Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Studie av kontrollprogram av buller vid vindkraftverk
Kungliga Tekniska Högskolan.
Almgren Akustikkonsult AB.
Responsible organisation
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det nedan redovisade projektet har undersökt kontrollprogram avseende buller för vindkraftsetableringar i Sverige. Krav på kontrollprogram brukar föreskrivas i tillståndsbeslut enligt miljöbalken, för att följa upp villkoren i tillståndsbeslutet. Syftet med projektet har varit att sammanställa information kring kontrollprogram och vindkraftsetableringar samt att diskutera vad som bör ingå i kontrollprogram för ljud från vindkraft. Arbetsmetodiken har bestått av tre delar; Steg 1 var att samla och sammanställa information, huvudsakligen från projektet Kontrollprogram för Vindkraft P40228. I materialet ingår även ett fåtal mindre anläggningar som enbart omfattas av anmälningsplikt. Från denna sammanställning valdes elva parker ut för detaljgranskning i steg 2. I steg 3 har materialet sammanställts och här ges rekommendationer för hur kontrollprogram och uppföljning av buller från enskilda parker bör utformas, för att på ett ändamålsenligt sätt belysa verksamhetens effekter på ljudmiljön. En checklista för vad som bör ingå i kontrollprogram för buller redovisas också.

Parkerna i materialet är tillståndsgivna mellan 2005 och 2012. Praxis och villkorsskrivning har förändrats under den perioden och även därefter. Nya regler för prövning av vindkraft trädde i kraft 2009. Miljödomstolarna har ersatts av mark- och miljödomstolar (2011), och länsstyrelsernas prövning sker i 12 miljöprövningsdelegationer (MPD) enligt förordning (2011:1237). På den tekniska sidan har också förändringar skett. Turbinerna i materialet har en totalhöjd på mellan 100 och 180 meter. Teknikutvecklingen har gjort att det numera är vanligt med ansökningar om verk med en totalhöjd på 200 meter eller mer.

För att komplettera det skriftliga materialet, har tillsynsmyndigheterna kontaktats för att svara på om det finns, eller har funnits, klagomål på buller från närboende. Av de 32 parkerna i materialet hade det, vid någon tidpunkt, funnits klagomål på buller från närboende vid ungefär hälften av etableringarna. I de fall tidpunkter angavs, var det vanligt med bullerstörning på morgnar och kvällar. I knappt hälften av fallen har klagomålen upphört efter något eller några år. I några fall har bullerproblemen varit av den art att verksamhetsutövaren kunnat åtgärda dem på teknisk väg. I de flesta fall är det dock oklart varför klagomålen har upphört. Det går inte att utläsa några generella mönster när det gäller klagomål, eftersom materialet är litet. Det finns enskilda etableringar, som Karsholm, Björkhöjden och Fredriksdal, vilka har genererat många klagomål från boende i närområdet. Det finns andra etableringar med ett flertal boende i områden som exponeras för bullernivåer på 35–39 dBA, där inga klagomål, eller betydligt färre, har inkommit till tillsynsmyndigheten.

I så gott som samtliga fall där mätningar gjorts, har verksamhetsutövaren kunnat visa att ljudvillkoren innehålls. Vid ljudnivån 35–40 dBA från vindkraft, upplever sig 12 % som bullerstörda och ungefär 6 % som mycket störda. Det är därmed uppenbart att en utbyggnad av vindkraft i Sverige kommer att innebära att fler människor störs av vindkraftbuller, även om verksamhetsutövaren klarar villkoret om 40 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder.

Ett flertal vindkraftsetableringar har redovisats i texterna ovan och kontrollprogrammen samt dokumentation kring ljud har granskats. Författarna rekommenderar å det starkaste att vid ljudkontroll med ljudeffektbestämning för vindkraftverk kombinerat med ljudutbredningsberäkning ska ljudeffektbestämningen göras enligt IEC 61400-11 och vara rapporterad enligt standard. Vidare rekommenderar vi att vid immissionsmätningar använda metoder beskrivna i Elforsk 98:24. Det anses vidare fördelaktigt att företaget som gör ljudmätningarna bör vara ackrediterat av Swedac eller motsvarande internationella ackrediteringsinstitut.

Vid ljudimmissionsmätning vid bostad har det visat sig att bakgrundsljudet ofta dominerar totalljudnivån. Då kan bara en övre gräns för vindkraftljudets bidrag till ljudnivån vid bostaden anges. Om denna övre gräns är högst 40 dBA har man visat att ljudvillkoret 40 dBA innehålls. Osäkerheten i den övre gränsen blir då beroende av bakgrundsljudnivåns spridning, vilken kan vara betydande. Projektgruppens förslag är att spridningen i form av standardavvikelsen bör vara högst 4 dB vid ljudimmissionsmätning för att mätningen ska anses relevant. En ljudemissionsmätning är oftast mindre påverkad av bakgrundsljud och spridning brukar vara mindre än vid en ljudimmissionsmätning. Projektgruppens förslag är att spridningen i form av standardavvikelsen bör vara högst 2 dB vid ljudemissionsmätning för att mätningen ska anses relevant. För beräkning med Nord2000 finns möjlighet att uppskatta noggrannheten eftersom validerande ljudmätningar gjorts i olika typer av terräng. För Naturvårdsverkets beräkningsmodell har Uppsala universitet på senare tid gjort jämförelser mellan beräknad och uppmätt ljudnivå, som skulle kunna utnyttjas för uppskattning av osäkerhet.

Projektgruppen rekommenderar att Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodeller bör redovisas i kontrollprogram och i de fall, t ex med omringande verk när medvind från alla håll är uppenbart orealistiskt, i komplex terräng och längre utbredningsavstånd, där en minskad tillförlitlighet kan misstänkas förekomma bör Naturvårdsverkets modell kompletteras med mer noggranna modeller av ljudutbredning, t ex Nord2000, och val av resultat motiveras utifrån aktuellt fall.

Mätstandarden för immissionsmätning Elforsk 98:24 är daterad från före millennieskiftet och tar inte höjd för att dagens turbiner har sammanlagd höjd ibland upp till ca 200 m vilket innebär att det atmosfäriska ytlagret numera överskrids och luftlager med mer kontinuerliga vindar kan uppnås. Från energisynpunkt är det fördelaktigt eftersom el produceras större delar av tiden men ur ett bullerperspektiv är detta negativt eftersom ljud alstras under tidpunkter som kvällar och nätter när mindre verk oftare står stilla. Författarna anser det därmed befogat att vidare arbeta med att undersöka om kvälls-, natt- och morgonmätningar bör komplettera mätmetodiken i Elforsk 98:24. Detta är även föranlett av besvärsrapporter och klagomål som lästs under detta projekts gång där en tydlig trend (dock ej kvantifierad) av besvär under dessa tidpunkter redovisas från närboende.

Abstract [en]

The project presented in this report has investigated control programs regarding noise from wind turbine parks in Sweden. Requirements for inspection are usually prescribed in the permit decision according to the Environmental Code, in order to monitor the conditions in the permit. The aim of the project was to compile information about the inspection and construction procedures and to discuss what should be included in the monitoring program for noise from wind turbines. The study’s methodology consisted of three parts; Step 1 was to gather and compile information, mainly from the project P40228. The material also includes a few smaller parks only subject to reporting obligations. From this compilation was chosen eleven parks for detailed examination in step 2. In step 3, the material has been prepared and this section gives recommendations for control and monitoring of noise. Three checklists of what should be included in the monitoring program for noise are also reported.

The parks in the material are confined between 2005 and 2012. The practice and conditions writing has changed over that period and beyond. New rules for the assessment of wind came into force in 2009. The environmental courts have been replaced by the Land and Environment Courts (2011), and the county administrative boards review takes place in 12 environmental assessment missions (MPD) under Regulation (2011: 1237).

On the technical side changes also occurred. The turbines of the material have an overall height of between 100 and 180 meters. Technological development has now (as of 2017) led applications for turbines with a total height of 200 meters or more.

To complement the written material, regulatory authorities have been contacted to answer whether there is, or has been, noise complaints from nearby residents. Of the 32 parks in the material it had, at some point, been complaints about noise from neighbours at about half of the establishments. In cases where the time specified, it was common with noise disturbance in the mornings and evenings. In almost half of the cases, the complaints ceased after a few years. In some cases, noise problems have been of a nature that the operator could mitigate them by technical means. In most cases, it is unclear why the complaints ceased. It is not possible to discern general patterns of complaints, because the small size of the material. There are individual establishments such as Karsholm, Björkhöjden and Fredriksdal, which has generated several complaints from local residents. There are other establishments with a number of residents in areas exposed to noise levels of 35–39 dBA with no complaints, or far fewer, submitted to the regulator.

In almost all cases where measurements are made, the operator show that the noise conditions are fulfilled. At 35–40 dBA noise from wind, 12 % perceive themselves as noise disturbance and about 6 % as much disturbed. It is thus clear that the expansion of wind power in Sweden will mean that more people are disturbed by wind noise, even if the operator can fulfill the condition of 40 dBA equivalent sound level outdoors in residential areas.

A number of wind power projects have been presented in the text below and control programs as well as documentation of the sound has been reviewed. The authors strongly recommend that sound power measurements of wind turbines are made in accordance with IEC 61400-11. Furthermore, we recommend that immission measurements are performed using methods described in Elforsk 98:24. Furthermore, accreditation by SWEDAC or equivalent international accreditation agencies are considered beneficial.

Regarding sound immission measurements at homes, it has been shown that the background noise is often dominating the overall noise level. Then only an upper limit can be specified for wind sound contribution to the sound level at home. If this upper limit is 40 dBA, it has been shown that the sound condition 40 dBA withheld. The uncertainty in the upper limit will then be dependent on the background noise level distribution, which can be significant.

A suggestion from the project group is that the spread in the form of standard deviation should be no more than 4 dB at immission measurements in order to be considered relevant. A sound emission measurement is usually less affected by background noise and scattering. Thus the project group suggests that the spread in the form of standard deviation should be no more than 2 dB for sound emission measurements in order to be considered relevant. For calculation of Nord2000 is possible to estimate the accuracy as validating sound measurements made in different types of terrain. Regarding the Environmental Protection Agency’s method of calculation, Uppsala University has recently made a comparison between calculated and measured sound levels, which could be used for estimating inaccuracy. The project group recommends that the Environmental Protection Agency sound propagation models should be reported in the inspection and in cases, for example, with encircling turbines when downwind conditions from all directions is obviously unrealistic, in complex terrain and longer propagation distances, where a reduced reliability may be suspected to occur by using the Environmental Protection Agency model these results are suggested to be supplemented by more detailed models of sound propagation, for example, Nord2000, and the results that are considered to have the highest accuracy are chosen.

Measurement standard for immission Elforsk 98:24 is dated from before the turn of the millennium and does not take height for today’s turbines total height sometimes up to 200 m, which means that the rotors exceed the atmospheric surface layer and the air layers with more continuous winds can be swept by the blades. For energy production point of view, it is beneficial because electricity is produced greater part of the time, but from a noise perspective, this is negative because the sound is produced during times like evenings and nights when older turbines often were standing still. The authors therefore consider it warranted further work to examine if evening, night and morning measurements should complement the measurement methodology in Elforsk 98:24. This recommendation is also caused by problems reports and complaints that were studied during this project once there is a clear trend (although not quantified) of symptoms during these times reported by local residents.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Naturvårdsverket, 2017. , p. 70
Series
Rapport / Naturvårdsverket, ISSN 0282-7298 ; 6739
Keywords [sv]
Ljudkontroll, vindriktningsoptimerade parker, reglerinställning
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-8430ISBN: 978-91-620-6739-7 (print)OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-8430DiVA, id: diva2:1425410
Available from: 2020-04-21 Created: 2020-04-21 Last updated: 2020-04-21

Open Access in DiVA

fulltext(541 kB)6 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 541 kBChecksum SHA-512
a4f2bc66adbfc0e38f6c2b5e513c34680b1e31c4de8266a4ed136518018ff4ae7da8d9082676a38d1487975747bf1690b515161344e4d274e524c43aaa501225
Type fulltextMimetype application/pdf

Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 6 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 18 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf