Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Smådjur i nio västmanländskavattendrag år 2012: Bedömning av naturvärden, ekologisk status ochsurhetsklass i samtliga vattendrag
Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län.
Executive, Länstyrelserna, länsstyrelsen, lst, Länsstyrelsen Västmanlands län.
Responsible organisation
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten har upprättats på uppdrag av länsstyrelsen i Västmanlands län. Rapporten redovisar

bedömningar av surhetsklass, ekologisk status och limniskt naturvärde i nio vattendrag. Bedömningarna baseras

på egenskaperna hos de bottenfaunaarter som påträffades under maj och augusti 2012. Med bottenfauna avses

vattenlevande smådjur som snäckor, musslor, iglar, kräftdjur och sländlarver med flera.

Bottenfaunan i landets vatten synes sedan 1970-talet ha genomgått stora förändringar i sitt innehåll av skilda

arter samt i individantalen av dessa. Förändringarna torde till en del kunna förklaras med allt lägre svavelinnehåll

i nederbörd, förändringar i vattenreglerings- och skogsbruksverksamheten samt med ökande temperaturer. Ffa

sistnämnda ger anledning till att försöka reda ut begreppet limniskt naturvärde. Ett visst limniskt naturvärde kan

tilldelas en viss lokal i ett vattendrag utifrån t.ex. förekomsten av rödlistade och/eller ovanliga arter, en sällsynt

samtidig förekomst av flera viktiga indikatorarter och/eller en artsammansättnings förmodade naturlighet.

Författarna bedömer att lokaler med förmåga att hysa arter som kräver kyligt vatten skall tilldelas särskilt höga

limniska naturvärden, de kan ju utgöra de sista utposterna för många arter nu när vi kanske går mot varmare

tider. En tabell som visar vår bedömning av hur de undersökta vattendragen skall rangordnas utifrån nämnda

kriterium återfinns sist i den här sammanfattningen. Först en redovisning av resultaten i sedvanlig form.

Tabell 1. Bedömningar av bottenfaunas status i de vattendrag som undersöktes med metod M42 inom Västmanlands län år

2012. LD Sur anger Limnodatas bedömning av Surhetsklass. Gamla Sur och Nya Sur anger samma sak enligt gamla resp. nya

bedömningsgrunder. LD Naturlighet anger allmän ekologisk status. Gamla Shannon, Gamla ASPT och Nya ASPT anger samma

sak enligt gamla respektive nya bedömningsgrunder. LD Närsalter anger Limnodatas bedömning av ekologisk status med

tonvikt på närsaltpåverkan. Danskt faunaindex och DJ anger samma sak enligt gamla resp. nya bedömningsgrunder. Blå färg

anger Hög klass eller status. I fallande ordning följer sedan grönt, gult och orange som anger den sämsta klassen/statusen som

erhållits inom denna undersökning.

Vattendrag Surhet Klass Allmän ES Närsalter ES Limnodatas bedömningar

Forsån

. Hedhammar.

VS133. Den variationsrika

biotopens status bedöms

som Hög. Tydlig kloaklukt!

Tydlig påverkan av friskt

grundvatten. Hög andel

slagg i bottnarna. Ganska

vacker lövträdsmiljö direkt

uppströms rester av gammal

kulturbyggd.

LD Surhetsindex

Gamla Surhetsklass

Ny Surhetsklass

LD Naturlighet

Gamla Shannon

Gamla ASPT

Nya ASPT

LD Närsalter

Dansk faunaindex

Nya DJ

Den med tiden stabila grunden

i den relativt fina bottenfaunan

indikerar goda förutsättningar

för bl.a. öring, flodkräfta och

flodpärlmussla. pH över 6,4.

Måttligt höga närsalthalter i

bottnarna pga hög inströmning

av friskt grundvatten.

Högt

limniskt naturvärde

via

en i landet mycket ovanlig

sammansättning av viktiga

indikatorarter avseende god

vatten- och habitatkvalitet.

Sandån

. VS424. Den

variationsrika biotopens

status bedöms som Hög.

Tydlig påverkan av friskt

grundvatten. Vackra bottnar.

Ganska vacker närmiljö inom

i första hand barrskog.

LD Surhetsindex

Gamla Surhetsklass

Ny Surhetsklass

LD Naturlighet

Gamla Shannon

Gamla ASPT

Nya ASPT

LD Närsalter

Dansk faunaindex

Nya DJ

Den med tiden stabila grunden

i den fina bottenfaunan

indikerar goda förutsättningar

för bl.a. öring, flodkräfta och

flodpärlmussla. pH över 6,4.

Måttligt höga närsalthalter.

Högt limniskt

naturvärde

via en i landet

mycket ovanlig

sammansättning av viktiga

indikatorarter avseende god

vatten- och habitatkvalitet.

Valsjöbäcken

. VS487.

Den relativt variationsrika

biotopens status bedöms

som God. Ordinära bottnar

med artificiellt lekgrus för

öring. Ordinär närmiljö inom i

första hand barrskog.

LD Surhetsindex

Gamla Surhetsklass

Ny Surhetsklass

LD Naturlighet

Gamla Shannon

Gamla ASPT

Nya ASPT

LD Närsalter

Dansk faunaindex

Nya DJ

Den med tiden stabila grunden

i bottenfaunan indikerar goda

förutsättningar för bl.a. öring,

flodkräfta och flodpärlmussla.

pH över 6,4. Måttligt höga

närsalthalter.

Ordinärt

limniskt naturvärde

pga

den inom landet ganska

vanliga artsammansättningen.

Tabell 1 .Forts.

OBS! Shannon-index ligger väldigt nära gränsen för Måttlig störning vad gäller Skälsjöbäcken och Venabäcken.

Vattendrag Surhet Klass Allmän ES Närsalter ES Limnodatas bedömningar

Håltjärnsbäcken

.

VS364. Den relativt

variationsrika biotopens

status bedöms som God.

Tydlig sjöpåverkan. Vackra

bottnar. Ganska trist närmiljö

inom i första hand barrskog.

LD Surhetsindex

Gamla Surhetsklass

Ny Surhetsklass

LD Naturlighet

Gamla Shannon

Gamla ASPT

Nya ASPT

LD Närsalter

Dansk faunaindex

Nya DJ

Den med tiden stabila grunden

i den mycket fina bottenfaunan

indikerar goda

förutsättningar för bl.a. öring,

flodkräfta och flodpärlmussla.

pH över 6,4. Måttligt höga

närsalthalter.

Mycket högt

limniskt naturvärde

via

förekomst av flodpärlmussla

och flodkräfta samt en i landet

mycket ovanlig sammansättning

viktiga indikatorarter

avseende god vatten- och

habitatkvalitet.N3

Jerån

. VS361. Den

tämligen variationsfattiga

biotopens status bedöms

som Ordinär. Tydlig

påverkan av friskt

grundvatten. Bitvis tämligen

vackra bottnar. Ganska trist

närmiljö inom i första hand

barrskog.

LD Surhetsindex

Gamla Surhetsklass

Ny Surhetsklass

LD Naturlighet

Gamla Shannon

Gamla ASPT

Nya ASPT

LD Närsalter

Dansk faunaindex

Nya DJ

Den med tiden stabila grunden

i bottenfaunan indikerar goda

förutsättningar för bl.a. öring

och flodpärlmussla. pH över

5,6. Måttligt höga

närsalthalter.

Ordinärt

limniskt naturvärde

pga

den inom landet ganska

vanliga artsammansättningen.

Skälsjöbäcken

. VS617.

Den tämligen variationsfattiga

biotopens status

bedöms som Ordinär. Tydlig

påverkan av friskt grundvatten.

Fina och rena

bottnar. Ganska trist

närmiljö, i huvudsak inom

snåriga häggbuskage.

LD Surhetsindex

Gamla Surhetsklass

Ny Surhetsklass

LD Naturlighet

Gamla Shannon

Gamla ASPT

Nya ASPT

LD Närsalter

Dansk faunaindex

Nya DJ

Den hittills stabila grunden i

den mycket fina bottenfaunan

indikerar goda förutsättningar

för bl.a. öring och

flodpärlmussla. pH över 6,4.

Måttligt höga närsalthalter.

Mycket högt limniskt

naturvärde

motiveras av

en inom landet unik sammansättning

viktiga indikatorarter

avseende mycket god vattenoch

habitatkvalitet.

Hedströmmen

. VS385.

Den variationsrika biotopens

status bedöms som Hög.

Bitvis vackra bottnar. Vacker

men bitivis söndertrtampad

lövskogsmiljö. Lokalen är

påverkad av sportfiske.

LD Surhetsindex

Gamla Surhetsklass

Ny Surhetsklass

LD Naturlighet

Gamla Shannon

Gamla ASPT

Nya ASPT

LD Närsalter

Dansk faunaindex

Nya DJ

Den med tiden stabila grunden

i den relativt fina bottenfaunan

indikerar goda förutsättningar

för bl.a. öring, flodkräfta och

flodpärlmussla. pH över 6,4.

Mer än naturligt höga halter av

närsalthalter.

Högt

limniskt naturvärde

via

en i landet mycket ovanlig om

än inte helt naturlig sammansättning

av viktiga indikatorarter

avseende god vatten och

habitatkvalitet.

Dendrogrammet i figur 2 visar likhet i taxonsammansättningar mellan lokalerna i de nio vattendragen. Figurens

inneboende betydelse kan vara svårbegriplig utan god kännedom om de vattendrag som avhandlas. Delvis

indikerar den via artsammansättningarna graden av grundvatteninströmning mellan de nio lokalerna. Sålunda

indikeras graden av grundvatteninströmning vara störst i lokalerna i Forsån och Skälsjöbäcken och minst i dito i

Venabäcken och Hedströmmen. Om det anses att hög grad av grundvatteninströmning, och därmed hög förmåga

att hysa arter som kräver kyligt vatten, bör ge ett högt limniskt naturvärde så bör i första hand lokalerna i Forsån,

Skälsjöbäcken och Jerån erhålla högt limniskt naturvärde.

Figur 2. Dendrogram avseende förekomst/icke förekomst av funna taxa inom bottenfaunan exklusive fisk och

groddjur. Ward´s metod.

Såväl Håltjärnsbäcken som Skälsjöbäcken och Venabäcken hyser partier med riklig grundvatteninströmning vid

andra lokaler än de som nu undersökts. I Hedströmmen finns partier med grundvatteninströmning inom den lokal

som nu undersöktes, dock på ett djup som nu, 2012, inte kunde provtas pga mycket högt vattenstånd.

De ”objektiva” index och de texter som redovisats i tabell 1 åerspeglar inte alltid föfattarnas egna bedöningar

och dendrogrammet gör det bara i begränsad omfattning. I tabell 2 redovisas författarnas bedömning av hur

vattendragen bör rangordnas med avseende på limniskt naturvärde där vi prioriterat faunans naturlighet kontra

lokalens förutsättningar samt vattendragens förmåga att hysa arter som kräver kyligt och rent vatten, sistnämnda

utifrån eventuell kunskap om tidigare undersökta habitat inom lokalen eller andra lokaler eller

provtagningstidpunkter inom de aktuella vattendragen.

Tabell 2. Författarnas bedömningar av limniska naturvärden i de undersökta vattendragen där faunans naturlighet

och vattendragens förmåga att hysa arter som kräver kyligt och rent vatten har prioriterats. 1 poäng anger

Mycket högt, 2 Högt, 3 Ganska högt och 4 Ordinärt limniskt naturvärde.

Forsån

Skälsjöbäcken

Jerån

Gärsjöbäcken

Valsjöbäcken

Håltjärnsbäcken

Sandån

Venabäcken

Hedströmmen

0

50

100

150

200

250

300

Avstånd

Vattendrag Poäng

Skälsjöbäcken 1

Håltjärnsbäcken 1

Venabäcken 2

Sandån 2

Jerån 2

Forsån 2

Hedströmmen 3

Valsjöbäcken 3

Gärsjöbäcken 4

Den funna faunan i Skälsjöbäcken indikerar exceptionellt goda

vattenkemiska egenskaper. Bl.a. påträffades där ett av landets rikaste

bestånd av den synnerligen krävande nattsländan

Philopotamus

montanus

. Dessutom påträffades ett par tämligen ovanliga skalbaggar.

Bottenfaunan i Skälsjöbäcken indikerar kylig grundvattenuppströmning

vilket innebär att värmeskyende arter kan överleva där när vi går mot

varmare tider.

I Håltjärnsbäcken gjordes fynd av flodkräftan

Astacus astacus (Linnaeus,

1758) i hotkategori CR (Akut hotad) och av flodpärlmusslan

Margaritifera margaritifera

(Linnaeus, 1758) i hotkategori EN (Starkt

hotad). Flodpärlmusslor påträffas ofta i partier med

grundvattenuppströmning varför förekomst av dessa indikerar att

värmeskyende arter kan överleva där när vi går mot varmare tider.

Place, publisher, year, edition, pages
2012. , p. 58
Series
Rapport, ISSN 0284-8813 ; 2012:15
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Finance, Regional; Miljöövervakningens programområden, Freshwater; Environmental Objectives, Natural Acidification Only; Environmental Objectives, Zero Eutrophication; Environmental Objectives, Flourishing Lakes and Streams
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-665OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-665DiVA, id: diva2:696644
Available from: 2014-02-14 Created: 2014-02-14 Last updated: 2014-10-22Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2832 kB)19 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2832 kBChecksum SHA-512
48d96bf33098f44371a859c14dfeb5abb05a3369023e29b525cf7789e6ad697966632706f87e548f791ac8af7f288475dac5a2c83a2c265f86c736606f753998
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Länsstyrelsen Västmanlands län
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 19 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 56 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf