets mitt var malen (Silurus glanis) allmänt förekom-mande i Sverige, men idag är utbredningen begränsad till ett fåtal vat-ten i sydöstra delarna av landet. Malen är rödlistad som sårbar, och 21 november 2017 fastställdes ett nytt åtgärdsprogram för arten. Ett av de huvudsakliga hoten som listas är brist på reproduktionsområden. För att kunna åtgärda detta måste kunskap finnas kring malens exakta preferenser för lekplatser, d.v.s. vilka typer av miljöer som måste skyddas och utvecklas. Det är även så att dagens inventerings-metodik och därmed beståndsuppskattningar är bristfälliga.

  Den föreliggande rapporten presenterar arbetet som utförts av SLU Aqua inom två projekt riktat mot mal i nordvästra Båven. Fokus låg på att öka förståelsen kring malens reproduktionsbiologi men omfat-tade även tester av nya inventeringsmetoder. Vuxna malars rörelse-mönster och beteende kartlades med hjälp av radiotelemetri och sonarkamera (ARIS). Försök gjordes även att fånga in malyngel med elfiskebåt för att ta reda på var och i vilken omfattning lek och yngel-produktion skett under den gångna säsongen (2017).

  Projekten omfattar även två studentarbeten som i skrivande stund ännu är under arbete. Denna rapport innehåller därför endast utdrag ur resultaten från fältstudien. För detaljerade resultat hänvisas till respektive stu-dentarbete som ska finnas tillgängliga januari 2018.

  Radiopejling av märkta individer visade att huvuddelen av tiden spenderades under eller i närheten av gungflyn. En del aktivitet regi-strerades även ute på öppet vatten. Ett stort antal malar (ett hundratal) i storleksordningen 0,5–2 meter kunde lokaliseras och studeras i Kvarnsjön, Lillsjön och Hornsundssjön med hjälp av ARIS. ARIS vi-sade därmed stor potential för att användas som ett nytt verktyg för inventering av vuxna malar. Den absoluta majoriteten av malarna hit-tades under gungflyn. Ofta fanns många malar samlade på samma ställe. Som mest kunde ett 20-tal malar observeras längs en gungfly-sträcka på ca 30 meter.

  Ingen lek eller yngelproduktion kunde påvisas under reproduktions-säsongen år 2017, vare sig genom direkt observation av lek eller fynd av årsyngel. Malarnas beteende under gungflyn kunde framgångsrikt studeras med ARIS, men inget beteende som direkt kan kopplas till

  lek observerades. Ingen mal, oavsett storlek, fångades vid båtelfisket. Anledningen till malynglens frånvaro är ännu oklar. Det kan vara så att reproduktionen misslyckades detta år. Det kan också handla om bris-ter i inventeringsmetodiken. Klart är att det kvarstår många fråge-tecken kring malens reproduktion och arbetet med att räta ut dessa fortsätter.

 • 179.
  Johansson, Göran
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Gustafson, Arne
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2001/02 samt en långtidsöversikt2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelseruppställt klara miljömål för acceptabel inverkan på vattensystemen orsakade av bl. a. växtochanimalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförlusterfrån jordbruksmark till vattensystemen har upprättats (Jordbruksverket, 2000).Genom miljöövervakning kontrolleras graden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningeninteragerar med forskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följajordbrukets förändrade odlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnandevattnet från jordbruksmarken.

 • 180.
  Johansson, Göran
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Gustafson, Arne
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2007/08 samt en långtidsöversikt2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the programme "Observation fields on arable land" is to monitor the influence of agricultural cultivation on the quality of surface water and groundwater within selected fields. At present it consists of thirteen fields. These have measuring devices for registration of discharge and are parts of the farmer’s regular operations. The fields (4-34 ha) cover various soil types, and cropping and fertiliser regimes.

  In the agro-hydrological year 2007/08 eight fields had higher and five fields had lower precipitation compared to normal. Three fields had much higher discharge (157-163 %) compared to the long-term value. The concentrations of the major ions in the drainage and groundwater were in general representative in relation to the long-term values for all fields.

  The leaching of nitrogen and phosphorus were in general with some exceptions also representative in relation to actual cropping sequence and hydrological conditions. However at one field the leaching of nitrogen was much higher than the long-term value. The main reasons seem to be high mineral nitrogen level in the soil profile after ploughing of ley (March-07) followed by substantial summer discharge (June-July).

  Nitrate nitrogen in groundwater was at all sites lower than the limit value for the nitrate directive.

 • 181.
  Johansson, Göran
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Ulén, Barbro
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Observationsfält på åkermark: Avrinning och växtnäringsförluster för de agrohydrologiska åren 1999/00 och 2000/01 samt en långtidsöversikt2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhället har såväl på ett nationellt plan som genom internationella överenskommelseruppställt klara miljömål för acceptabel inverkan på vattensystemen orsakade av bl. a. växtochanimalieproduktionen. Sektorsmål och åtgärdsprogram för reduktion av växtnäringsförlusterfrån jordbruk har upprättats (Jordbruksverket, 2000). Genom miljöövervakning kontrollerasgraden av måluppfyllelse, samtidigt som övervakningen interagerar medforskningen. Observationsfält på åkermark är en metod för att följa jordbrukets förändradeodlingsåtgärder och hur detta inverkar på kvalitén på det avrinnande vattnet frånjordbruksmarken.

 • 182.
  Johansson, Maria
  et al.
  Executive, Universitet, Lunds universitet, LU.
  Flykt, Anders
  Mittuniversitetet, Östersund.
  Hallgren, Lars
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Montgomery, Emily
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Frank, Jens
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Støen, Ole-Gunnar
  NINA, Norge.
  Informationsmöten baserade på psykologiska principer för att möta människors rädsla för björn2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ökande rovdjurspopulationer innebär att fler människor kommer att beröras av de stora rovdjurens närvaro. Detta skapar hos en del människor oro och rädsla. Rovdjursförvaltningen behöver hitta olika vägar för att svara på allmänhetens oro. Syftet med föreliggande projekt var att utvärdera hur informationsmöten utformade enligt psykologiska principer inverkar på allmänhetens rädsla för att möta björn i naturen.

  Nittiosju personer (18-81 år, medelålder 54 år, 75% kvinnor, 25% män) boende i områden med björn deltog i studien, varav 69 personer också deltog i en uppföljning. Fyra informationsmötena genomfördes i samarbete med Rovdjurscentret De5Stora i Järvsö. Deltagarna besvarade frågeformulär vid ankomsten till informationsmötet, direkt efter mötet samt sex månader senare. En mindre grupp deltagare genomförde experimentella uppgifter före och efter mötet. En utomstående observatör studerade föredragshållarnas meta-kommunikation under informationsmötena.

  Studien visar att det är relevant att bjuda in till informationsmöten när allmänheten uttrycker oro för att möta björn i skogen. Ett möte kan bidra till minskad självrapporterad rädsla bland människor som är motiverade att delta. Effekter kunde påvisas för möten med samma innehåll och upplägg, men med två olika erfarna föredragshållare med personlig erfarenhet av björnmöten. Effekten bestod för de flesta deltagarna över tid.

  Om information ska kunna minska rädslan är det centralt att informationens innehåll och interaktionen mellan föredragshållare och deltagare kan förändra tolkningen av vad ett eventuellt möte med björn innebär. Ett ensidigt fokus på att ge ökad faktakunskap är inadekvat. Valet av information bör utgå från en förståelse av psykologiska faktorer som är centrala för oro och rädsla såsom upplevd sårbarhet och social tillit samt lyhördhet för deltagarnas behov. Den sociala situationen under mötet bör karaktäriseras av en interaktion mellan föredragshållare och deltagare som skapar en tillitsfull och trygg stämning.

 • 183.
  Johnson, Richard K.
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Goedkoop, Willem
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Willén, Eva
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Larsson, Daniel
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Typanpassning av referenssjöar och vattendrag: Kritisk granskning av biologiska kvalitetsfaktorer med bedömningsgrunder2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I projektet har vi testat om de nationella och i viss mån regionala (beroende på tillgänglighet påkvalitetssäkrade biologiska data) referenssjöarna och referensvattendragen utgör "referenser" för denvattentyp de tillhör (enligt nordisk och svensk typologi) med avseende på kvalitetselementenbottenfauna, växtplankton och makrofyter.

 • 184.
  Johnsson, Holger
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Larsson, Martin
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Brandt, Maja
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Pers, Lotta
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Rosberg, Jörgen
  Executive, Myndigheter, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
  Framtagning av nytt fosforberäkningssätt för beräkningssystem för diffus belastning, retention och tillförsel till havet för PLC5 rapporteringen 20072006Report (Other academic)
 • 185.
  Jonason, Dennis
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Monitoring of butterflies within a landscape context2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Monitoring of butterflies is most often only directed towards the grassland fauna.

  Species associated with other vegetation types, as well as the impact of the surrounding landscape, often become neglected. The aim with this study was, in contrast, to perform a novel landscape-based monitoring method for butterflies in diverse vegetation types and more specifically (i) evaluate the impact of environmental variables on butterfly abundance, (ii) compare the distribution of butterflies in different vegetation types and (iii) analyse and improve the monitoring method. Eight randomly placed study sites (750 m x 750 m) located in south eastern Sweden were used. The vegetation composition inside the squares had been assessed using aerial photos. Tree cover had largest impact on butterfly abundance with a negative linear relationship between abundance and increasing tree cover. Clear-cuts were the vegetation type harbouring the overall highest abundance and diversity of butterflies. In semi-natural grasslands, where the nationally-based monitoring of butterflies in Sweden currently is being performed, only 42% of the species were found, indicating a bias directed towards only a part of the species pool.

  The novel kind of monitoring presented here, using a landscape context, can, if performed regularly, increase our knowledge of how structural changes at landscape level affect butterflies and thereby improve the conservation efforts.

  Keywords: conservation, semi-natural grasslands, landscape perspective, Lepidoptera, rarefaction, vegetation type.

 • 186.
  Jonasson, Dennis
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Monitoring of butterflies within a landscape context2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Monitoring of butterflies is most often only directed towards the grassland fauna.Species associated with other vegetation types, as well as the impact of the surroundinglandscape, often become neglected. The aim with this study was, in contrast, toperform a novel landscape-based monitoring method for butterflies in diversevegetation types and more specifically(i) evaluate the impact of environmental variables on butterfly abundance, (ii) comparethe distribution of butterflies in different vegetation types and (iii) analyse and improvethe monitoring method. Eight randomly placed study sites (750 m x 750 m) located insouth eastern Sweden were used. The vegetation composition inside the squares hadbeen assessed using aerial photos. Tree cover had largest impact on butterflyabundance with a negative linear relationship between abundance and increasing treecover. Clear-cuts were the vegetation type harbouring the overall highest abundanceand diversity of butterflies. In semi-natural grasslands, where the nationally-basedmonitoring of butterflies in Sweden currently is being performed, only 42% of thespecies were found, indicating a bias directed towards only a part of the species pool.The novel kind of monitoring presented here, using a landscape context, can, ifperformed regularly, increase our knowledge of how structural changes at landscapelevel affect butterflies and thereby improve the conservation efforts.Keywords: conservation, semi-natural grasslands, landscape perspective, Lepidoptera,rarefaction, vegetation type.

 • 187.
  Jönsson, Mari
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ruete, Alejandro
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Gunnarsson, Urban
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Dalarnas län.
  Kellner, Olle
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Snäll, Tord
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Övervakning av värdefulla skogsbiotoper: en utvärdering av extensivmetoden efter 10 år2015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Mellan åren 2009-2011 genomfördes de första återinven­teringarna av de 19 nyckelbiotoper, 17 naturreservat och fyra äldre produktionsskogar i Dalarnas och Gävleborgs län som inventerades tio år tidigare 1998-2002 inom över­vakningsprogrammet ”Extensiv övervakning av biotopers innehåll med inriktning mot biologisk mångfald” (Exten­sivmetoden). I den här rappor­ten redovisas tillståndet vid återinventeringarna 2009- 2011 samt metodens effektivitet för övervakning och uppföljning av biologisk mångfald i dessa naturreservat, nyckelbiotoper och produktionsbestånd. Den ursprungliga tanken med Extensivmetoden är att inventeringarna ska upprepas vart tionde år för en viss grupp av objekt. Syftet här har varit att svara på (1) vilka förändringar som har skett för enskilda objekt samt en viss grupp av objekt för olika skogliga variabler, indikatorarter och vanliga ved­svampar, (2) hur små/stora genomsnittliga förändringar som kan avläsas med statistisk signifikans för enskilda objekt och en grupp av objekt och (3) vilka förändringar som har skett under 10-årsperioden i de skyddade områ­dena respektive nyckelbiotoperna jämfört med de äldre produktionsbestånden och ”vanlig” skogsmark baserat på riksskogstaxeringens data?

  Resultaten visade att mängden substrat, antalet fö­rekomster av indikatorarter och enskilda arter varierar mer än vad som kan förväntas av slumpen mellan olika grupper av inventeringsobjekt. Reservaten var generellt mer strukturellt mångfaldiga och artrika än produktionsbestånden, med mer lövträd, död ved av olika slag och fynd av indikatorarter per hektar. Nyckelbiotoper intog en mellanposition och hade lägre volym av död ved per hektar än naturreservaten. Medelfrekvensen indikatorar­ter och vanliga vedsvampar var i genomsnitt högre per hektar i naturreservat jämfört med nyckelbiotoper. Lägre medelfrekvenser av vanliga vedsvampar i nyckelbioto­perna kunde till stor del förklaras av en högre frekvens av fnöskticka F. fomentarius i reservaten.

  Ingen förändring kunde statistiskt säkerställas för någon av de studerade skogliga variablerna, artgrupperna eller arterna i reservaten eller nyckelbiotoperna efter 10 år. Artrikedomen av indikatorarter förblev också opåver­kad över tidsperioden. Detta betyder att både skyddade naturreservat och frivilligt avsatta nyckelbiotoper hade upprätthållit en mångfald av skogliga strukturer och arter under den angivna tidsperioden. Den här rapporten är därmed den första empiriska studien som visar att artrikedomen och frekvensen av skogliga indikatorarter och vanliga vedsvampar var oförändrad över tid inom både reservat och nyckelbiotoper. Det är dock viktigt att komma ihåg att styrkeanalyserna påvisade att storleken på förändringarna som kunde påvisas med en god statistisk styrka på ca 80 % varierade för den undersökta varia­beln och objektkategorin. Ett urval av 17 naturreservat var tillräckligt för att upptäcka relevanta förändringar på 25-35 % (motsvarande rödlistkategorin sårbar) av den ursprungliga genomsnittliga frekvensen av indikatorarter och vanliga vedsvampar, samt individuellt vanliga svam­par som fnöskticka och klibbticka, med 80 % statistisk styrka. Den statistiska styrkan för att upptäcka liknande förändringar från ett urval av 19 nyckelbiotoper var en­dast 20-40 %. Extensivmetoden hade en sämre precision och styrka för att följa upp förändringar för enskilda arter, speciellt för hänglavar i cirkelprovytor och mer ovanliga arter i bältessegment.

  Vår bedömning är att Extensivmetoden skulle kunna få en betydande roll för miljöövervakning av värdefulla skogsbiotoper i Sverige. Upprepbarheten är god och det finns i dagsläget väldigt få etablerade miljöövervakningsprogram i skyddsvärda skogar där upprepbarheten har utvärderats på ett liknande långsiktigt sätt. Bristen på långsiktiga övervakningsdata gör det svårt att bedöma Extensivmetodens effektivitet och betydelse i förhållande till annan miljöövervakning. En samordnad och jämförbar nationell och regional långsiktig miljöövervakning av miljökänsliga och viktiga artgrupper som lövträdslevande epifyter och vedlevande svampar saknas för olika skogs­biotoper, men är av stor betydelse för förståelsen av dessa biotopers naturvårdsnytta under framtida skötsel, förvalt­ning och klimat.

 • 188.
  Kahlert, Maria
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Blekinge län.
  Framtagande av gemensamt delprogram ”Kiselalger i vattendrag”: Underlag för utformning av övervakningsprogram och verifiering av kiselalgsindex2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  -

 • 189.
  Kahlert, Maria
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Blekinge län.
  Jämförande test av kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer för närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Data från 321 enskilda vattendrag med information om vattenkemi, kiselalger och bottenfauna sammanställdes och analyserades för att jämföra kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer på närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen. Vad gäller surhet gav kiselalgsindexet en mer precis och pålitlig överrensstämmelse med uppmätta pH-halter (både årsmedel och lägsta pH under året) än bottenfaunaindexen. Kiselalgsindexet hade även en lägre mellanårsvariation som var starkare kopplad till variationen i pH. Vi fann inga regionala skillnader i bedömningen av surhet med något av indexen. Vad gäller bedömningen av närsalter var skillnaderna mellan de jämförda indexen mindre men kiselalgerna svarade i allmänhet något bättre mot de uppmätta halterna av närsalter än bottenfaunaindexen. Vid en jämförelse av bedömning av ekologisk status för vattendrag som klassats med båda bedömningsgrunderna ger bottenfaunan i genomsnitt en högre status än kiselalgerna, särskilt i södra Sverige. Kiselalgernas bedömning av ekologisk status korrelerade bättre än bottenfaunan med statusklassning av näringsämnen (totalfosfor) i vattendrag . Vi konstaterar att skillnaderna i bedömning av ekologisk status med avseende på näring behöver undersökas vidare men att för miljömålsuppföljningens syfte att hitta en väl fungerande och kostnadseffektiv biologisk indikator på vattenkemiska variabler som surhet och närsaltshalt så verkar kiselalger bättre lämpade än bottenfauna.

 • 190.
  Kahlert, Maria
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västernorrland. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Kiselalger i Västernorrland 2009/2010 Undersökning av kiselalger inom den regionala miljöövervakningen 102011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis så visar kiselalgsfloran i de undersökta vattendragen i Västernorrlands län att närsaltshalten i dessa vatten är lågt och den ekologiska statusklassen överlag är hög, inga förändringar i dessa avseenden fanns mellan 2009 och 2010. Angående surhet så visar kiselalgsmetoden att Viksbäcken har mycket surt vatten båda åren och är troligtvis antropogen försurat. Kiselalgsfloran i Kläppsjöbäcken och Kniptjärnsbäcken visar en tendens till surare vatten 2010 än 2009 vilket innebär att de under 2010 uppvisar en liten risk för försurning. Malmån uppvisar denna risk bara under 2009. Viksbäcken, som har undersökts tidigare, verkar ha blivit surare än 2006. De vanligaste kiselalgstaxa räknat till antal räknade skal var

  Achnanthidium minutissimum grupp II (medelbredd 2,2-2,8μm), Fragilaria gracilis Østrup och Eunotia exigua (Brebisson ex Kützing) Rabenhorst. F. gracilis hörde också, tillsammans med Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing och Gomphonema exilissimum (Grun.) Lange-Bertalot & Reichardt, till de mest frekventa kiselalgstaxa som förekom i nästan alla prover förutom en. Alla dessa taxa indikerar närsaltsfattiga vatten, E. exigua och T. flocculosa även sura förhållanden. Alla tillhör också de vanliga taxa för hela Sverige.

 • 191.
  Kahlert, Maria
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö. Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Blekinge län.
  Kiselalgsundersökning i Blekinge län 20102011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattningsvis så visar kiselalgsfloran i de undersökta vattendragen i Blekinge län att närsaltshalten i dessa vatten är något högre än i oligotrofa vattendrag, men den ekologiskastatusklassen ligger fortfarande mellan hög och god status förutom i Mörrumsån Johannesfors, där den ligger mellan god och måttlig status. Angående surhet så visar kiselalgsmetoden att alla lokaler har nära neutrala eller alkaliska förhållanden förutom Lyckebyån Kättilsmåla nedströms Lillåns tillflöde och Ronnebyån nedströms Kallinge som har något surare förhållanden mellan måttligt surt och nära neutralt. De vanligaste kiselalgstaxa räknat till antal räknade skal var

  Achnanthidium minutissimum grupp II (medelbredd 2,2-2,8μm), Achnanthidium minutissimum grupp III (medelbredd > 2,8μm),

  Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen och Karayevia oblongella M.

  Aboal. Om man istället definierar en vanlig kiselalgstaxon som en som förekommer i alla undersökta prover så var de tre andra taxa som kom först:

  Fragilaria gracilis Østrup,

  Psammothidium abundans

  Bukhtiyarova och Aulacoseira pseudodistans Lange-Bertalot

  'manuskriptnamen', men de förkom inte med så hög dominans som de förut nämnda. Några av de vanliga taxa indikerar närsaltsfattiga vatten, andra något högre närsaltshalter. Några av de vanliga taxa föredrar neutrala förhållanden, andra mera sura. Alla tillhör också vanliga taxa för hela Sverige.

   

 • 192.
  Kahlert, Maria
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Utveckling av en miljögiftsindikator – kiselalger i rinnande vatten2012Report (Other academic)
 • 193.
  Kahlert, Maria
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Jarlman, Amelie
  Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys inom den nationella miljöövervakningen 20062006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Båda kiselalgsindexen, IPS och ACID, fungerar väl och ger ett integrerat mått på vattenkemin under 12 månader innan provtagning. Enligt IPS-värdet hamnar de flesta vattendragen i denna undersökning i klass 1 (hög status). Undantag är Forsmarksån, Loån, Skärån, Passdalsån och Verkaån, som tillhör klass 2 (god status), samt Sagån, Kagghamraån och Ö. Anråsälven där indexresultatet motsvarar klass 3 (måttlig status). En granskning av tillgängliga data visar att nästan alla vattendrag ligger i samma påverkansklass som tidigare. Endast i Sagån verkar vattenkvaliteten ha försämrats. ACID återspeglar väl pH-medelvärdet 12 månader före provtagningen. När ACID faller lägre ut än uppmätt pH-medelvärde, såsom i Mälskarbäcken och Björnbackån, beror det på att ACID visar förekomsten av surstötar, vilka inte direkt syns i pH-årsmedelvärdet. Provtagningslokalen för vattenkemi i Rattån visade sig inte vara densamma som för kiselalgsprovtagningen, vilket kommer att åtgärdas. Alla vattendragslokaler bedömdes vara lämpliga för provtagning av kiselalger, bottenfauna och fisk.

 • 194.
  Kahlert, Maria
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Pansar, Joakim
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Stockholm.
  Kiselalger i vattendrag: Utvärdering av det gemensamma delprogrammet2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten redovisar den andra gemensamma utvärderingen av regional och nationell miljöövervakning inom det gemensamma delprogrammet ・Kiselalger i vattendrag.

  Den nationella provtagningen har fokus på vatten med hög status (Delprogram Trendvattendrag) och försurning (Delprogram IKEU). Därför fattas bland annat lokaler med måttlig status eller sämre och vattendrag med högt pH. Sammanlagt provtas drygt 90 vattendrag i dessa program, vilket innebär att inte alla vattendragstyper är väl representerade. De regionala programmen kompletterar med många fler vattendrag som har en ganska bra geografisk spridning i framförallt södra Sverige. Tyvärr fattas fjällregionen fortfarande helt i båda programmen. De regionala programmen kompletterar framförallt med lokaler med låg humushalt i regionerna 2-6, med hög alkalinitet i regionerna 4-6, med vatten som har god och måttlig ekologisk status samt med neutrala och alkaliska vatten (se figur 3 för regionindelning). För att kunna följa även starkt förorenade vattendrag bör även fler vatten med dålig eller otillfredsställande status ingå i det gemensamma delprogrammet

  Utvärderingen av de nationella programmen visar att Sveriges kiselalgsindex ACID och IPS uppvisar signifikanta trender i vattendrag med trender för surhet respektive totalfosfor. Det gäller även när dessa trender är svaga. Sambandet mellan index och påverkanstrender är lägre för de regionala programmen med sin glesare provtagning men fortfarande tydlig och signifikant för ACID. För IPS är variationen dock så stor i de regionala programmen att sambandet försvinner i bruset av variationen. Det har tidigare beräknats att variationskoefficienten för IPS i genomsnitt är 2,4 % och standardavvikelsen 0,37. Samtidigt har det visats att variationen är större i näringsrika (totalfosfor > 25 μg P/l) vattendrag ä i näingsfattiga. Det innebä att man i genomsnitt måte ha lägre tidsserier eller täare provtagning i måga av de regionala programmen med sina näingsrika vattendrag fö att upptäka en varaktig signifikant (signifikansnivåp=0,01) fösäring frå god till måtlig status med 80 % sannolikhet (Kahlert 2011). Eftersom de flesta regionala program istälet har glesare provtagning ä i det nationella programmet måte man räna med störe variationer och att föädringar kommer att upptäkas senare. Öerlag speglar de svenska kiselalgsindex korrekt att varken pH eller TP i de undersöta vattendragen uppvisar nåra störe föädringar öer de senaste tio åen.

 • 195.
  Karlsson, Erik
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Ericson, Ylva
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Stockholm. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, vatten och miljö.
  Faktablad - Resultat från övervakning av kustfisk 2016:1: Lagna (Egentliga Östersjön) 2002-20152016Report (Other academic)
 • 196.
  Karlsson, Martin
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Gävleborg. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Kustfiskövervakning i Bottniska viken, 2011 Långvindsfjärden 2002-20112012Report (Other academic)
 • 197.
  Karltun, Erik
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Jacobson, Anders
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Lennartsson, Tommy
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Inlagring av koli betesmark2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges klimatrapportering till FN anger en betydligt lägre ackumulering av kol i

  naturbetesmarker (i genomsnitt 61 kg C/ha och år för perioden 1990–2006; endast

  inlagring i mark) än vad som har rapporterats för gräsmarker i internationell litteratur (i

  storleksordningen mer än 1 000 kg C/ha och år; endast inlagring i mark). Eftersom

  kolinlagring är en viktig men svårbestämd variabel vid bedömningen av betesdriftens

  miljöpåverkan är det angeläget att verifiera de skattningar av markkolsförändringar som

  ligger till grund för klimatrapporteringen. Ur naturvårdssynpunkt finns det vidare

  särskilda skäl att utreda om det finns några samband mellan biodiversitet och

  kolinlagring.

  En så kallad massbalansmetod användes för att verifiera klimatrapporteringen.

  Kolinlagringen skattades genom att först räkna ut hur mycket kväve som binds in i

  marken och därefter multiplicera mängden kväve med markens C/N-kvot. Mängden

  ackumulerat kväve räknades ut med hjälp av uppgifter om kvävedeposition, upptag av

  kväve i biomassa och utlakning av kväve från naturbetesmark. Indata hämtades från

  riksinventeringen av skog (riksskogstaxeringen och markinventeringen) och andra

  miljöövervakningsdatabaser. För perioden 1990–2006 skattades markkolsinlagringen i

  naturbetesmarker till i genomsnitt 30 kg kol per hektar och år. Tio års ackumulering

  motsvarar i storleksordning en procent av den totala markkolspoolen. Den årliga

  inlagringen motsvarar mindre än fem procent av de årliga växthusgasutsläppen från den

  svenska djurhållningen. Den låga ackumuleringen av kol i svenska naturbetesmarker

  kan förklaras med att naturbetesmarkerna i huvudsak sköts extensivt utan att gödslas.

  Klimatkompensationen blir drygt tio procent om även biomassaökningen i träd och

  buskar tas med i beräkningarna.

  Data från riksskogstaxeringens vegetationsinventering användes för att klassa

  betesmarkerna utifrån hävdstatus och artmångfald. Det fanns inga statistiskt signifikanta

  skillnader i kolmängd mellan provytor med höga indikatorvärden för hävd jämfört med

  ytor med lägre hävdklassificering. Det fanns inte heller några statistiskt signifikanta

  skillnader i mängden markkol mellan ytor med få arter och ytor med många arter.

  En kategori betesmarker som faller utanför denna studie är åkermark som relativt sent

  övergått till permanent bete. Det är troligt att dessa marker är mer effektiva på att lagra

  in kol på grund av bättre näringsstatus och högre produktion.

 • 198.
  Karltun, Erik
  et al.
  Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, mark och miljö.
  Jacobson, Anders
  Lennartsson, Tommy
  Executive, Forskningsinstitut, Centrum för biologisk mångfald, CBM.
  Inlagring av koli betesmark2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges klimatrapportering till FN anger en betydligt lägre ackumulering av kol i

  naturbetesmarker (i genomsnitt 61 kg C/ha och år för perioden 1990–2006; endast

  inlagring i mark) än vad som har rapporterats för gräsmarker i internationell litteratur (i

  storleksordningen mer än 1 000 kg C/ha och år; endast inlagring i mark). Eftersom

  kolinlagring är en viktig men svårbestämd variabel vid bedömningen av betesdriftens

  miljöpåverkan är det angeläget att verifiera de skattningar av markkolsförändringar som

  ligger till grund för klimatrapporteringen. Ur naturvårdssynpunkt finns det vidare

  särskilda skäl att utreda om det finns några samband mellan biodiversitet och

  kolinlagring.

  En så kallad massbalansmetod användes för att verifiera klimatrapporteringen.

  Kolinlagringen skattades genom att först räkna ut hur mycket kväve som binds in i

  marken och därefter multiplicera mängden kväve med markens C/N-kvot. Mängden

  ackumulerat kväve räknades ut med hjälp av uppgifter om kvävedeposition, upptag av

  kväve i biomassa och utlakning av kväve från naturbetesmark. Indata hämtades från

  riksinventeringen av skog (riksskogstaxeringen och markinventeringen) och andra

  miljöövervakningsdatabaser. För perioden 1990–2006 skattades markkolsinlagringen i

  naturbetesmarker till i genomsnitt 30 kg kol per hektar och år. Tio års ackumulering

  motsvarar i storleksordning en procent av den totala markkolspoolen. Den årliga

  inlagringen motsvarar mindre än fem procent av de årliga växthusgasutsläppen från den

  svenska djurhållningen. Den låga ackumuleringen av kol i svenska naturbetesmarker

  kan förklaras med att naturbetesmarkerna i huvudsak sköts extensivt utan att gödslas.

  Klimatkompensationen blir drygt tio procent om även biomassaökningen i träd och

  buskar tas med i beräkningarna.

  Data från riksskogstaxeringens vegetationsinventering användes för att klassa

  betesmarkerna utifrån hävdstatus och artmångfald. Det fanns inga statistiskt signifikanta

  skillnader i kolmängd mellan provytor med höga indikatorvärden för hävd jämfört med

  ytor med lägre hävdklassificering. Det fanns inte heller några statistiskt signifikanta

  skillnader i mängden markkol mellan ytor med få arter och ytor med många arter.

  En kategori betesmarker som faller utanför denna studie är åkermark som relativt sent

  övergått till permanent bete. Det är troligt att dessa marker är mer effektiva på att lagra

  in kol på grund av bättre näringsstatus och högre produktion.

 • 199.
  Kempe, Göran
  et al.
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Dahlgren, Jonas
  Swedish Environmental Protection Agency . Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet, skoglig resurshållning.
  Uppföljning av miljötillståndet i skogslandskapet baserat på Riksskogstaxeringen.2016Report (Other academic)
 • 200.
  Kempe, Göran
  et al.
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Norbotten. Executive, Universitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Nilsson, Tina
  Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Norbotten.
  Uppföljning av miljötillståndet i skogbaserat på Riksskogstaxeringen2011Report (Other academic)
1234567 151 - 200 of 341
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf