Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2015–2020
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Utgångspunkten för det nya regionala miljöövervakningsprogrammet är de riktlinjer som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ställt upp. Länsstyrelsen har i så hög utsträckning som möjligt anpassat programmet till dessa riktlinjer.

Viktiga delar i riktlinjerna har varit att öka samverkan och samordningen mellan nationell och regional miljöövervakning samt att öka samverkan mellan länen i form av så kallade gemensamma delprogram. En viktig prioritering har också varit att anpassa programmet till de krav som vatten­direktivet ställer via vattenförvaltningsförordningen.

Programmet bygger på en oförändrad budget under programperioden, vilket innebär en tydligare prioritering av de åtgärder som ska genomföras. Genomförande av nödvändiga uppdateringar av befintliga program och en anpassning till nya behov innebär att några gamla program strukits.

Inom programområde Luft prioriteras fortsatt deltagande i Krondroppsnätet som är ett gemensamt delprogram, men undersökningarna koncentreras till något färre stationer. Förtätningen mossprovtagning för analys av deposition av tungmetaller fortsätter, eventuellt kommer även kvävehalten att analyseras. Undersökningarna av Metaller i nederbörd avslutas och istället prioriteras det gemensamma delprogrammet Marknära ozon samt lufthalts­mätningar på Svenska Högarna. Även utvärdering av kronutglesning på skogsytor upphör på grund av svaga samband med relevanta miljöfaktorer.

Inom programområde Skog prioriteras det gemensamma delprogrammet Miljötillstånd i skogslandskapet som utvärderar data från Riksskogs­taxeringen. Länsstyrelsen avser också denna programperiod att utvärdera skogsmarkskemin i länet med avseende på övergödning och försurning.

Inom programområde Jordbruksmark fortsätter engagemanget i det gemensamma delprogrammet om gräsmarker och småbiotoper, som förut kallades LillNILS, men nu byter namn och justerar inriktningen något.

Ett fortsatt deltagande i Lill-NILS myrar inom programområde Våtmark har tyvärr inte kunnat finansieras, möjligen kan andra finansieringsmöjligheter uppkomma under programperioden. Istället deltar Länsstyrelsen i den nationella satelitbaserade uppföljningen av öppna myrar som drivs av Naturvårdsverket.

Programområde Landskap omfattar fyra delprogram som alla är gemen­samma delprogram och som innebär fortsatt engagemang likt förra program­perioden. De två delprogrammen om exploatering av havsstränder samt sjöstränder och vattendrag har förut drivits med utvecklingsmedel men blir nu program som finansieras med ordinarie miljöövervakningsmedel. Två delprogram som bygger på fågelinventeringar går också vidare, dels inventering av Mälarens fåglar och dels inventering av häckande fåglar i form av så kallade standardrutter.

Programområde Sötvatten är även denna programperiod starkt inriktat på att samla data för vattenförvaltningsarbetets behov. Delprogrammet Salt grund­vatten i kustnära områden och skärgården stryks. Frågan är viktig men undersökningarna har visat sig vara så arbetsintensiva att ett genomförande inte är möjligt för närvarande. I övrigt vad gäller undersökningar av sjöar och vattendrag så finns en förskjutning till fördel för biologiska parametrar gentemot kemiparametrar i linje med det som är mest relevant för status­klassningsarbetet.

Programområde Kust och hav är fortsatt prioriterat. De tre delprogrammen om kustfiske, bottenfauna och den stora synoptiska provtagningen (Fria vattenmassan-Hydrografi, kemi och plankton i havet (kartering)) går vidare. En skillnad är att provfisket vid Askö har lagts ner. Istället planeras sam­ordnade och samfinansierade undersökningar vid Koviksudde, ett över­gångs­vatten där Länsstyrelsen bekostar provfisket. Programmet bidrar med underlag till arbetet enligt vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen.

Undersökningarna av vegetationsklädda bottnar återupptas inte. En utveck­ling av bedömningsgrunderna behövs för detta delprogram innan insamlade data är användbara i statusklassningsarbetet.

Inom programområde Miljögiftssamordning har en hel del undersökningar genomförts de senaste åren men för 2015-2020 avsätts ingen finansiering från rambeloppet för miljöövervakning. Undersökningarna i sediment bedöms inte behöva återupprepas förrän efter 2020 och ett nytt gemensamt delprogram för provbankning och analys av miljögifter i fisk där Länsstyrelsen i Stockholms län är projektledare har fått egna utvecklings­medel. Delprogrammet om miljögifter i avloppsslam fortsätter i annan form och kräver endast insats i form av arbetstid.

Vad gäller programområde Hälsorelaterad övervakning anser Länsstyrelsen att miljöhälsoenkäten fyller en mycket viktig funktion och förhoppningen är att Länsstyrelsen under denna programperiod återigen kan bidra med medel för förtätning. Arbetet med utveckling av ett gemensamt delprogram gällande miljöhälsoenkäten kommer att följas men Länsstyrelsen har inte avsatt särskilda miljöövervakningsmedel för detta arbete.

Länsprogrammet omfattar huvudsakligen den miljöövervakning som finansieras med de statliga miljöövervakningsmedlen. I några fall redovisas även övervakning som utförs av andra aktörer samt övervakning med andra syften. Alla miljöövervakningsanknutna aktiviteter som genomförs i länet har inte kunnat redovisas.

Tabellen nedan redovisar översiktligt programområden, ingående del­program samt kostnadsfördelning i kronor under programperioden. Kostnaderna avser finansiering med länsstyrelsens medel för regional miljö­övervakning och inkluderar inte utvecklingsmedel. Många av programmen bedrivs i samarbete med andra aktörer och är samfinansierade. Mer om detta finns att läsa under beskrivningen av respektive delprogram längre fram i rapporten.

Tabell över ingående delprogram och beräknade kostnader.

Programområde   Delprogram                                                           2015             2016            2017         2018          2019           2020         Total kostnad 2015-2020

Luft                    1A Krondroppsnätet GDP                                        150 000    153 000       156 000    160 000     165 000      170 000                   954 000

Luft                    1B Metaller och kvävehalt i mossa                             42 000              0                0              0               0                0                     42 000

Luft                    1C Lufthalter på Svenska Högarna                             16 500      16 500       16 500      17 000      17 000        17 500                     101 000

Luft                    1D Marknära ozon GDP                                             48 000    144 000                0               0      48 000        48 000                   288 000

Skog                  2A Miljötillstånd i skogslandskapet GDP                      10 000              0                0              0              0         10 000                    20 000

Skog                  2B Utvärdering av skogsmarkskemi                                   0               0                0              0             0                  0                            0

Jordbruksmark    3A Gräsmarkernas gröna infrastruktur GDP                 80 000      80 000       80 000     80 000    80 000         80 000                    480 000

Jordbruksmark    3B Småbiotoper i åkerlandskapet GDP                        50 000      50 000       50 000     50 000     50 000         50 000                  300 000

Våtmark             4A Miljötillstånd i våtmarker (via satelitdata) GDP                0              0               0             0              0                0                             0

Landskap           5A Exploatering av havsstränder GDP                                  0              0               0    10 000               0                0                    10 000

Landskap           5B Exploatering av sjöstränder och vattendrag... GDP           0              0               0            0      10 000                  0                   10 000

Landskap           5C Häckande fåglar GDP                                            32 000       32 000      32 000    32 000     32 000          32 000                  192 000

Landskap           5D Övervakning av fåglar i Mälaren GDP                     50 000       50 000      50 000    50 000       50 000         50 000                 300 000

Sötvatten          6A Trendsjöar GDP                                                  105 000       66 000     106 500    67 000       68 000        109 000                521 500

Sötvatten          6B Trendvattendrag GDP                                           75 000       75 000       75 000     75 000      75 000         75 000                 450 000

Sötvatten          6C Extensiv kartering av sjöar                                 180 000      205 000     175 000   140 000     160 000       110 000                970 000

Sötvatten          6D Extensiv kartering av vattendrag GDP                   95 500        76 000     115 000   147 500        82 500      121 500               638 000

Sötvatten          6E Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk GDP   30 000       30 000       30 000      30 000        30 000        30 000              180 000

Sötvatten          6F Uppf. av vattenkvalitet geundvattentäkter                      0                0               0                0               0                0                       0

KustoHav          7A Fria vattenmassan-GDP                                       188 000     193 500     199 500   205 500      212 000      218 500            1 217 000

KustoHav          7B Mjukbottenfauna i kust och hav GDP                    145 000      117 000     117 000    147 000     117 000      117 000              760 000

KustoHav          7C Kustfisk GDP                                                       89 500        92 000       95 000     97 800     101 000      103 700               579 000

KustoHav          7D Fokusområde Koviksudde - fisk                          160 000       160 000     165 000   165 000     170 000      170 000               990 000

KustoHav          Informationscentralen för Egentliga Östersjön          240 000       240 000      240 000    240 000    240 000       240 000           1 440 000

Miljögifter        8A Provbankning och analys av miljögifter i fisk GDP           0                 0                0               0              0                  0                      0

Miljögifter        8B Metaller och organiska miljögifter i sediment                  0                 0                0               0              0                  0                      0

Miljögifter        8C Miljögifter i avloppsslam                                               0                 0                0               0              0                  0                      0

Hälsorel MÖ      9A Miljöhälsoenkäten GDP                                                0                 0                0              0               0                   0                     0

Abstract [en]

The new regional environmental monitoring programme for the county of Stockholm has as its basis the guidelines drawn up by the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management. As far as possible, the County Administrative Board has designed the programme taking these guidelines into account.

Key concerns in the guidelines are to increase collaboration and coordination between national and regional environmental monitoring and to achieve greater cooperation between counties in the form of what are known as joint subprogrammes (JSPs). Another important priority has been to adapt the programme to the requirements of the Water Framework Directive, as incorporated in the Swedish Ordinance on Water Quality Management.

The programme is based on an unchanged budget for the new programme period (2015-20), which means a clearer prioritization of the measures to be implemented. Implementation of the necessary updates to existing programmes and adaptation to changing needs means that some old programmes have been dropped.

In the programme area Air, priority is given to continued participation in the Throughfall Monitoring Network, which is a JSP, but with monitoring concentrated at somewhat fewer sites. Higher-resolution moss sampling to monitor heavy metal deposition will continue, possibly combined with analysis of nitrogen levels. Surveys of metals in precipitation will be discontinued, and priority given instead to the Ground-Level Ozone JSP and to atmospheric concentration measurements at Svenska Högarna in the outer Stockholm archipelago. Evaluation of crown thinning on forest plots will also end, owing to weak correlation with relevant environmental factors.

In the Forests programme area, priority is given to the Environmental Status of the Forest Landscape JSP, which evaluates data from the Swedish National Forest Inventory. During this programme period, too, the County Administrative Board intends to evaluate the chemistry of forest soils in the county, with respect to nutrient over-enrichment and acidification.

In the programme area Agricultural Land, we will remain involved in the JSP on grasslands and small-scale habitats, previously carried out as part of ‘Mini-NILS’ (LillNILS) – a regional landscape inventory programme linked to NILS (National Inventory of Landscapes in Sweden). This work will continue under a new name and with a somewhat adjusted focus.

In the Wetlands programme area, it has unfortunately not been possible to fund continued participation in monitoring of mires within Mini-NILS; other funding options may possibly arise during the programme period. Instead, the County Administrative Board will participate in national satellite-based monitoring of open mires, operated by the Swedish Environmental Protection Agency.

The programme area Landscapes comprises four subprogrammes, all of them JSPs, in which participation will continue as in the previous programme ­period. The two subprogrammes tracking development pressure on seashores and on lake shores and watercourses were previously operated with develop­ment funding, but will now be financed from the regular environmental monitoring budget. Two subprogrammes involving bird surveys will also continue: a survey of birds on Lake Mälaren and one of breeding birds based on predefined transect routes.

The Freshwater programme area will continue to have a strong focus during the programme period on collecting data for water management purposes. The subprogramme Saline Groundwater in Coastal and Archi­pelago Areas will be discontinued. This is an important issue, but surveys have proved so labour-intensive that it is not possible to carry them out at present. Apart from this, in surveys of lakes and watercourses there will be a shift in favour of biological rather than chemical parameters, reflecting what is most relevant to a classification of their status.

The programme area Seas and Coastal Areas remains a priority. Three subprogrammes – on coastal fisheries, benthic fauna, and a major synoptic sampling programme (Water Column – Marine Hydrography, Chemistry and Plankton (Mapping)) – will continue. One difference is that fish sampling off Askö has been withdrawn. Instead, coordinated and jointly funded surveys are planned at Koviksudde, in a transitional water where the County Adminis­trative Board will fund fish sampling. Output from this programme will include data relevant to the Water Framework Directive and the Marine Strategy Framework Directive.

Surveys of seabed vegetation will not be resumed. The assessment criteria linked to this subprogramme need to be developed before the data col­lected can be of use in status classification.

In the programme area Toxic Substances Coordination, quite a number of surveys have been carried out in recent years, but for 2015–20 no funding will be made available from the framework allocation for environmental monitoring. Sediment surveys are not judged to need repeating until after 2020, and a new JSP involving specimen banking and analysis of toxic substances in fish, with Stock­holm County Administrative Board as the lead agency, has been given development funding of its own. The subprogramme on toxic substances in sewage sludge will continue in another form and will only require a commitment of staff hours.

As for the programme area Health-Related Monitoring, the County Administrative Board takes the view that the environmental health questionnaire survey serves a very important function, and the hope is that, during this programme period too, the Board will be able to provide funding to allow a larger sample size. The County Administrative Board will follow the develop­ment of a JSP linked to the environ­mental health survey, but has not allocated specific environmental monitoring funds for this work.

The county programme consists mainly of environmental monitoring paid for out of central government environmental monitoring funds. In some cases, monitoring carried out by other stakeholders and for other purposes is also presented here, but it has not been possible to include details of all environmental monitoring-related activities undertaken in the county.

The table overleaf gives an overview of the programme areas and sub­programmes included, with a breakdown of costs in Swedish kronor (SEK) over the programme period. The costs shown are those covered by the County Administrative Board’s funds for regional environmental monitoring, and do not include development funding. Many of the programmes are operated in collaboration with other stakeholders and are jointly funded.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Länsstyrelsen , 2014. , p. 137
Series
Länsstyrelsen i Stockholms rapportserie ; 2014:16
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Objectives; Miljöövervakningens programområden
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-2431ISBN: 978-91-7281-614-5 (print)OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-2431DiVA, id: diva2:812095
Available from: 2015-05-15 Created: 2015-05-15 Last updated: 2015-05-18Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2718 kB)46 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2718 kBChecksum SHA-512
64f10cc79c92c25b0e8d71a858b26d8dff1230159fbbcabc9fe1d9c7a0250d123fe3524b672bd7cb08d4012849802821cbc953772444d49bdb59bda4f03bb9be
Type fulltextMimetype application/pdf

Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 46 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 147 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf