Publications
12345676 of 7
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Miljö- och klimatsamarbete med strategiska länder: Årsrapport 2016
Responsible organisation
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och kan inte enbart lösas inom Sveriges gränser. De stora ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina och Sydafrika (BRIICS) har exempelvis omfattande tillverkningsindustrier som levererar produkter till såväl en inhemsk som global marknad. Dessa befolkningsrika länder har stor påverkan på den globala resursanvändningen och miljöprestandan och är därför viktiga aktörer för globalt miljö- och klimatsamarbete. Att utveckla relationer med strategiska samarbetsländer är dessutom positivt ur närings-, export- utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter.

I denna årsrapport redovisar Naturvårdsverket fyra myndigheters samlade arbete under 2016 inom ramen för ett anslag om bilateralt samarbete med strategiska länder inom miljö- och klimatområdet. Budgetposten om bilateralt samarbete (ap.1) som 2016 omfattade 15 miljoner kr inom anslaget internationellt samarbete (1:13) får användas för myndigheters bilaterala miljö- och klimatsamarbete med länder med stor påverkan på den globala miljön eller som är av strategisk betydelse i det globala miljö- och klimatsamarbetet. De myndigheter som deltar i samarbetet inom anslaget är Havs-och vattenmyndigheten (HaV), Kemikalieinspektionen (KemI), Naturvårdsverket och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

De flesta av insatserna i det bilaterala samarbetet handlar om kapacitetsutveckling på olika nivåer. Nivåerna är utveckling av stödjande system, vilket inkluderar lagar och mänskliga rättigheter, organisatorisk nivå och individnivå. Ett exempel på en sådan insats är Naturvårdsverkets samarbete med den indiska organisationen Centre for Science and Environment. Tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland har Naturvårdsverket under året genomfört utbildningar av miljötjänstemän från olika delstater i Indien. Utbildningen fokuserar på goda styrnings-och förvaltningsprinciper, tillståndsprövning och tillsyn av industrier samt goda exempel från olika industrisektorer, avfallshantering, avloppsvattenrening och hållbar stadsutveckling.

Samarbetena kan kopplas till många av de svenska miljömålen, Agenda 2030 och till internationella miljökonventioner. Olika ämnesområden inom det bilaterala samarbetet som myndigheterna arbetar är kemikalier, klimat, luft, hav, vatten och biologisk mångfald. Redovisningen i denna årsrapport görs både indelat efter ämnesområde och land.

Kemikalier

Tillsammans med Brasiliens miljöministerium tog KemI 2013 fram en plan som handlade om att utveckla en modern kemikalielag, vilken nu har blivit verklighet i form av ett lagförslag som har varit ute på offentlig konsultation. KemI bedriver också samarbeten med Sydafrika, Indonesien, Kina, Vietnam och Uruguay med inriktning på lagstiftning och dialog om kemikaliekonventionerna.

Det projekt som planeras i Sydafrika av Naturvårdsverket, tillsammans med Department of Environmental Affairs (DEA), fokuserar på farligt avfall vilket även är fallet i ett pågående projekt i Curitiba, Brasilien. I Ryssland kopplar Naturvårdsverkets projekt om bästa möjliga teknik (BAT), stöd till Barentsrådets Subgroup on Hot Spots Exclusion och insatsen om avfallsförebyggande och deponireducering till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ytterligare ett exempel på insatser inom kemikalieområdet är arbetet med Sverige som ordförande i Arctic Contaminants Action Programs (ACAP) expertgrupp för persistenta organiska föroreningar och kvicksilver, som genomfört fem möten under året.

Klimat och luft

Områdena klimat och luft ingår i många insatser. SMHI har samarbetat med Curitiba stad i Brasilien, lokala och regionala miljömyndigheter samt universitet inom projektet ParCur, där parterna utvecklar en metod för att bestämma utsläpp av partiklar och hur dessa påverkar stadens luftmiljö. I Curitiba genomförde Naturvårdsverket workshops om hållbar avfallshantering och medverkade i ytterligare en workshop om klimatförändring och hållbar stadsutveckling.

Genom att Naturvårdsverket ordnade ett seminarium i Moskva och en workshop i Stockholm har Sverige både delat med sig av sina erfarenheter och fått insikt i Rysslands övergripande klimatpolitik. Insatserna gav också en ökad insikt i hur en reglering av industrins utsläpp planeras och hur industrin själv ser på detta. Inom samarbetet i Barentsrådets har Naturvårdsverket gett stöd till genomförandet av Barents klimathandlingsplan. De workshops som genomförts med kommunala tjänstemän i Chile kommer att resultera i utkast till kommunala avfallsplaner, ett projekt lett av Naturvårdsverket och till största delen finansierat av Climate and Clean Air Coalition (CCAC). Genom en workshop i Stockholm har Naturvårdsverket initierat ett samarbete med Kina som syftar till att främja nedfasning av HFCS och energieffektivisering med hjälp av fjärrkyla, detta mot bakgrund av Parisavtalet och Kigali-tillägget om nedfasning av fluorkolväten (HFCS i Montrealprotokollet.)

Hav och vatten

Aktiviteter uppströms i vattenkällan påverkar miljön nedströms vilket kräver en samlad förvaltning från källan till havet. Konceptet ”källa till hav” (”Source to Sea”) bygger på de flöden som sammanlänkar, och därmed påverkar, de olika delsystemen i olika geografiska segment från källan till havet. En samlad förvaltning från ”källa till hav” är också en viktig ansats för att nå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030, särskilt mål 6 och 14 men även övriga mål i agendan. HaV bidrar med kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte avseende frågor som rör en integrerad förvaltning, från källa till hav i dialog med Brasilien, Ryssland, Kina, Sydafrika, USA och Vietnam. I samarbetet med Ryssland har HaV under 2016deltagit i Baltic Sea Days, i mötet med den gemensamma kommittén1ochgenomfört en workshop om havsplanering. Ett annat exempel är HaVs arbete inom ramen för China Europe Water Platform (CEWP).

Ett exempel från SMHI är dess arbete för en effektiv vattenfördelning med stöd av modellberäknad källfördelning och scenarioverktyg, som de genomfört i Sydafrika genom att utbilda två forskare i den så kallade HYPE-modellen så de själva kan använda modellen för sina behov.

Biologisk mångfald

Inom området biologisk mångfald ryms HaVs arbete med ”källa till hav” och havsplanering. En del av Sveriges biologiska mångfald påverkas direkt av Naturvårdsverkets samarbete med Ryssland i vilket erfarenheter delas om förvaltning av vargstammen vilket ger möjligheter att genetiskt förstärka den svenska vargstammen.

Internationella miljökonventioner

Att arbeta med internationella miljökonventioner i det bilaterala samarbetet ger stöd till länderna i att uppnå åtaganden de gjort och argument för miljömyndigheten i landet om värdet av att arbete med miljöfrågor samt förslag om hur landet kan arbeta med miljöfrågor. Ett bilateralt samarbete kan också ge Sverige insikter om landet och möjligheter att dela med sig av Sveriges position till landet vilket kan underlätta i förhandlingar. Våra aktiviteter i samarbetsländerna har direkta kopplingar till bland andra klimatkonventionen, konventionen om biologisk mångfald, Helsingforskonventionen, Stockholmkonventionen, Baselkonventionen, Minamatakonventionen och till överenskommelsen Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).

Exportfrämjande

Generellt bygger myndigheternas samarbeten ofta på någon fråga där olika tekniska lösningar ingår. Myndigheten ordnar bland annat studiebesök för samarbetspartnern till olika anläggningar. Naturvårdsverket och HaV ingår i Team Sweden, som är ett nätverk av myndigheter och bolag som alla jobbar för att främja svensk export i utlandet och bidrar indirekt till främjande av svenska företags exportmöjligheter och därmed till genomförandet av Regeringens exportstrategi.

Internationellt samarbete är avgörande för att uppnå flera av miljömålen och Agenda 2030 hållbarhetsmål. Det bilaterala anslaget ger myndigheterna möjlighet till en värdefull form av samverkan, där man med relativt små medel kan göra insatser som får stor betydelse och är av strategisk vikt. Goda relationer upprätthålls och samarbeten utvecklas med strategiskt viktiga länder ur miljö- och klimatsynpunkt.

Abstract [en]

Today’s environmental challenges are, to a very large extend, transboundary and cannot be solved only within the borders of Sweden.

The major emerging national economies of Brazil, Russia, India, Indonesia, China and South Africa (BRIICS) have extensive manufacturing industries that provide products to both the domestic and global market. These populous countries have a major impact on global resource use and environmental performance, and are therefore key players in global environmental and climate cooperation. Developing relationships with strategic countries is also positive in terms of industry, export trade, foreign and security policy.

In this annual report, the Swedish Environmental Protection Agency presents cooperation carried out by four government agencies in 2016 under a government fund for bilateral cooperation with strategic countries in the field of environment and climate.

The fund, in 2016 amounted to 15 M SEK , is allocated from the international cooperation budget designated to support the cooperation with countries which have a major impact on the global environment or have strategic importance to the global environment and climate. Four Swedish government agencies are involved to carry out this bilateral cooperation: the Swedish Agency for Marine and Water Management, the Swedish Chemicals Agency, the Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI).

This bilateral cooperation focus on capacity development at various levels:

• an enabling environment, e.g. a regulatory frameworks and rule of law

• the organizational level

• the individual level

An example of such an effort is the Swedish Environmental Protection Agency's cooperation with the Indian organization Center for Science and Environment. Together with the county administration of Västra Götaland the Swedish Environmental Protection Agency has during the year conducted training of environmental officials from various states of India. The training focuses on good governance and management principles, licensing and supervision of the industry and good examples from various industry sectors, waste management, wastewater treatment and sustainable urban development.

Collaborations can be linked to many of the Swedish environmental objectives, Agenda 2030 and multilateral environment agreement. Various topics in the bilateral cooperation’s are chemicals, climate, air, water and biodiversity. The presentation of this annual report is both divided by topic and country.

Chemicals

In 2013 the Brazilian Ministry of Environment together with the Swedish Chemicals Agency developed a plan which targeted to develop modern chemicals legislation. This became in 2016 a reality in the form of a bill that has been out for public consultation. The Swedish Chemicals Agency also conducts cooperation with South Africa, Indonesia, China, Vietnam and Uruguay focusing on legislation and on dialogue on chemicals conventions.

The Swedish Environmental Protection Agency together with the Department of Environmental Affairs (DEA) in South Africa has been planning a project focusing on hazardous waste as is the case of an ongoing project in Curitiba Brazil.

In Russia the Swedish Environmental Protection Agency's project on best available technology (BAT), support for the Barents Council Subgroup on Hot Spots Exclusion and effort on waste prevention and landfill reduction links to the Swedish Environmental Quality Objective a Non-Toxic Environment. Another example of efforts in the chemicals sector is the work of Sweden as chair of the Arctic Contaminants Action Program (ACAP) expert group on persistent organic pollutants and mercury, which conducted five meetings during the year.

Climate and air pollution

Many activities include the area climate and air pollution. SMHI has collaborated with the city Curitiba in Brazil, local and regional environmental authorities and universities in the project ParCur, where parties are developing a method to determine the emissions of particles and their impact on the city's air quality. In Curitiba the Swedish Environmental Protection Agency conducted workshops on sustainable waste management and participated in an additional workshop on climate change and sustainable urban development.

By the Swedish Environmental Protection Agency’s organization of a seminar in Moscow and a workshop in Stockholm, Sweden both shared their experiences and gained insight into Russia's overall climate policy. These efforts also gave a further insight in how the regulation of industrial emissions is planned and how the industry itself reflects on the issue. Within the cooperation in the Barents Euro- Arctic Council the Swedish Environmental Protection Agency has been supporting the implementation of the Barents climate action plan.

The workshops conducted with municipal officials in Chile will result in draft municipal waste management plans, a project led by the Swedish Environmental Protection Agency and largely funded by the Climate and Clean Air Coalition (CCAC). In accordance with the Paris Agreement and Montreal Protocol to phase out hydrofluorocarbons (HFCSs) the Swedish Environmental Protection Agency organized a workshop in Stockholm to initiate cooperation with China aimed at promoting an elimination of HFCSs and energy efficiency through district cooling systems.

Marine and water

Due to the fact that upstream water flow influences the environment downstream a comprehensive management from source to sea is required. The concept “Source to Sea” is based on the activity of water flow which interconnects and influences different geographic segments from the source to the sea. A comprehensive management from "source to sea" is therefore an important approach to achieve the 17 sustainable goals, particularly Goal 6 and 14. The Swedish Agency for Marine and Water Management contribute to capacity building and experience on issues relating to the integrated management, from source to sea in dialogue with Brazil, Russia, China, South Africa, Vietnam, the United States. Under the cooperation with Russia the Swedish Agency for Marine and Water Management participated in the Baltic Sea Days, the meeting of the Joint Committee for Swedish Russian environmental cooperation and conducted a workshop on marine planning. Another example is the cooperation in the framework China Europe Water Platform (CEWP) that has gained momentum during the year.

An example from SMHI is their work for effective water allocation with the support of modeled source distribution and scenario tools, which they conducted in South Africa. Two researchers have been trained to master the so called HYPEmodel so that it can be used as required.

Biodiversity

The Swedish Agency for Marine and Water Management work regarding “Source to Sea” and marine planning includes issues on biodiversity. The Swedish Environmental Protection Agency’s cooperation with Russian has a direct impact on protection of species within Swedish biodiversity. In this cooperation experiences are shared regarding the management of the wolf population which genetically can enhance the Swedish wolf population.

Multilateral Environmental Agreements

Working with Multilateral Environmental Agreements in bilateral cooperation provides support to countries in achieving the commitments they have made and gives arguments to the Environmental institution in the country about the value of working with the environment as well as suggestions on how the country can work with the environment. Bilateral cooperation is a good platform for Sweden to gain knowledge about a country and gives opportunities to share Sweden’s position which may facilitate negotiations. Our activities in partner countries are directly linked to, among others, the Climate Convention, the Convention on Biological Diversity, the Helsinki Convention, the Stockholm Convention, the Basel Convention, the Minamata Convention and the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).

Contribution to the Swedish export strategy

Bilateral cooperation is generally based on a question that includes different technical solutions. Agencies for examples arrange study visits for the cooperation partner to various facilities. The Swedish Environmental Protection Agency and the Swedish Agency for Marine and Water Management is part of Team Sweden, which is a network of agencies and companies who are all working to promote Swedish exports abroad and contribute indirectly to the promotion of Swedish companies' export opportunities and the implementation of the government's export strategy.

International cooperation is crucial to achieve most of the environmental quality objectives and Agenda 2030. The bilateral envelope gives authorities the possibility to form a valuable collaboration during which they with relatively small funds can make contributions that will be important and is of strategic significance. The bilateral programs enable us to maintain the good relations as well as develop cooperation with strategic countries in the field of environment and climate.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Naturvårdsverket, 2017. , p. 43
Series
Rapport / Naturvårdsverket, ISSN 0282-7298 ; 6763
Keywords [sv]
BRIICS, Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien, Kina, Sydafrika, biologisk mångfald, jämställdhet, kemikalier, hav, luft, klimat, vatten
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
URN: urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-8447ISBN: 978-91-620-6763-2 (print)OAI: oai:DiVA.org:naturvardsverket-8447DiVA, id: diva2:1427154
Available from: 2020-04-29 Created: 2020-04-29 Last updated: 2020-04-29

Open Access in DiVA

fulltext(2781 kB)3 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2781 kBChecksum SHA-512
b2e6c0c9c7323c48bbe87e3d5f456baf14201623eb7e69982e890d1160abce07e5365aefde3320ab1a241777ea26ce58d3d9c894f0008edf63a924499a08d0c6
Type fulltextMimetype application/pdf

Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 3 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

isbn
urn-nbn

Altmetric score

isbn
urn-nbn
Total: 11 hits
12345676 of 7
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf