Publications
12 51 - 67 of 67
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Brüsin, Martin
  et al.
  Ecocom.
  Eriksson, Alexander
  Ecocom.
  Biogeografisk uppföljning av fladdermöss – rapportering av inventering 2018.: Område: Stjärnorp, Östergötlands län2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Området är med i den biogeografiska uppföljningen för andra gången. Området är med eftersom det är ett artrikt område. År 2016 registrerades åtta arter och en nionde art (fransfladdermus) har registrerats vid ett annat tillfälle. Vid 2018-års inventering registrerades tolv arter. De fyra nytillkomna arterna är större musöra och de tre rödlistade arterna: barbastell, dammfladdermus och sydfladdermus. Redan år 2016 fanns det misstankar om att sydfladdermus fanns i området, men inspelningarna var inte tillräckligt bra för artbestämning. Den stora ökningen av antalet arter kan bero på att Stjärnorpsravinen är ett viktigt födosöksområde när det är varmt och torrt som det var sommaren 2018. Vid kommande inventeringar blir det intressant att följa om framförallt barbastell, dammfladdermus, sydfladdermus och större musöra finns kvar i området. 

 • Palmqvist, Björn
  et al.
  Ecocom.
  Orsén, Ludvig
  Ecocom.
  Biogeografisk uppföljning av fladdermöss – rapportering av inventering 2018.: Område: Läby, Uppsala län2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Totalt påträffades 7 st arter. Vid inventeringen av Läby 2018 gjordes sammanlagt 912 inspelningar av fladdermöss vid inventeringen med autoboxar. Ca 80% av dessa utgjordes av fladdermöss av släktet Myotis. Två inspelningar av fransfladdermus gjordes vid inventeringen med autoboxar, och en individ av fransfladdermus observerades vid den manuella inventeringen. Två kolonier påträffades vid inventeringen. En koloni av ca 40 individer av taigafladdermus påträffades i en lada i området, och en koloni av ca 3 individer av brunlångöra påträffades i ett hålträd. Artbestämningen av taigafladdermus kontrollerades genom fångst, som utfördes inom ramen för ett annat projekt. Ett stort antal inspelningar av vattenfladdermus gjordes vid inventeringen av Läby 2018, med hjälp av autoboxar. Eftersom arten är ny för lokalen, och lokalen ligger relativt långt ifrån vatten, samt att inga inspelningar av arten gjordes vid den manuella inventeringen, bedömdes raritetsgranskning av inspelningarna vara nödvändig. Dessa inspelningar har artbestämts som vattenfladdermus. En viss osäkerhet i artbestämningen kvarstår. Mustasch/taigafladdermus är en möjlig förväxlingsart för vattenfladdermus.

 • Millon, Lara
  Ecocom.
  Biogeografisk uppföljning av fladdermöss – rapportering av inventering 2018: Område: Korrö, Kronobergs län2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Totalt påträffades 9 st arter. Den vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell (26%) och nordfladdermus (12%). Av de tidigare påträffade 11 arterna kunde inte trollpipistrell, gråskimlig fladdermus och barbastell återfinnas vid inventeringen. En ny art påträffades i området, dammfladdermus. Sydfladdermus påträffades med endast en registrering. Fransfladdermus påträffades vid tre fyndtillfällen, ett fyndtillfälle mer än vid inventeringen 2016.

 • Millon, Lara
  Ecocom.
  Biogeografisk uppföljning av fladdermöss – rapportering av inventering 2018.: Område: Göholm, Blekinge län2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Totalt påträffades 12 st arter. Den vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 50 % av alla observationer. Därefter följer trollpipistrell (17%) och större brunfladdermus (12%) som bägge är vanliga arter i området. Av de tidigare påträffade 14 arterna kunde inte dammfladdermus och mindre brunfladdermus återfinnas vid inventeringen. Fransfladdermus, som inte påträffades under inventeringen 2016, påträffades på tre lokaler. Barbastell förekommer i området och påträffades på två lokaler och har sannolikt en population i området. Sydfladdermus påträffades med 30 registreringar, vilket är fler registreringar än vid inventeringen 2016 (endast 4 registreringar). Sydpipistrell påträffades med 54 registreringar, vilket är betydligt fler än vid inventeringen 2016 (endast 5 registreringar). Med 12 påträffade arter 2018 framstår Göholm fortsatt som ett mycket artrikt område för fladdermöss. Två av de 14 arter som tidigare påträffades kunde dock inte återfinnas vid inventeringen; dammfladdermus och mindre brunfladdermus.

 • Palmqvist, Björn
  Ecocom.
  Biogeografisk uppföljning av fladdermöss – rapportering av inventering 2018.: Område: Axmar bruk, Gävleborgs län2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid inventeringen av Axmar bruk 2018 påträffades nio arter, varav fyra ej påträffats tidigare på lokalen. Nya arter för Axmar bruk är fransfladdermus VU, större brunfladdermus, gråskimlig fladdermus och brunlångöra. Nordfladdermus var den art som stod för den största andelen av observationerna vid inventeringen av Axmar bruk 2018, med 33 % av samtliga inspelningar. Att fler arter påträffades vid 2018 års inventering, jämfört med en inventering 2005, är inte speciellt förvånande, då inventeringen 2005 endast omfattade manuell inventering och nätfångst, medan 24 inspelningsnätter med autoboxar användes vid 2018 års inventering, utöver manuell inventering.

  Flera av arterna som påträffades vid Axmar bruk är i denna del av Sverige mer eller mindre på gränsen av sitt kända utbredningsområde. Dvärgpipistrell, större brunfladdermus, trollpipistrell och gråskimlig fladdermus är mindre vanliga i denna del av landet, även om fynd av dessa arter gjorts längs norrlandskusten, och i viss mån i inlandet, även norr om Axmar bruk.

  Fransfladdermus är rödlistad och mindre allmän i hela landet, även om den kan vara talrik lokalt. Miljön kring Axmar bruk borde kunna utgöra ett gott habitat för arten. Fladdermusvärdena kring Axmar bruk är i första hand knutna till områdets äldre byggnader, halvöppna miljöer med gamla lövträd, närheten till Östersjön, samt de sjöar, dammar och vattendrag som finns i och kring lokalen. Även den omgivande barrskogen har säkerligen betydelse för många av de arter som påträffades vid inventeringen.

  Att så många som nio fladdermusarter påträffades på en lokal i Norrland är anmärkningsvärt.

 • Löf, Arvid
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Medins Biologi.
  Inventering av flodpärlmussla, Styggsjöbäcken2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Styggsjöbäcken har ett fortsatt högt skyddsvärde visar årets inventering och populationen ska fortsattbedömas som icke livskraftig enligt metodiken ”Statusbeskrivning och övervakning avflodpärlmussla” inom undersökningstypen ”Stormusslor” som har använts. Antalet observeradeindivider har minskat från den förra inventeringen som gjordes 2010, vilket har lett till en minskning iberäknad medeltäthet och populationsstorlek. En möjlig förklaring kan vara att vattenståndet var sålågt under årets inventering.

 • Löf, Arvid
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg. Naturföretaget.
  Inventering av flodpärlmussla, Enångersån2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Enångersån har någon sjukdom drabbat populationen av flodpärlmusslor. Redan under den senaste inventeringen 2011 upptäcktes detta. Under årets inventering så fann vi totalt 3 levande och 232 döda. Med dessa 3 levande individer beräknades populationsstorleken i vattendraget till 578 individer. Förekomst av musslor har noterats i anslutning till Enångersån så flodpärlmusslor finns fortfarande kvar i vattensystemet i lite större mängder.

 • Nilsson, Carin
  Medins Biologi.
  Bottenfauna i två tjärnar i det blivande naturreservatet Håmansmaren 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg har Medins Biologi AB analyserat bottenfauna-prover från två tjärnar i det blivande naturreservatet Håmansmaren. Analysen syftar till att beskriva naturvärdena med avseende på bottenfaunan.

 • Meissner, Ylva
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 2018: Kalkeffektsuppföljning (19 vattendrag) och regional miljöövervakning (8 vattendrag)2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Gävleborgs län undersöktes år 2018 kiselalger på 19 vattendragslokaler inom kalkeffektuppföljningen och 8 lokaler inom den regionala miljöövervakningen.Statusklassningen av påverkan från näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. För surhetsklassningen användes ACID-indexet, som är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.KalkeffektuppföljningSamtliga lokaler bedömdes tillhöra klass 1, hög status, vilket visar näringsfat-tiga förhållanden.Merparten av de undersökta lokalerna visade alkaliska (årsmedelvärde för pH över 7,3) eller nära neutrala (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3) förhållanden, vilket visar att där inte föreligger någon surhetspåverkan.Håversjöbäcken, Bäck ovan Hålldammen och Stenån visade måttligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4).I Tansbäcken, Lampbäcken, Svartbäcken och Granmyrbäcken motsvarade ACID sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6).Indexvärdet i Flaxån motsvarade mycket sura förhållanden (årsmedelvärde för pH lägre än 5,5 och/eller pH-minimum under 4,8).Regional miljöövervakningSamtliga lokaler bedömdes tillhöra klass 1, hög status, vilket visar näringsfat-tiga förhållanden.Enån och Bodsjöån visade nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3).Kölsjöån, Långsjöån, Bäckmoraån, Sorgboån och Brinnasån hamnade i mått-ligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4).ACID indikerade sura förhållanden i Uttertjärnsbäcken, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,5-5,9 och/eller att pH-minimum varit lägre än 5,6.

 • Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20142014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 10 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2014.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstole-ranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de 10 undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Alkaliska förhållanden rådde i lokal x33-01 Harsabäcken, x33-46 Lumpån och x33-05 Skyttån, dvs. årsmedelvärdet för pH bör vara över 7,3.Fem av lokalerna klassades som nära neutrala (årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3) år 2014, nämligen x33-29 Mosjöån, x-41 Enångersån, x33-09 Tansbäcken, x33-08 Sånghusån och x33-38 Nianån.Måttligt sura förhållanden (årsmedelvärde för pH mellan 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under 6,4) konstaterades i x-8 Ref. Hångelån och x33-02 Häsboån.

 • Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20132013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2013.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen förore-ningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de 9 undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Lokal X33-25 Björsjöbäcken, klassades som alkalisk, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH över 7,3.Fyra av vattendragen – X33-33 Kilbobäcken, X33-49 Gådaån, X33-37 Nianån och X33-34 Djup-råbäcken – klassades år 2013 som nära neutrala, dvs. årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3.I referensvattnet Hångelån och X33-27 Murån motsvarade ACID-indexet måttligt sura förhållan-den, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4.Två av vattendragen – X33-42 Stråsjöbäcken och X33-26 Lillån – klassades år 2013 som mycket sura, vilket tyder på att årsmedelvärdet för pH är lägre än 5,5 och/eller att pH-minimum är under 4,8.

 • Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20122012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 17 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2012.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de 17 undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framför allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Tio av vattendragen – MÖ 570 Lövåsbäcken, MÖ 573 Grängsjöbäcken, X33-29 Mosjöån, MÖ 574 Enångersån, MÖ 572 Grottsjöbäcken, X33-43 Brinnaån, X33-48 Enån, MÖ 567 Källsjö-bäcken, Mö 569 Mjusbäcken och X33-50 Bodsjöån – klassades år 2012 som nära neutrala. X33-50 Bodsjöån, MÖ 567 Källsjöbäcken och MÖ 569 Mjusbäcken låg relativt nära gränsen mot måttligt surt.För MÖ 571 Ysbäcken, X33-32 Långsjöån, MÖ Bäckmoraån, X33-4 Uttertjärnsbäcken och X33-28 Kölsjöån motsvarade ACID-indexet måttligt sura förhållanden. MÖ 571 Ysbäcken låg relativt nära gränsen till nära neutralt och X33-28 Kölsjöån låg relativt nära gränsen mot surt.Två av vattendragen – Referens Hångelån och X33-41 Sorgboån- klassades år 2012 som sura. Referens Hångelån låg dock relativt nära gränsen mot måttligt sura förhållanden. Artsamman-sättningen i dessa lokaler dominerades av släktet Brachysira tillsammans med släktet Eunotia.

 • Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i Gävleborgs län 20112011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på nio vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2011.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstole-ranta (%PT) kiselalger beaktats.Samtliga av de nio undersökta lokalerna bedömdes ha hög status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Två av vattendragen i Gävleborgs län, nämligen Älgängsån och Leån, klassades år 2011 som alkaliska, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör vara över 7,3. Av dessa låg Leån relativt nära gränsen mot nära neutrala förhållanden.Fyra av vattendragen – Vrångån, Nyboån, Loån och Nianån – klassades år 2011 som nära neutrala, dvs. årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3. Av dessa låg Vrångån relativt nära gränsen mot alkaliska förhållanden.För Hångelån, Masksjöbäcken och Stenån motsvarade ACID-indexet måttligt sura för-hållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4. Stenån låg relativt nära gränsen mot sura förhållanden och artsammansättningen dominerades av Brachysira neoexilis tillsammans med släktet Eunotia.

 • Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Kiselalger i vattendrag i Gävleborgs län 20102010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 9 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2010. Undersök-ningen är en del av den regionala miljöövervakningen och syftar till att övervaka miljö-tillståndet i länets vattendrag samt utgöra underlagsmaterial för statusbedömning av vattenförekomster enligt vattendirektivet.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.De flesta av lokalerna i undersökningen (8 st.) bedömdes tillhöra klass 1, hög status. Alla hade dessutom mycket höga (> 19,5) eller höga (> 19) värden på IPS-indexet.Lokalen i Hyttbäcken hamnade i klass 3, måttlig status. IPS-indexet låg i nedre delen av klassintervallet.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget fram-för allt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Fyra av lokaler klassades år 2010 som antingen alkaliska, dvs. årsmedelvärdet för pH bör ligga över 7,3, eller nära neutrala, vilket motsvarar ett årsmedelvärde för pH mel-lan 6,5-7,3.Punkterna Getbäcken, Oppalaån, Öjungsån och Österhåcklan hamnade i måttligt sura förhållanden, vilket tyder på att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 5,9-6,5 och/eller att pH-minimum är under 6,4.X8-2010 Hångelån hamnade i sura förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH mellan 5,5-5,9 och/eller ett pH-minimum under 5,6. ACID-index låg dock relativt nära gränsen mot klassen måttligt surt.

 • Sundberg, Irene
  et al.
  Medins Biologi.
  Meissner, Ylva
  Medins Biologi.
  Jarlman, Amelie
  Medins Biologi.
  Kiselalger i vattendrag i Gävleborgs län 20092009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kiselalger analyserades på 66 vattendragslokaler i Gävleborgs län år 2009. Undersökningenär ett led i karakteriseringsarbetet av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS,som visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening iett vattendrag. Som stöd till detta index har även andelarna näringskrävande (TDI) ochföroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats.De flesta av lokalerna i undersökningen (48 st.) bedömdes tillhöra klass 1, hög status.Många av dessa hade mycket höga (> 19,5) eller höga (> 19) värden på IPS-indexet.Ett par vattendrag – VDÖ809 Bäck vid Säljestavägen och VDÖ853 Hedåsbäcken – somhade indexvärden i den nedre delen av klassintervallet för hög status, kan sägas ligga iriskzonen för att hamna i god status.Tretton lokaler hamnade i klass 2, god status, Av dessa riskerar VDÖ889 Hornån, och iviss mån även VDÖ899 Bäck vid Hamrångefjärden, att hamna i klass, 3 måttlig status.Fem lokaler bedömdes tillhöra klass 3, måttlig status, nämligen VDÖ843 Vattendragtill Lönnängersfjärden, VDÖ875 Bäck vid Norrala, VDÖ896 Bäck vid Stenbäcken,VDÖ865 Igeltjärnsbäcken och VDÖ859 Bäck från Häckstatjärnen.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör och är framtaget framförallt för att bedöma surheten i vattendrag med pH lägre än 7.Lokaler som klassades som antingen alkaliska, (medel-pH över 7,3) eller nära neutrala,(medel-pH 6,5-7,3) var 27 stycken år 2009. VDK13 Västerhocklan och VDK12 Vedaånhamnade nära gränsen mot måttligt surt.Klass 3, måttligt sura förhållanden (medel-pH 5,9-6,5 och/eller pH-minimum under6,4) konstaterades på 25 lokaler. Av dessa befann sig VDFK037 Sidsjöbäcken, VDK05Skyttån, VDFK049 Tranbergsbobäcken och VDÖ806 Holån, mycket nära eller näragränsen mot nära neutrala förhållanden, medan VDK10 Trödjeån-Norrmarksbäcken ochVDK15 Rävsjöbäcken låg närmast gränsen mot sura förhållanden.Åtta punkter hamnade i sura förhållanden (medel-pH 5,5-5,9 och/eller pH-minimumunder 5,6), nämligen VDFK036 Svartbäcken, VDÖ907 Fänjaån, VDÖ897 Bäck vidÖstby, VDFK042 Tenbäcken, VDÖ809 Bäck vid Säljestavägen, VDFK031 Bäck ovanförHålldammen, VDFK038 Långnäsån och VDFK032 Bäck till Stor-Rännsjön. De treförstnämnda låg dock mycket nära eller nära gränsen mot måttligt sura förhållanden.Surhetsindexet ACID visade mycket sura förhållanden (medel-pH mindre än 5,5och/eller pH-minimum under 4,8), för VDFK033 Gissebäcken, VDFK040 Flaxån,VDFK034 Gjusbäcken, VDFK046 Kolarviksbäcken, VDFK047 Hedtjärnsbäcken ochVDFK039 Måndagstjärnsbäcken.

 • Meissner, Ylva
  et al.
  Medins Biologi.
  Sundberg, Irene
  Medins Biologi.
  Jarlman, Amelie
  Medins Biologi.
  Kiselalgsundersökning i vattendrag i Gävleborgs län 20082008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  IPS-indexet visar graden av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk föroreningi ett vattendrag. Nästan alla vattendragslokaler, som ingick i denna undersökning, bedömdestillhöra klass 1, hög status. Det var bara i Enångersån och Söderdalaån som IPS-värdet varlägre och vattendragen bedömdes tillhöra klass 2, god status.Surhetsindexet ACID visar vilken pH-regim vattendraget tillhör. ACID-index var högst iEnångersån och motsvarade surhetsklass 1, alkaliska förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdetför pH bör vara minst 7,3. Sammanlagt fem lokaler bedömdes ha alkaliska förhållanden,nämligen Gråsjöbäcken, Brobäcken, Örvallsbäcken, Norralaån och Enångersån. Indexvärdetlåg dock relativt nära gränsen mot nära neutrala förhållanden för tre av dessa; Gråsjöbäcken,Brobäcken och Örvallsbäcken.13 lokaler hamnade i klass 2, nära neutrala förhållanden (tyder på ett årsmedelvärde för pHmellan 6,5-7,3), nämligen Dalaån, Dånbäcken, Kölsjöån, Jättån, Lomsjöån, Laxbäcken, Långsnårsbäcken,Kolarsjöbäcken, Dalkarsbäcken, Mellanåsbäcken, Häsboån, Gnarpsån och Söderdalaån.I Gnarpsån låg indexvärdet mycket nära gränsen mot alkaliska förhållanden medanDalkarsbäcken och Häsboån låg nära gränsen mot måttligt sura förhållanden.På 12 lokaler motsvarade ACID-indexet måttligt sura förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdetför pH bör vara 5,9-6,5 och/eller att pH- minimum ligger under 6,4; Risbäcken,Tallsjöbäcken, Gäddtjärnsbäcken, Lobäcken, Svartbäcken, Kumsjöbäcken, Puckbäcken, V.Råbergsbäcken, Säverängsån, Abbortjärnsbäcken, Mössbobäcken och Kittebäcken. Av dessalåg Lobäcken i övre delen av indexintervallet, dvs. närmare gränsen mot nära neutrala förhållanden,medan Risbäcken, Svartbäcken och Mössbobäcken hade indexvärden relativt näragränsen mot sura förhållanden.Granmyrbäcken, Lampbäcken samt Håversjöbäcken klassades som sura, dvs. årsmedelvärdetför pH bör ligga mellan 5,5-5,9 och/eller pH-minimum under 5,6. Håversjöbäcken låg dock iövre delen av indexintervallet, dvs. närmare gränsen mot måttligt sura förhållanden.

 • Kindvall, Inger
  et al.
  Executive, Länsstyrelser, Länsstyrelsen Gävleborg.
  Törnquist, Mirja
  Gävle kommun.
  Miljögifter i fisk i Gavleån 2016: Ett samarbetsprojekt mellanLänsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Augusti 2016 genomförde Gävle kommun och Länsstyrelsen Gävleborg ett gemensamt projekt ochabborre och gös från Gavleån analyserades på sitt innehåll av metaller och organiska miljögifter. Avmetaller påträffades arsenik, koppar, mangan och zink i halter lägre än uppsatta gränsvärden förmiljökvalitetsnormer och livsmedel. Av metallerna som analyserades var det endast kvicksilver somöverskred gränsvärde för miljökvalitetsnormen, MKN, vilket är gemensamt med de flesta vattendrag iSverige. Däremot underskred värdena EU:s gränsvärde för livsmedel.Av de organiska miljögifterna påträffades PFOS, PCB:er, det bromerade flamskyddsmedlet HBCDDoch DDE-p,p´ som är en nedbrytningsprodukt till bekämpningsmedlet DDT, alla i halter undergränsvärde för MKN och EU:s livsmedelsgränsvärden.De påträffade ämnena har olika källor och spridningsvägar till att de har påträffats i Gavleåns fiskar.Längs med Gavleån och Inre Fjärden har det förkommit industriell verksamhet och trafik där man haranvänt sig av de ämnen som påträffats idag. Dessa ämnen är långlivade i naturen och lagras ofta isediment och mark och kan lakas ut med grund- och dagvatten. Trafiken står också för en del av deföroreningar i dagvattnet som leds ut i våra vattendrag.Resultaten visar att man kan äta abborre och gös som fångas i Gavleån utan risk om man följer dekostråd som Livsmedelsverket gett ut. Undersökningen visar dock även på att det finns saker att arbetavidare på för att uppnå en bättre status i ån. För att få ner metallhalterna i vattnet behöver fler åtgärderför att rena dagvatten från trafik och industriområden vidtas. Det skulle också behöva utföras flerundersökningar för att klargöra om det finns någon punktkälla längs med ån som ger upphov till deuppmätta halterna av PFOS.