Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 23 av 23
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlström, Johan
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län: Årsrapport 20152016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahlström, Johan
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Förändring av vattenkemi, bottendjur och fisk i Västerbottens vattendrag från 1993 till 2010: Förändring av vattenkemi, bottendjuroch fisk i Västerbottens vattendrag från 1993 till 20102010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Appelberg, Magnus
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Fiskeriverket.
  Forsgren, Gunilla
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Holmqvist, Malin
  Utförare miljöövervakning, Myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, HaV.
  Strategi för ett samordnat nationellt/regionalt övervakningsprogram för kustfisk i Bottniska Viken2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Övervakning av kustfiskbestånd har tidigarefrämst varit inriktad mot att bedöma förändringari för fisket viktiga arter och årsklasseroch i mindre utsträckning mot attbedöma förändringar relaterade till biologiskmångfald. Under 2002 startade länsstyrelsernai Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlandsoch Gävleborgs län, Fiskeriverket,Umeå Marina Forskningscentrum och Naturvårdsverketett projekt med syfte att utarbetaen strategi för ett samordnat nationellt/regionalt övervakningsprogram för kustfiski Bottniska viken. Projektet finansieras avNaturvårdsverket och Fiskeriverket. Ett samordnatövervakningsprogram är framför alltnödvändigt för att klara uppföljningen av detnationella miljömålet ”Hav i balans samtlevande kust och skärgård” och motsvaranderegionalt formulerade mål. Ambitionen är attsamordning även kan göras med uppföljningenenligt EU:s ramdirektiv för vatten. I föreligganderapport redovisas resultaten frånprojektets första år. Resultaten omfattar jämförelsermellan två provfiskestrategier ochett preliminärt förslag till strategi för ett samordnatövervakningsprogram för kustfisk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Backlund, Linda
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Indikatorer till miljömålsuppföljning från det gemensamma regionala delprogrammet Nyckelarter i fjällen2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Projektet är ett utvecklingsprojekt inom RUS där det gemensamma regionala miljöövervakningsprogrammet Nyckelarter i fjällen har utvärderats i syfte att utveckla fler miljömålsindikatorer. Nyckelarter är arter som skapar viktiga livsbetingelser för många andra arter och är ett relativt etablerat, om än omdiskuterat, begrepp inom bevarandebiologin.

  Ansvarsarter används inte i lika stor utsträckning som nyckelarter men kan till exempel definieras som arter tilldelade län på grund av att huvuddelen av den svenska, europeiska eller världsutbredning finns inom länets gränser. I delprogrammet redovisas övervakningsresultat från nyckelarterna ren, smågnagare, dalripa, samt ansvarsarterna järv, fjällräv och jaktfalk.

  Idag finns tre miljömålsindikatorer på miljömålsportalen som härstammar från dessa övervakningar men resultatet visar att fler kan utvecklas. Nio förslag till nya indikatorer utvecklades för att främst följa upp miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Tre av dem bör prioriteras och det är Dalripa i fjällen, Cyklicitet hos smågnagare i fjällen och Vinterförhållanden och smågnagare i fjällen

  . Den sistnämnda indikatorn följer även upp miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

  Två av de befintliga indikatorerna, Antal renar i fjällen och Antal järvar i fjällen, kan vidareutvecklas till att redovisas även på regional nivå. Detta bör prioriteras. Renindikatorn bör dessutom endast redovisa antal renar från fjällsamebyarna eftersom den då följer upp miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Idag redovisar den renantalet även från skogs- och koncessionssamebyarna. Järvindikatorn bör byta namn till Antal järvföryngringar i fjällen

  eftersom den redovisar antal föryngringar och inte antal järvar. Den bör också redovisa endast

  föryngringar hos järvar i fjällen och inte järvar med sitt huvudsakliga revir i skogslandskapet.

  Tre av förslagen till nya indikatorer bygger på redovisning av flera arter i samma indikator.

  Dessa bör i dagsläget prioriteras lägre eftersom de uppfattades som röriga och svåra att tolka.

  Eventuellt kan en bytesindikator som redovisar smågnagare och dalripa prioriteras.

  Ren- och järvindikatorerna kan vidareutvecklas omgående och börja redovisas regionalt vid

  nästa indikatoruppdatering, likaså indikatorförslagen

  Cyklicitet hos smågnagare i fjällen och

  Dalripa i fjällen

  .

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Backlund, Linda
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Indikatorer till miljömålsuppföljning från miljöövervakningens gemensamma regionala delprogram2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Regional miljöövervakning sker på alla länsstyrelser och möjligheten att använda resultaten

  till indikatorer för miljömålsuppföljning är relativt outnyttjad. I projektet har 21 gemensamma

  delprogram utvärderats och idag levererar fem av dem underlag till totalt 12 indikatorer på

  miljömålsportalen. Resultaten visar att 19 delprogram skulle kunna utveckla nya indikatorer

  och i några fall har den processen redan påbörjats.

  I fyra delprogram har arbetet med utveckling av nya miljömålsindikatorer påbörjats och det är

  Tillstånd i våtmarker (via satellitdata), Häckande fåglar, Kustfåglar i Bottniska viken och

  Nyckelarter i fjällen. I 15 delprogram finns det goda möjligheter att utveckla nya

  miljömålsindikatorer. I de tre delprogrammen Stormusslor i vattendrag, Fjällvegetation och

  Smågnagare i fjällen finns redan förslag på möjliga indikatorer men utveckling har inte

  påbörjats. Delprogrammen Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog,

  Kustfisk, Miljögifter i kustfisk, Mjukbottenfauna i kust och hav och Miljötillståndet i

  skogslandskap berörs av närliggande indikatorprojekt (som till exempel IVL-s

  indikatorprojekt angående krondroppsdata, Helcom och deras indikatorprojekt Fish Pro och

  Core set samt Skogsstyrelsen/Jämtlands läns RIS-indikatorprojekt). Resterande delprogram

  har möjlighet till utveckling av indikatorer men det finns inget sådant arbete inplanerat.

  Utöver detta har nationella övervakningsprogrammet NILS mycket goda förutsättningar att

  förstärka miljömålsuppföljningen med nya indikatorer.

  De två delprogrammen som i dagsläget inte har möjlighet att utveckla nya indikatorer är

  Screening och Vegetationsklädda bottnar i kust och hav. Vegetationsklädda bottnar i kust och

  hav behöver först och främst vidareutveckla metodik och bedömningsgrunder. Screening

  använder en stickprovsmetodik som inte bygger på långsiktiga uppföljningar av ett tillstånd

  utan övervakar nya ämnen varje år. Det kan i sin tur leda till fortsatta och mer långvariga

  uppföljningar och då kan möjligheten att utveckla indikatorer vara större.

  Elva av miljökvalitetsmålen har möjlighet till nya indikatorer från den regionala

  miljöövervakningen och det är i första hand indikatorer som följer upp biologisk mångfald

  som kan utvecklas. Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv har till exempel potential att

  få närmare 20 nya indikatorer, Storslagen fjällmiljö kan få elva nya indikatorer och Begränsad

  klimatpåverkan åtta nya indikatorer. Den här utredningen visar inte behovet av indikatorer

  utan främst vilka som kan utvecklas och hur de kan följa upp miljökvalitetsmålen.

  Behovsanalyser måste tas fram av nationellt och regionalt miljökvalitetsmålsansvariga.

  Två statusindikatorer inom det gemensamma delprogrammet Smågnagare i fjällen (och

  Nyckelarter i fjällen) kan utvecklas omgående:

  Cykliciteten hos smågnagare (Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv).

  Vinterstörningar hos smågnagarpopulationer (Begränsad klimatpåverkan, Storslagen

  fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv).

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bergengren, Jakob
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
  Carlsson, Maria
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
  Andersson, Stefan
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Årnfelt, Erik
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Östergötland.
  Ramdirektivet för vattenoch System Aqua: En tids- och kostnadsuppskattning avstatusklassning av vattendragi norra och södra Sverige2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Hösten 2001 sökte och erhöll Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med

  Länsstyrelserna i Östergötland och Västerbotten projektmedel från Naturvårdsverket.

  Projektmedlen har främst använts till att ta fram en tids- och kostnadsuppskattning för hur

  mycket arbete som krävs för att göra en karakterisering och statusbedömning av vattendrag

  enligt Ramdirektivet för vatten (Artikel V, bilaga II och V) utifrån det verktyg som System

  Aqua utgör. En naturvärdesbedömning (statusklassning) av ett antal vattendrag i södra

  Sverige (Jönköpings, Västra Götalands och Östergötlands län) och i norra Sverige

  (Västerbottens län) har genomförts. Men även en jämförelse av den nya versionen av System

  Aqua (2001) och dess naturvärdesbedömning med Ramdirektivet för vatten och dess

  statusbegrepp har gjorts. Att påvisa skillnader och likheter mellan de båda systemen samt

  dessa användbarhet har delvis också ingått i uppdraget.

  En rad frågor återstår dock när det gäller de båda systemens kompabilitet gentemot varandra.

  Dessa är både av mindre definitionskaraktär samt av större karaktär i form av rena

  bedömningar. En revision av System Aqua och de svenska bedömningsgrunderna har pågått

  parallellt med detta arbete.

  Karakterisering

  Både Ramdirektivet och System Aqua är uppbyggt i flera delar som i stort sett har

  motsvarigheter i respektive system. I tabell I visas de parametrar som tas upp i den

  övergripande karakteriseringen.

  Tabell I.

  Karakteriserings faktorer som finns

  i System Aqua

  Karakteriserings faktorer som inte finns

  Floder Sjöar Floder Sjöar

  Obligatoriska faktorer Obligatoriska faktorer Obligatoriska faktorer Obligatoriska faktorer

  Höjd / höjdtypologi

  Bredgrad / Längrad

  Storlek / Storlekstypologi

  baserad på

  tillrinningsområdet

  Höjd / höjdtypologi

  Bredgrad / Längrad

  Djup / Djuptypologi

  baserad på medeldjupet

  Storlek /

  Storlekstypologi baserad

  på ytan

  Ekoregioner

  Geologi

  Ekoregioner

  Geologi

  Tilläggsfaktorer Tilläggsfaktorer Tilläggsfaktorer Tilläggsfaktorer

  Avstånd flodens källa

  Flödesenergi (?)

  Vattnets medelbredd*

  Vattnets medeldjup*

  Vattnets medelfallhöjd

  Huvudflodbäddens förlopp

  och form

  Vattenförings-

  (flödes)kategori

  Syraneutraliserande

  förmåga (ANC)**

  Substratets genomsnittliga

  sammansättning

  Vattnets medeldjup

  Sjöns form

  Uppehållstid

  Syraneutraliserande

  förmåga (ANC)**

  Bakgrundsnäringsstatus

  (?)

  Substrats genomsnittliga

  sammansättning

  Vattenståndsvariationer

  Dalgångsprofil

  Transport av fasta partiklar

  Klorid

  Lufttemperaturintervall

  Medellufttemperatur

  Nederbörd

  Medellufttemperatur

  Lufttemperaturintervall

  Blandningskarakteristik

  * Data hämtad från biotopkarteringen

  ** System

  Aqua har alkalinitet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Dahlgren, Kristin
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Bottniska viken 2011: Årsrapport från Informationscentralensverksamhet2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Dahlgren, Kristin
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Bottniska viken 2016: Årsrapport från Informationscentralens verksamhet2017Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till Havs- och Vattenmyndigheten. Arbetet utförs med stöd av svensk miljöövervakning. Rapporten har diarienummer 502-5305-2016.

  Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblomningar, större antal döda fåglar, döda fiskar längs stranden eller döda sälar.

  Informationscentralen har ett kontaktnät som består av ca 130 personer från Haparanda i norr till Uppsala i söder. Inom nätet finns representanter från centrala, regionala och lokala myndigheter, organisationer, media, företag och föreningar. Informationscentralen samverkar särskilt mycket med Umeå Marina Forskningscentrum (UMF), SMHI och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

  Informationscentralen för Bottniska viken vill passa på att tacka alla kontaktpersoner i nätverket för all information ni lämnat under det gångna året!

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Forsgren Johansson, Gunilla
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Söderberg, Kerstin
  Halvarsson, Charlotta
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västernorrland.
  Appelberg, Magnus
  Samordnad kustfiskövervakning i Östersjön – övervakningsstrategi2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kustfiskprojektet är ett specialprojekt inom den nationella miljöövervakningen och har finansierats av Naturvårdsverket, Fiskeriverket samt länsstyrelserna. Deltagare i projektet sedan starten 2002 har varit länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs, Uppsala, Stockholms och Södermanlands län, Fiskeriverkets Kustlaboratorium i Öregrund, Fiskeriverkets Utredningskontor i Luleå och Härnösand samt Umeå Marina Forskningscentrum. Föreliggande rapport tillsammans med undersökningstyp i Naturvårdsverkets Handbok för Miljöövervakning och områdesvisa resultatblad tillgängliga på Fiskeriverkets hemsida utgör slutredovisning av projektet.

  SMHI:s indelning i kustvattentyper (Håkansson och Hansson 2003) har legat till grund för ett förslag till dimensionering av ett samordnat övervakningsprogram av kustfisk. För att möjliggöra uppföljning av förändringar på havsbassängnivå har projektet dimensionerat ett övervakningsprogram med minst ett referensområde per kustvattentyp av inre- och mellantyp, alternativt minst två områden per havsbassäng, vilket ger elva referensområden i Östersjön. I den föreslagna dimensioneringen har inte ett eventuellt behov av regional förtätning av provfiskeområden i Egentliga Östersjöns kustvatten (söder om Södermanlands läns kustvatten) beaktats. Referensområdena är utvalda enligt de kriterier som tagits fram inom projektet. Så långt möjligt har urvalet av nya områden gjorts så att både inneslutna kustmiljöer och mer exponerade kuststräckor är representerade.

  Den reviderade provtagningsstrategi och metodik, Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät, som har testats inom kustfiskprojektet har visats bättre kunna skatta kustfiskbestånden i ett provfiskeområde samt bättre kunna följa förändringar i biologisk mångfald och rekryteringsframgång än tidigare provtagningsmetodik. Provfiskemetodiken är inriktad mot varmvattenarter så som abborre, gers, gös, gädda och de flesta karpfiskar som mört, braxen etc. Abborre fungerar som modellart, vilket innebär att programmet är fördjupat för den arten med beskrivning av köns- och åldersfördelning. Projektet rekommenderar att den färdigställda undersökningstypen tillämpas vid provfiske i kustvatten där syftet är att följa förändringar i fisksamhället.

  Projektet lämnar förslag till indikatorer för uppföljning av förändringar i kustfisksamhället. Indikatorer har valts inom olika indikatorgrupper; Fisksamhällets diversitet, fisksamhällets kvantitet och struktur, fisksamhällets funktion samt individdata för abborre.

  Förekomst av rekryteringsområden i provfiskeområdets närhet är ett av de kriterier som ligger till grund för val av referensområden för kustfiskövervakning. Inom projektet har potentiellt intressanta områden för fiskrekrytering i kustmiljö identifierats för samtliga provfiskeområden i det samordnade programmet. Projektet förordar att vattentemperatur ska följas i en representativ grund miljö i området samt att fysisk påverkan bör kartläggas och följas upp regelbundet i provfiskeområdets närhet.

  Projektet föreslår en organisation och ansvarsfördelning som ska säkerställa driften av det samordnade programmet på lång sikt. Kustlaboratoriet i Öregrund ansvarar för samordningen av det nationella/regionala programmet för kustfiskövervakning i Östersjön. Det regionala och nationella nätverk som har byggts upp under projektets gång skapar förutsättningar för bättre samordning av den regionala och nationella marina miljöövervakningen. De Marina Forskningscentra bör vara naturliga intressenter i den kustsamverkan som utvecklas i Östersjön.

  Det är kustfiskprojektets förhoppning att erfarenheter och strategier som tagits fram inom projektet ska kunna användas som modell för nationell/regional samverkan avseende övervakning av kustfisk i andra kustområden i Östersjön och för annan typ av övervakning i marina ekosystem än kustfisk. Samordning av resurser, metoder och strategier mellan nationell och regional tidsserieövervakning är en förutsättning för att på lång sikt kunna upprätthålla en hög kvalitet på kustfiskövervakning i Östersjön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Fängstam, Hasse
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Analys av fisksamhället i Magasjön, Sidensjön och Täfteträsketår 2011: Regional MiljöÖvervakning2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Fängstam, Hasse
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Analys av fisksamhället i Mellan-Rissjön och Svartvattnet år 2010: Regional MiljöÖvervakning2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Gullström, Martin
  et al.
  AquaBiota Water Research .
  Isæus, Martin
  AquaBiota Water Research .
  Berglund, Johnny
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Blomqvist, Mats
  Hafok AB .
  Karlsson, Annica
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Norbotten.
  Nygård, Lotta
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västernorrland.
  Wänstrand, Ingrid
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Övervakning av makrovegetation i Bottniska viken– en vägledning2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vi rekommenderar att dyktransekter enligt den nationella undersökningstypen

  för

  Vegetationsklädda bottnar, ostkust (Naturvårdsverket 2004) används vid

  övervakning av makrovegetation. Metoden ger möjlighet till hög taxonomisk

  noggrannhet och kan svara upp mot i stort sett alla förvaltningsuppdrag. Den

  fungerar bra för att beskriva djuputbredning och täckningsgrad av arter.

  Skattningarna kan även omräknas till täckningsindex. Tyvärr finns det ingen

  fullständig metodbeskrivning. För att säkerställa kvalitén i nationella databaser

  och underlätta upphandling av inventeringsuppdrag för myndigheterna bör en

  tydlig metodbeskrivning omgående tas fram. Av samma orsaker behövs även

  metodikkurser anordnas och i kombination med kontinuerlig interkalibrering av

  täckningsgradsskattning och artbestämning kan en ackreditering av utförare

  genomföras.

  När det gäller att designa ett miljöövervakningsprogram så bör syftet med

  övervakningen först definieras. Att övervaka klimatförändringen, övergödningen

  eller följa upp ekologisk status i vattenförekomster styr hur programmet sätts

  upp. Ett brett program med transekter spridda från inner till ytter skärgård dvs. i

  skärgårdsgradienten och en metod som har bra taxonomisk (och rumslig)

  upplösning ger möjlighet att nyttja data för fler syften.

  Vår rekommendation när det gäller att designa ett övervakningsprogram för att

  följa upp storskaliga förändringar är att inte lägga stationerna alltför nära lokala

  utsläppskällor. Om stationerna ska användas som referens till recipienter ska de

  dock inte placeras för långt ut, så att de enbart beskriver förhållanden längst ut i

  skärgårdsgradienten.

  Vi rekommenderar att programmet bör följa upp flera responsvariabler t.ex.

  djuputbredning av arter, täckningsgrad, och diversitet. På detta sätt ökar chansen

  att programmet fångar upp framtida, okända förändringar. Det är också en

  förutsättning för att nyttja transekterna för fler förvaltningssyften.

  Bottensubstrat är en av de faktorer som har störst betydelse för

  makrovegetationens sammansättning och täckningsgrad. Det är viktigt att ta

  hänsyn till detta när framtida analyser av data görs. Det är troligtvis en mycket

  viktig faktor när det gäller att stratifiera placering och bestämma antalet stationer

  vid uppbyggnad av ett övervakningsprogram. I Bottniska viken är det mycket

  vanligt med transekter med blandade substrat eller att transekterna relativt snabbt

  övergår från hårdbotten till mjukbotten eftersom kusten är på många ställen

  flack. Detta är probelmatiskt för övervakning av ekologisk status kopplat till

  djuputbredning av arter.

  Våra analyser av djuputbredning och täckningsindex inom fyra skärgårdsområden

  visar att man med fördel kan stratifiera sina provpunkter utifrån

  vågexponering. Syftet med undersökningen bestämmer dock var i skärgården

  dessa lokaler bör ligga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Leonaedsson, Kjell
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Uppsala län. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Gävleborg. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Dalarnas län. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Jämtlands län. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västernorrland. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västerbotten. Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Norrbotten. Naturvårdsverket. Åtgärdsgrupp Nord.
  Mjukbottenfauna i Regional Miljöövervakning längs Norrlandskusten: Utvärdering av tidigare program och förslag till framtida strategi1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Mjukbottenfauna i Regional Miljöövervakning längs Norrlandskusten.En utvärdering av tidigare program och förslag till framtida strategi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Lövdahl, Gun
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Övervakning av faunan i fjällen: Programförslag1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Rivinoja, Peter
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Carlsson, Ulf
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten. Utförare miljöövervakning, Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Miljöövervakning av lax i Västerbotten: Effekter av laxutplantering i Öre- och Lögdeälven under femton år2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Sedin, Anneli
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Bottniska viken 2009 Årsrapport frånInformationscentralens verksamhet2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Sedin, Anneli
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Bottniska viken 2010: Årsrapport från Informationscentralens verksamhet2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Staafjord, Tomas
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Henriksson, Stefan
  Naturvårdsverket.
  Skötselplan för Björnlandets nationalpark2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Bjornlandets nationalpark bildades 1991 och utvidgades 2017. Utvidgningen som innebar att nationalparken blev ungefar dubbelt sa stor, omfattade skogsomraden bade oster, soder och vaster om den ursprungliga nationalparken. Bjornlandets nationalpark utgor numera ett storre bergsmassiv med en dramatisk dalgang i mitten.

  Bjornlandet gor skal for att kallas 1000-araskogen. Nationalparkens skogar har strukturer och en brandhistoria som ger en sallsynt inblick i hur skogarna kunde se ut i norra Sveriges inland fore skogsbrukets tid. Den nya skotselplanen innebar att brand ater infors i nagra omraden i delar av nationalparken.

  Stora satsningar har gjorts pa friluftslivet med upprustning av den befintliga entren vid Angsjon och ytterligare en entre i den utvidgade delen i Haggsjo. Ett omfattande ledsystem har byggts upp som tillsammans med tva overnattningskojor gor Bjornlandet till ett fantastiskt besoksmal med mojlighet att uppleva ett spannande och omvaxlande skogslandskap.

  Enligt nationalparksforordningen ska nationalparker vardas och forvaltas i enlighet med de syften for vilka de har bildats. Nationalparkens syfte och foreskrifter ar styrande for forvaltningen. Skotselplanen anger narmare hur nationalparken ska vardas och forvaltas. Skotselplanen ar forvaltningens verktyg for att lyckas med sitt uppdrag att forvalta ett av Sveriges finaste naturomraden, en av Sveriges nationalparker.

  Arbetet med att ta fram denna skotselplan har pagatt parallellt med utvidgningsprocessen. Tomas Staafjord, Lansstyrelsen i Vasterbotten och Stefan Henriksson, Naturvardsverket, har haft huvudansvaret for framtagandet av skotselplanen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Stenman, Åsa
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Inventering av pågående kvantiativ grundvattenövervakning2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Delprojektet ”Inventering av pågående kvantitativ övervakning” pågick

  mellan 1 oktober 2009 till 30 november 2009. Inventeringen är en del i

  utvecklingsprojektet ”Samarbetsformer och gemensamma strategier för

  övervakning av grundvatten i Norrland”. Målet med inventeringen är

  att undersöka möjligheterna att bedriva regional övervakning av

  grundvattennivåer i Norrland. Fem län ingick i studien Gävleborgs län,

  Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens läns och Norrbottens

  län. I dessa fem län ingick 54 kommuner. Inventeringen startade med

  ett informationsmail med tillhörande frågeformulär skickades till de 54

  kommunerna. Kommunerna fick en till två veckor på sig att läsa

  igenom informationen innan svar erhölls via telefonsamtal. Utifrån

  resultatet framkom att 27 kommuner utför nivåmätning och 26

  kommuner utför inte nivåmätningar regelbundet i någon vattentäkt. Det

  finns stor variation mellan kommunerna med vilken frekvens och

  intervall mätningarna utföres.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Stenroth, Patrik
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Bottniska viken 2012: Årsrapport från Informationscentralens verksamhet2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Sundström, Thomas
  et al.
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Olsson, Christer
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Västerbottens kustfågelfauna Inventering av kustfågelbestånden 2001 / 20021994Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Vennman, Tommy
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Satellitbaserad övervakning av våtmarker SLUTRAPPORT VÄSTERBOTTEN2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Miljöövervakning av våtmarker bedrivs inom Naturvårdsverkets programområde våtmark med syfte att långsiktigt följa utvecklingen av våtmarkernas tillstånd vad gäller hydrologisk orördhet och biologisk mångfald. För ett av delprogrammen används "Satellitbaserad övervakning av våtmarker" för att upptäcka markanvändningsbetingade vegetationsförändringar i öppna myrar. Metoden baseras på antagandet att spektralt och vegetationsmässigt homogena myrtyper uppträder likartat med avseende på fenologi och väder. Detta innebär att om myrtyperna avgränsas vid tidpunkt 1 så kan spektralt avvikande myrar, dvs. förändrade myrar, sökas genom riktad förändringsanalys inom grupperna vid tidpunkt 2. Förändringsriktningen som analyserats är ökad biomassa/igenväxning. Förändringarna redovisas i två förändringsklasser;"Potentiell förändringsindikation" och "Säker förändringsindikation".

  Under perioden 2009-2011 utfördes övervakningsarbetet i Västerbottens län. Avsikten är att hela landet förutom fjällen ska täckas från norr till söder med ett omdrev på tio år. För analysen används två set av satellitdata, ett från en äldre tidpunkt (främst från 1990 men även 1984, 1986 och 1989) och ett från en senare tidpunkt (främst från 2000 men även 2002 och 2003). Analysen har resulterat i en mängd ytor inom öppen myr där indikationer på förändring finns.

  Undersökningsområdet, d.v.s. "Öppen myr" -mask med undantag för fjällen, omfattar för Västerbotten ca 694 000 ha. Det analyserbara området, d.v.s. undersökningsområdet med undantag för moln mm, omfattar för Västerbotten ca 613 000 ha, vilket motsvarar 88 % av undersökningsområdet. Av det analyserbara området var 8 900 ha (1,46 %) förändrade. Förändringarna fördelade sig på 4 400 ha (49 %) av kategorin "Potentiell förändringsindikation" respektive 4 500 ha (51 %) av kategorin "Säker förändringsindikation".

  Vid en utvärdering av resultatet från förändringsanalysen ingick totalt 101 ytor varav 79 var FIytor (förändringsindikationsytor) och 22 var referensytor. Referensytorna slumpades ut inom den oförändrade delen av "Öppen myr"-masken. Utvärderingen utfördes med hjälp av flygbilder och fältbesök för att verifera om det var förändrat eller ej.

  Av de 79 FI-ytorna som tolkats i fält eller med hjälp av flygbilder var det 49 ytor (62 %) som bedömdes som "Verifierad förändring" och 16 ytor (20 %) bedömdes som ”Svårbedömt men komponenterna finns”. De ytor som bedömts som ”Svårbedömt men komponenterna finns” hade frodig vegetation som eventuellt skulle kunnat ha fått en ökad biomassa mellantidpunkterna, men i dessa fall kunde vi inte verifiera det. Överensstämmelsen för de slumpmässigt valda FI-ytorna ligger minst på 62 % och max på 82 %.

  Av de 22 referensytorna var det 16 ytor (73 %) som bedömdes som ”Inget som tyder på förändring” och 5 ytor (23 %) bedömdes som ”Svårbedömt men komponenterna finns". Överensstämmelsen för de slumpmässigt valda referensytorna ligger minst på 73 % och max på 96 %.

  FI-ytorna skiljde sig från referensytorna genom att de i högre grad hade fler frodiga myrtyper, få ytor utan trädskikt och hade fler ingrepp i omgivningen. Det klart vanligaste ingreppet/orsaken för FI-ytorna var "Dikning", därefter kom "Okänd", "Naturlig succession", "Väg", "Odlingsmark/slåtter/bete" och "Hygge".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Westerberg, Magdalena
  Utförare miljöövervakning, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västerbotten.
  Bottniska viken 2007: Årsrapport från Informationscentralens verksamhet2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 23 av 23
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf