Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Vilka halter av miljöfarliga ämnen hittar vi i miljön?: Resultat från Miljöövervakningens Screeningprogram 2003 - 2004
Responsible organisation
2006 (Swedish)Report (Other academic)Alternative title
What concentrations of hazardous substances do we find in the environment? : Results from the Swedish Screening Programme 2003 – 2004 (English)
Abstract [sv]

Syftet med screeningen är att få en uppfattning om vilka halter av ett antal kemiska ämnen som vi kan hitta i miljön, samt i vilken mån människor riskerar att exponeras för dessa ämnen.

Rapporten sammanfattar resultat som kommit fram inom miljöövervakningens screeningprogram under 2003–2004 och ger rekommendationer om eventuella framtida åtgärder för de kemiska ämnen som studerats. Här listas grupperna enligt den bedömning som gjorts gällande fortsatta studier.

Följande ämnesgrupper bör studeras vidare

Organofosfater används i stor utsträckning som flamskyddsmedel och mjukgörare i plaster. Belastningen på närrecipient1 från reningsverken är högre än väntat. Även i slam är halterna relativt höga. De återfinns i nivåer jämförbara med andra kända slamföroreningar. Det behövs fler undersökningar för att kunna avgöra om organofosfater återfinns längre från källor och i biologiskt material i halter som generellt kan utgöra en risk. Detta behöver följas upp vidare.

Bisfenol-A påträffades i mer än hälften av proverna från slam och spill-/dagvatten, vilka innehåller mycket syre och näringsämnen. Slutsatsen är att de uppmätta utsläppsmängderna är för höga för att ämnet ska brytas ned snabbt och det finns därmed en risk för påverkan på miljön. Halterna i avloppsvattnet ligger i nivå med de fåtal kända toxiska nivåer som finns. Exponeringen för ämnen via förpackningsmaterial och i biologiskt material är också i de flesta fall okänd. Det är därför omöjligt att bedöma den totala hälsorisken utan fler undersökningar.

Såväl a- som p-endosulfan samt omvandlingsprodukten endosulfan-sulfat återfinns i luft och uppvisade en säsongsvariation både på västkusten och i norra Finland. Endosulfan uppvisar ett mönster som indikerar att den huvudsakligen transporteras till den svenska miljön på ett sätt som liknar det för hexaklorcyklohexaner, dvs. via långväga atmosfärisk transport följt av deposition. Det skulle därför vara värdefullt med en regelbunden övervakning av endosulfan i luft för att bevaka trenderna i den svenska atmosfären. Förekomsten av endosulfan-sulfat i lakvatten från kompost samt i högre halter i urbana sediment kan tyda på möjliga andra diffusa utsläpp via t.ex. reningsverk eller dagvattensystem. Fler analyser av t ex utgående avloppsvatten, slam och eventuellt även olika potentiellt kontaminerade livsmedel skulle kunna ge svar på denna fråga.

Siloxaner är en stor grupp av ämnen som används inom ett antal olika områden. Ämnesgruppen sprids i miljön dels genom diffus spridning från konsumentprodukter (t.ex. kosmetika, hygienartiklar, mjukgörare), dels via punktkällor där ämnena tillverkas eller hanteras. Resultaten tyder på att nära en utsläppskälla kan man riskera att halterna av siloxaner kan komma upp i nivåer som är toxiska, men att halterna sedan minskar snabbt med ökande avstånd.

Man bör notera att vi än så länge vet väldigt litet om hur vi människor exponeras för siloxaner. Här behövs mer data. Därutöver är det viktigt är att följa att utsläppen inte ökar. Det kan göras genom mätningar i slam från reningsverk under några år för att sedan fatta beslut om fortsatt övervakning.

Klorerade och bromerade styrener kan bildas vid förbränning i närvaro av klor och brom. Resultaten av mätningarna indikerar att oktaklorstyren finns i den svenska miljön, men i låga koncentrationer. Att den återfanns i luft från bakgrundsstationer tyder på att långväga transport förekommer, och förekomsten i strömming från bakgrundslokaler visar att oktaklorstyren är vitt spridd i miljön.

Ytterligare mätningar behövs dock för att avgöra om oktaklorstyren hittas allmänt i fisk och om det finns pågående utsläpp till luft.

Följande ämnesgrupper bör bli föremål för en ny screeningundersökning om några år igen

Adipater har stor användning inom plastindustrin, och förekommer även som t.ex. tillsatsi färger och oljor. Spridning tros främst ske från punktkällor, men även diffus spridning kan förekomma via hushållen. Resultaten från mätningar nära källor tyder dock på att det finns ett utsläpp av adipater i miljön, men att de inte har potential för långväga transport. Då det inte finns några restriktioner gällande användningen, är det inte sannolikt att utsläppen kommer att minska under den närmaste tiden. Det finns därför orsak att upprepa screeningundersökningen om några år för att se om halterna i miljön har ökat.

Följande ämnesgrupper behöver inte följas regelbundet

I det fall att klorerade paraffiner hittades i detekterbara halter i miljöproverna var det i mycket låga halter. Resultaten stämmer med tidigare undersökningar att utsläppen till den omgivande miljön, om de förekommer, är mycket små. Det är uppenbart att det finns en liten påverkan på miljön från användning av produkter som innehåller limonen eller vid industriell användning av limonen. Halterna är dock så pass låga att det inte finns någon orsak att genomföra ytterligare mätningar.

Mirex hittades inte i något av de analyserade proverna. Resultaten tyder på att det inte finns några pågående mätbara utsläpp eller nedfall av mirex till den svenska miljön.

Enligt mätresultaten är det möjligt att vissa isocyanater ofta kan förekomma utanför anläggningar som använder dessa i sin produktion och i urban miljö. Det är dock tveksamt om det är miljöövervakningens ansvar att utreda detta vidare då de uppmätta halterna trots allt är långt under eventuella effektnivåer.

 

 

Abstract [en]

Extended conclusions can be found at the end of each chapter.

The purpose of screening is to get an idea of what concentrations of certain chemical substances we can find in the environment, and to assess the potential risk of human exposure to these substances.

This report summarizes results obtained in the national environmental monitoring scheme’s screening programme during the period 2003-2004 and recommends possible future actions for the chemical substances studied.

Further studies should be made of the following substance groups

Organophosphates are used to a great extent as flame retardants and plasticizers in plastics. The load on the immediate recipient in the effluent from sewage treatment plants is higher than expected. The concentrations in sewage sludge are relatively high as well. They occur in levels comparable to other known sludge contaminants. More surveys are needed to determine whether organophosphates are found further from sources and in biological material in concentrations that can generally constitute a risk. This requires further follow-up.

Bisphenol A was detected in more than half the samples of sewage sludge, wastewater and stormwater, which contain a great deal of oxygen and nutrients. The interpretation of this is that the detected quantities are too high for a rapid degradation of the substances, which means there is a risk of environmental impact. The concentrations in sewage are on a par with the few known toxic levels that exist. Exposure to substances via packaging materials and in biological material is also unknown in most cases. It is therefore impossible to judge the total health risk without more studies.

Both a- and p-endosulfan, as well as the conversion product endosulfan sulphate, are found in air and exhibited seasonal variation both on the west coast and in northern Finland. Endosulfan exhibits a pattern that indicates that it is primarily transported to the Swedish environment in a manner similar to that for hexachlorocyclohexanes, i.e. via long-range atmospheric transport followed by deposition. Regular monitoring of airborne endosulfan would therefore be desirable in order to keep track of the trends in the Swedish atmosphere. The presence of endosulfan sulphate in leachate from compost and in higher concentrations in urban sediments may indicate other possible non-point source discharges, for example via sewage treatment plants or stormwater systems. More analyses of, for example, treated wastewater, sludge and possibly various potentially contaminated foods as well could provide answers to this question.

Siloxanes are a large group of substances that are used in a number of different applications. The substance group is spread in the environment via diffuse emissions from consumer products as well as via point sources where the substances are manufactured or handled. The results suggest that there is a risk that siloxane concentrations can get up to toxic levels near an emission source, but that the levels then decline rapidly with increasing distance.

It should, however, be noted that we still know very little about human exposure. More data are needed here. There is also good reason to keep track of emissions to make sure they don’t increase. This can be done by measuring concentrations in sewage sludge for several years and then deciding whether continued monitoring is warranted.

Chloro- and bromostyrenes can be formed during combustion in the presence of chlorine and bromine. The results of the measurements indicate that octachlorostyrene is present in the Swedish environment, but in low concentrations. The fact that octachlorostyrene was found in air from background stations suggests that it is transported over long distances, and its presence in Baltic herring from background localities shows that it is widely spread in the Baltic Sea.

However, additional measurements are needed to determine whether octachlorostyrene is found generally in fish and whether there are ongoing emissions to air.

The following substance groups should be subjected to another screening study in a few years

Adipates are used widely in the plastics industry and also occur for example as additives in paints and oils. They are believed to be emitted primarily from point sources, but diffuse emissions may also occur via households. The results of measurements near sources suggest that adipates are emitted into the environment, but that they do not have the potential for long-range transport. Since there are no restrictions on use, it is not likely that these emissions will decrease in the near future. There is therefore good reason to repeat the screening study in a few years to see whether the concentrations in the environment have increased.

The following substance groups do not have to be followed regularly

In the event that chlorinated paraffins were found in detectable concentrations in the environmental samples, the concentrations were very low. The results agree with the findings of previous surveys that environmental emissions are very small, if any. There is clearly a small environmental impact from the use of products containing limonene or from the industrial use of limonene. But the concentrations are so low that there is no good reason to perform further measurements.

Mirex was not found in any of the analyzed samples. The results suggest that there are no ongoing measurable emissions or deposition of mirex to the Swedish environment.

According to the measurement results, it is possible that certain isocyanates may occur frequently outside of plants that use these substances in their production, as well as in the urban environment. However, it is doubtful whether it is the responsibility of the environmental monitoring scheme to carry out further studies, since the measured concentrations are far below possible effect levels.

Place, publisher, year, edition, pages
2006. , p. 126
Series
Rapport/Naturvårdsverket, ISSN 0282-7298 ; 5524
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Finance, National; Miljöövervakningens programområden, Toxic; Toxic, Screening; Environmental Objectives, A Non-Toxic Environment
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-2246ISBN: 620-5524-0 OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-2246DiVA, id: diva2:781383
Available from: 2015-01-16 Created: 2015-01-16 Last updated: 2015-12-09

Open Access in DiVA

fulltext(1958 kB)113 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1958 kBChecksum SHA-512
fbb37dda0aa3b924a764673a2c34cc9d7daaaf85946b5ab6a7a85e415a78c3d954bdcbea85ef8234b6a885b187e4ce98d411406dd811a10711b8affa3340273b
Type fulltextMimetype application/pdf

Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 113 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 139 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf