Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 101 - 106 av 106
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Thorfve, Stefan
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT.
  Elfiskeundersökningar iJönköpings län 20202021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport sammanfattar resultaten av elfisken utförda under år 2020 inom och i nära anslutning till Jönköpings län, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Undersökningarna utförs i huvudsak för att följa effekten av länets kalkningsverksamhet. Övriga lokaler ingår i Vätternvårdsförbundets övervakningsprogram eller är en del av Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning och biologisk återställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Thorfve, Stefan
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län. VFK Vatten & Fiskevårdskonsult IT.
  Elfiskeundersökningar iJönköpings län 20212022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under perioden 15 juli till 10 augusti 2021 genomfördes elfiskeundersökningar på 91 lokaler i vattensystem inom och i nära anslutning till Jönköpings län. Elfisket föregicks av relativt låga nederbördsmängder i maj-juli månad. Detta i kombination med ny nederbörd i slutet av månaden resulterade i låga till normal flödesförhållanden under elfisket. I länets östra delar var flödet relativt lägre. Vattentemperaturer var relativt normala. Sammantaget bedöms de yttre förhållandena vid elfisket inte påverkat fiskbestånden mycket eller kan förklara de tydliga förändringar av tätheter som inträffade i vissa vattendrag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Thulin, Susanne
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län. Brockmann Geomatics Sweden AB.
  Satellitbildsbaserad analys av skogslandskapets gröna infrastruktur med tjäder som modellart2014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  En satellitbildsbaserad metod som på ett kostnadseffektivt sätt kan identifiera lämpliga tjäderhabitat skulle vara av stort värde för att kartlägga biologiska värden i skogslandskapet och följa deras utveckling. Ett sådant redskap skulle också kunna användas för planering och uppföljning av effekter av naturvård och skogsbruk med syfte att upprätthålla den bio-logiska mångfalden och skogslandskapets ekosystemtjänster och ge information för både miljömåls- och Natura 2000-uppföljningen. Tjädern kan betraktas som en paraplyart, vilket innebär att dess bevarande anses garantera också andra arters fortlevnad. Anledningen till denna funktion är tjäderns behov av stora områden av relativt öppen mogen tallskog i en mosaik med myrstråk som överlappar habi-tat för ett antal andra signalarter. Metoden är därmed relevant (i andra tillämpningar för att identifiera habitat för ytterligare skyddsvärda och rödlistade arter) för att ta fram informat-ion för utvärdering och uppföljning av hur skogslandskapets värdekärnor kan fungera som grön infrastruktur. Den här rapporten redovisar resultat från en pilotstudie genomförd i Jönköpings län som är ett test av en satellitbildsbaserad metod för att kartlägga skogslandskapets lämplighet för tjäder och indirekt skogens funktionalitet på landskapsnivå. Resultatet är en anpassad modell och kartor (GIS-skikt) som beskriver de habitat som utgör tjäderlämpliga marker i form av HSI-värden, samt statistiska analysresultat. Läget vid två olika tidpunkter, 1985 och 1999 har undersökts och korrelerats med tjäderinventeringsdata. Den tjäderlämpliga mark i Jönköpings län som har identifierats stämmer väl överens med var tjäderlekplatser återfinns i skogslandskapet. Förändringar i habitatklasser och lämplig mark mellan en bastidpunkt (~1985) och en senare tidpunkt (~1999), återspeglas i invente-ringsresultaten genom färre antal spelande tjädrar på lekplatserna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Weichelt, Anna-Karin
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
  Analysresultat för råvatten från kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2009-20132016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Grundvatten är en viktig källa till dricksvatten för många kommuner. Inom ramen för egenkontrollen för de kommunala vattentäkterna analyseras bland annat råvatten, det vill säga det inkommande obehandlade vattnet. Eftersom proven tas innan dricksvattenbehandlingen går det inte att utifrån dessa resultat uttala sig om kvaliteten på det vatten som distribueras till konsumenterna. I rapporten utvärderas analysresultaten för råvatten från 86 kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län för åren 2009-2013. Alla parametrar som ingår i utvärderingen har inte analyserats i alla vattentäkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Weichelt, Anna-Karin
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
  Analysresultat för råvatten från kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län 2014-20182021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Grundvatten är en viktig källa till dricksvatten för många kommuner. Inom ramen för egenkontrollen för de kommunala vattentäkterna analyseras bland annat råvatten, det vill säga det inkommande obehandlade vattnet. Eftersom proven tas innan dricksvattenbe-handlingen går det inte att utifrån dessa resultat uttala sig om kvaliteten på det vatten som distribueras till konsumenterna.I rapporten utvärderas analysresultaten för råvatten från 84 kommunala grundvattentäkter i Jönköpings län för åren 2014-2018. Alla parametrar som ingår i utvärderingen har inte ana-lyserats i alla vattentäkter.Försurning, salt och näringsämnenI tabell 1och 2 redovisas medelvärden för alkalinitet, pH, konduktivitet, nitrat, ammonium, sulfat och klorid i de bedömda grundvattentäkterna. Resultaten visar att alkaliniteten är otillräcklig för att bibehålla ett stabilt pH i 57 % av vattentäkterna. pH är högt i 21 % av täkterna, måttligt i 54 % och lågt i 25 %.I 78 % av vattentäkterna var konduktiviteten låg eller mycket låg, måttlig i 19 % och hög i 3 %. Enligt bedömningsgrunderna är resultaten vanliga för brunnar i såväl berg som jord. Halterna av klorid var låga eller mycket låga i 90 % av brunnarna och måttliga i resterande 10 %. Sulfathalterna var låga eller mycket låga i 53 % av vattentäkterna, måttliga i 38 %, re-lativt hög i 7 % och hög i 2 %. Relativt hög halt av sulfat eller mer tyder på påverkan av svavel från geologiskt ursprung eller oxidation av sulfider alternativt av svavel, sulfider och sulfat från föroreningskälla.Halterna av ammonium var låga eller mycket låga i alla vattentäkterna, vilket är det normala i grundvatten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Weichelt, Anna-Karin
  Naturvårdsverket. Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
  Indikatorer för uppföljning av kvaliteten på vattnet i yt- och grundvattentäkter2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet har undersökt möjligheten att använda analysresultat från Vattentäktsarkivet och Kemiarkivet för att följa upp kvaliteten hos allmänna yt- och grundvattentäkter samt enskilda grundvattentäkter. Syftet har varit att ta fram förslag på indikatorer till miljömålsportalen för att följa upp i synnerhet de dricksvattenrelaterade preciseringarna:

  Levande sjöar och vattendrag: - Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet

  Grundvatten av god kvalitet: - Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvattnet för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning

  Testen visar att tre indikatorer - Råvattenkvalitet i allmänna vattentäkter, Bakterier i allmänna grundvattentäkter och Klorid i allmänna grundvattentäkter – kan tas i bruk direkt. Övriga indikatorer skulle kunna bli aktuella när mer data har samlats in. En del av de övriga kan dock tas i bruk direkt inom vissa geografiska områden.

  Testen visar att indikatorer för råvatten är angelägna, eftersom det förekommer kvalitetsproblem, speciellt pga bakterier.

  Det finns en rad olika saker som skulle kunna förbättra förutsättningarna för att följa upp råvattenkvaliteten. Mer data, uppgifter om brunnar ligger i berg eller jord samt analyser av fler parametrar i prover från enskilda brunnar är några exempel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 101 - 106 av 106
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf