Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Belastning och påverkan från dagvatten: Källor till föroreningar i dagvatten, potentiell effekt, och jämförelser med belastning från andra källor
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Executive, Forskningsinstitut, IVL Swedish Environmental Research Institute.
Show others and affiliations
Responsible organisation
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram denna rapport om föroreningar och belastning från dagvatten. Studien är en del av ett Regeringsuppdrag ”Föreslå etappmål om dagvatten”. Syftet med projektet har varit att ta fram en sammanställning om belastning av föroreningar från dagvatten till vattenrecipienter. Primära källor, potentiella toxiska och hormonstörande effekter samt belastning på ytvatten har sammanställts och beräknats av ett urval av prioriterade ämnen och Särskilda Förorenande Ämnen (SFÄ) och omfattande sammanlagt 22 st näringsämnen, metaller och organiska miljöföroreningar. Dessa ämnen valdes ut eftersom de är kända ämnen i dagvatten, prioriterade ämnen av Vattenmyndigheterna på grund av att de orsakar att god kemisk eller ekologisk status inte uppnås i många vattenförekomster samt att det var möjligt att göra beräkningar av belastning av dessa tack vare att det fanns data tillgängligt. Dessa 22 ämnen har sådana ekologiska, toxiska och/eller hormonstörande effekter i akvatisk miljö att belastningen av samtliga av dessa ämnen bör begränsas eller helt förhindras. Dagvattnets påverkan och effekter på miljön har sammanställts utifrån tillgänglig litteratur. Studierna är dock få och av varierande karaktär, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser gällande dagvattnet påverkan.

Antalet föroreningar i dagvatten kan dock vara många fler än de 22 utvalda ämnena. Uppmätta halter i dagvatten har sammanställts från Naturvårdsverkets Screeningdatabas i denna rapport och visar att 74 st ämnen förekommer i samtliga prover av dagvatten där de har analyserats, och ytterligare 117 st ämnen förekommer i en del av dagvattenproverna. Många är ämnen som ännu inte är prioriterade av vattenförvaltningen. Bland annat förekommer ofta metaller och grundämnen, vissa dioxiner och furaner, alkylfenoler, antioxidanter, bekämpningsmedel, kolväten, LAS (Linear alkyl benzene sulfonate) och olika flamskyddsmedel. 

Resultat av belastningsberäkningarna visar att dagvatten är en betydande spridningsväg till belastningen i recipienter för vissa ämnen trots att arealen tätort är mindre än 1% av Sveriges totala yta. För metallerna kadmium, zink, bly och koppar så har bidragen från dagvatten beräknats till mellan 15% och 17% av den totala belastningen till recipienter i Sverige och kan anses vara betydande belastning. I mellan 451 och 1090 st enskilda vattenförekomstområden är belastningen från dagvatten den dominerande spridningsvägen (>50% av total belastning) till de olika metallerna. Dagvatten utgör 100% av belastningen i 17 st vattenförekomster för koppar, zink och bly, i 12 st vattenförekomster för kadmium och nickel och i enbart 3 st vattenförekomster för kvicksilver. För de organiska ämnena är uppgifterna om utsläpp väldigt osäkra eller saknas helt för många källor till total belastning i Sverige, så som läckage från olika marktyper, jordbruksmark och skog, men de tillgängliga data och beräkningarna som gjorts indikerar att dagvatten utgör en viktig spridningsväg för PAH16, DEHP, Nonylfenol, HCH, TBT, PBDE, PFOS och PCB7 till vattenrecipienter.

Betydande bidrag (>25%) till belastningen i dagvatten kommer ifrån mark inom tätorter som används till ”industri, handelsplats, grus- och sandtag, hamn och deponiverksamhet” för samtliga metaller, för nonylfenol (58%), PFOS (54%), PAH16 (40%), HCH (23%), PCB7 (23%), PBDE (22%) och oktylfenol (18%). Industri och handelsplats utgör den största arealen inom den markanvändningsklassen och bör prioriteras i det fortsatta arbetet. Industri och handelsplatser har höga typhalter och höga avrinningskoefficienter som orsakar den höga belastningen. Belastningen i dagvatten av ftalaten DEHP kommer däremot till största del ifrån ytor av ”enstaka hus, mycket grönyta” (35%), ”bostadsområde, mindre grönyta” (29%) samt ”urbant grönområde, idrottsanläggning, flygfält gräs” (25%). Markanvändningsklassen ”enstaka hus, mycket grönyta” utgör den största arealen totalt inom tätorter i Sverige (35% av arean), vilket innebär att den ytan bidrar med generellt stor belastning.

Det finns stora osäkerheter i resultaten beroende bland annat på brist på mätningar av ämnen i dagvatten. Beräkningarna i denna rapport baseras på markanvändning som sammanställts av SMED till HELCOM Pollution Load Compilation (PLC7) rapporteringen, typhalter och avrinningskoefficienter inom tätorter från Stormtac databasen samt rapporterade utsläpp i miljörapporter från avloppsreningsverk och industrier i Svenska Miljörapporteringsportalen. Framförallt för organiska ämnen är dataunderlaget litet, vilket gör dessa uppskattningar mer osäkra. Utökad miljöövervakning av metaller och organiska ämnen behövs för att kunna följa trender och sätta in rätt åtgärder uppströms vid källorna och nedströms genom rening av dagvatten.

Det stora antalet ämnen som har uppmätts i dagvatten och den betydande belastningen som dagvatten har beräknats bidra med, indikerar trots osäkerheterna på att miljöproblemen med dagvatten kan vara omfattande. Påverkan i form av eventuella överskridanden av miljökvalitetsnormer i recipienterna har inte kunnat beräknas inom ramen för detta projekt.

Abstract [en]

SMED performed this project on pollution and load from stormwater on commission by the Swedish Environmental Protection Agency (EPA). Stormwater is rain water, melting water and surface water runoff generated in urban areas and on national roads. The purpose of this project was to compile the load of pollutants in stormwater to water recipients. Primary sources, potential toxic and endocrine disrupter effects and load on the aquatic environment have been compiled and calculated from a selection of priority substances, comprising a total of 22 nutrients, metals and organic pollutants. These substances were selected because they are known substances in stormwater and priority substances of the Water Authorities and substances for which it was possible to calculate the load. These 22 substances have such adverse effects in the aquatic environment that the load of all of these substances should be limited or completely prevented. The toxicity of stormwater has been compiled based on available literature. However, the studies are few and of varying content, which makes it difficult to draw any general conclusions regarding the effects of stormwater.

The number of pollutants in stormwater may however be much larger. Measured concentrations in stormwater collected from the Swedish EPAs Screening Database show that of totally 300 substances 74 are detected in all samples of stormwater in which they have been analyzed and another 117 substances are present in some of the stormwater samples. Substances than often occurred in stormwater include metals, some dioxins and furans, alkylphenols, antioxidants, pesticides, hydrocarbons, LAS (Linear alkylbenzene sulfonate) and flame retardants.

The results of the load calculations show that stormwater is a significant pathway to the recipients of certain substances, even though the urban area is less than 1% of Sweden's total area. For cadmium, zinc, lead and copper, the contribution from stormwater has been estimated to be between 15% and 17% of the total load in Sweden and can be regarded as significant load. In between 451 and 1090 individual water bodies, the load from stormwater is the dominant source pathway (> 50% of total load) to the different metals. Stormwater accounts for 100% of the load in 17 water bodies for copper, zinc and lead, in 12 water bodies for cadmium and nickel and in 3 water bodies for mercury. For the organic substances, the data on emissions are very uncertain or lacking entirely for many sources in Sweden, e.g the leachate from different soil types, agricultural land and forests, but the available data and calculations indicate that stormwater is an important pathway for PAH16, DEHP, nonylphenol, HCH, TBT, PBDE, PFOS and PCB7 to water recipients.

Very significant contributions (> 25%) to the load in stormwater within urban areas come from land used for industry, trading site, gravel and sandpit, port and landfill activities for all metals, nonylphenol (58%), PFOS (54% ), PAH16 (40%), HCH (23%), PCB7 (23%), PBDE (22%) and octylphenol (18%). Industry and trading site is the largest area within the land use class and should be prioritized in the ongoing work. Industry and trading sites have high type concentrations and high runoff coefficients that cause the high load. The load in the stormwater of the phthalate DEHP, however, comes from areas of "single house, very green area" (35%), "residential area, less green area" (29%) and "urban green area, sports facility, airfield grass" (25%). The land use class "single house, very green area" constitutes the largest area in total in urban areas in Sweden (35% of the area), which means that the surface contributes with a general load.

There are major uncertainties in the results, due to the lack of monitoring of substances in stormwater. The calculations in this report are based on land use compiled by SMED to HELCOM Pollution Load Compilation (PLC7) reporting, type concentration and runoff coefficients in urban areas from the Stormtac database as well as reported emissions in environmental reports from sewage treatment plants and industries in the Swedish Environmental Reporting Portal. Especially for organic substances, data is lacking, making these estimates more uncertain. Development of the environmental monitoring of metals and organic substances is needed in order to follow trends and to prioritize among measures at the upstream source and through water treatment.

Despite the uncertainties, the large number of substances that have been detected in stormwater and the estimated significant contributions from stormwater to the total load, indicates that the environmental problems with stormwater can be extensive.

Place, publisher, year, edition, pages
2018. , p. 111
Series
SMED Rapport, ISSN 1653-8102 ; 12
Keywords [sv]
Dagvatten, metaller, organiska föroreningar, betydande belastning
National Category
Environmental Sciences
Research subject
SMED (Svenska MiljöEmissionsData), Water
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-8250OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-8250DiVA, id: diva2:1369689
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2020-01-15Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(3328 kB)60 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 3328 kBChecksum SHA-512
486affb187e5f57eb37aed76a68dcd1f1e58cf9c2ec61c1a0303dba42531c9bc02238652110da9553cba78a524b620515251690a919660ee5492be6ba29bafa4
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
IVL Swedish Environmental Research InstituteSwedish University of Agricultural Sciences
Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 60 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 263 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf